Ny biopsi blev foretaget for sent

Regionen skulle tilbyde en ny biopsi inden for 30 dages fristen, da det viste sig, at det var nødvendigt at foretage en ny biopsi. Regionen skal om nødvendigt planlægge flere undersøgelser samme dag.

Sagsnummer:

23SFP16

Offentliggørelsesdato:

23. februar 2023

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Det betyder, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Det betyder også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at den anden biopsi først blev foretaget efter fristens udløb.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke blev udredt hurtigt nok.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 25. marts 2022 modtog Hospital A en henvisning til udredning for lungekræft fra Hospital B, hvor du havde været til udredning af en skulderlidelse.

Den 1. april 2022 modtog Lungemedicinsk Afdeling, Hospital A en henvisning fra Akut lungekonference. Der blev denne dato opstartet et lungekræftpakkeforløb. Du blev booket til forundersøgelse den 4. april 2022, PET/CT-scanning den 7. april 2022, bronkoskopi og blodprøver den 11. april 2022, CT-vejledt lungebiopsi den 13. april 2022, multidisciplinær konference den 21. april 2022 og svar den 22. april 2022.

Den 4. april 2022 var du forundersøgelse med henblik på udredning for lungekræft.

Den 11. april fik du foretaget en bronkoskopi.

Den 13. april 2022 fik du foretaget en CT-vejledt lungebiopsi af højre lunge.

Den 21. april 2022 blev der afholdt multidisciplinær konference. Her blev resultaterne af dine undersøgelser gennemgået, og det blev vurderet, at en ny biopsi var nødvendig, da den CT-vejledte biopsi ikke var tilstrækkelig til at stille en diagnose. Planen blev, at der skulle gennemføres en ny biopsi, en MR-scanning af hjernen, en ny multidisciplinærkonference og en svarsamtale. Biopsien og røntgen blev booket til den 25. april 2022, konferencen til den 2. maj 2022 og svarsamtalen til den 3. maj 2022.

Den 22. april 2022 var du til svarsamtale, hvor du blev informeret om planen.

Den 25. april 2022 fik du foretaget en ny CT-vejledt biopsi af højre lunge. Du fik efterfølgende taget røntgen af overkroppen.

Den 2. maj 2022 blev der afholdt multidisciplinær konference. Der var stadig svær mistanke om primær lungekræft, men for at få en diagnose, var der behov for en ultralydsvejledt lungebiopsi.

Den 3. maj 2022 blev du telefonisk kontaktet med svar. Du blev oplyst om, at der var behov for endnu en biopsi.

Den 9. maj 2022 blev der afholdt multidisciplinær konference. Her fremgår det, at der var foretaget MR-scanning af hjernen uden fund af malignitet. Det fremgår også, at materialet fra de to tidligere lungebiopsier var gennemset på ny. Der var fortsat ikke materiale nok, men dog nok til med høj sikkerhed at kunne sige, at der var tale om kræft. Der blev derfor sendt henvisning til Onkologisk Afdeling.

Den 10. maj 2022 fik du svar. Du fik ligeledes tid til biopsi den 12. maj 2022.

Den 12. maj 2022 fik du foretaget en CT-vejledt lungebiopsi af højre lunge.

Du har oplyst, at du blev henvist fra Hospital B den 16. marts 2022 med mistanke om lungekræft. Den 27. april 2022 var du stadig ikke udredt. Du ventede på en scanning af hjernen og en samtale den 3. maj 2022.

Lungemedicinsk afdeling har oplyst, at det kan konstateres, at der har været et lidt længere udredningsforløb på grund af behov for gentagelse af CT-vejledte lungebiopsier.

Du var ikke færdigudredt, da du klagede til os.

BEGRUNDELSE

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Det betyder, at sygehuset, når det er fagligt muligt, skal tilrettelægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Regionen skal om nødvendigt planlægge mere end en undersøgelse samme dag. Tilsvarende gælder for tværgående konferencer, røntgenkonferencer og lignende.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er dette en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan for eksempel være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må iværksættes, fordi det ikke kunne forudses, at de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand i tilstrækkelig grad.

Kapacitetsmæssige årsager kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær er eksempler på kapacitetsmæssige årsager.

Hvis en tid til udredning ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er det i strid med retten til hurtig udredning, medmindre det på grund af faglige årsager ikke er muligt at tilrettelægge forløbet, så undersøgelsen ligger inden for fristen.

Hvis det på grund af faglige årsager ikke er muligt at afslutte udredningsforløbet inden for fristen, skal regionen stadig udrede patienten hurtigst muligt. Det betyder, at en yderligere forsinkelse efter fristens udløb skal være begrundet i faglige årsager.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at den anden biopsi først blev foretaget efter fristens udløb.

Vi har lagt vægt på:

 • at sygehuset modtog din henvisning den 25. marts 2022. Fristen på 30 dage udløb derfor den 24. april 2022.
 • at du var til svarsamtale den 22. april 2022, men der var behov for yderligere undersøgelser for at stille en diagnose.
 • at du derfor endnu ikke var færdigudredt, da fristen udløb.
 • at du fik foretaget endnu en biopsi den 25. april 2022, hvor svaret blev drøftet på konference den 2. maj 2022.
 • at regionen ikke har beskrevet nogen faglig årsag til, at den anden biopsi ikke blev udført indenfor fristen.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • § 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • § 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Pkt. 2.0 om ret til hurtig udredning