Relevant at tilsidesætte undersøgelser fra udlandet

Lægeklinik får ikke kritik for at tilsidesætte undersøgelser foretaget i udlandet for at sikre egne undersøgelser og sundhedsfaglige vurderinger forud for videre udredning.

Sagsnummer:

23SFP20

Offentliggørelsesdato:

28. februar 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Lægehuset for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægehuset , den 25. oktober 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • ikke blev henvist til en specialist i onkologi og en specialist i hæmatologi
  • ikke blev henvist til en relevant behandling på baggrund af resultater fra undersøgelser foretaget i et andet EU-land end Danmark.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 25. oktober 2022 blev 36-årige tilset hos Lægehuset , idet hun ønskede en henvisning til en MR-skanning, en specialist i onkologi og en specialist i hæmatologi efter aftale med en læge fra udlandet. havde medtaget journalmateriale fra Polen til konsultationen.

oplyste omkring symptomer i form af søvnmangel, tendens til blå mærker, glemsomhed og omkring forvirring. s sygehistorie blev gennemgået, hvor det fremgik, at hun tidligere var udredt i neurologisk regi i Danmark, hvor der ikke blev fundet indikation for yderligere udredning af sygdom i nervesystemet, herunder hjernen. blev henvist til en blodprøve, og det blev aftalt at afholde en opfølgende konsultation.

Det fremgår af klagen, at havde fået konstateret en svulst af en læge i udlandet.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægehuset for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke forelå sundhedsfaglige indikationer for at henvise til en specialist i hæmatologi den 25. oktober 2022, idet der ikke forelå mistanke om en blodsygdom på baggrund af s beskrevne symptomer
  • der ikke forelå sundhedsfaglige indikationer for at henvise til en specialist i onkologi den 25. oktober 2022, idet hun ikke havde en kræftdiagnose stillet hos en speciallæge eller specialafdeling
  • det var sundhedsfagligt relevant at henvise til en blodprøve på baggrund af de beskrevne symptomer i form af søvnproblemer, glemsomhed, genkendelsesproblemer og tendens til blå mærker, idet det er almindeligt at foretage en blodprøvescreening for at bekræfte eller vurdere udviklingen af tidligere påviste forandringer og efterfølgende at foretage en vurdering af behovet for at henvise patienten til videre behandling ved en specialiseret enhed eller yderligere undersøgelser.

Vi kan oplyse, at det ikke er almindelig sundhedsfaglig praksis at henvise patienter til undersøgelser eller specialister på baggrund af undersøgelser foretaget i andre lande end Danmark. Videre kan vi oplyse, at det er almindelig sundhedsfaglig praksis af den praktiserende læge at af- eller bekræfte udenlandske undersøgelser ved fornyede undersøgelser i Danmark.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 25. oktober 2022 hos Lægehuset var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed