Utilstrækkelig vurdering af hovedtraume hos barn

Lægevagten får kritik for ikke at iværksætte indlæggelse af barn med forværret tilstand efter tilskadekomst af hovedet.

Sagsnummer:

23SFP22

Offentliggørelsesdato:

2. marts 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger, Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Lægevagten i Region for behandlingen den 11. juli 2022.

Der gives ikke kritik til:

 • Lægevagten i Region for behandlingen den 10. juli 2022.
 • for behandlingen på Akutafdelingen den 12. juli 2022.

Det betyder, at behandlingen ved Lægevagten i Region var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten i Region den 10. og den 11. juli 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev iværksat tilstrækkelige undersøgelser af .
 • at der ikke blev givet information om, hvad s forældre skulle gøre i tilfælde af forværring af hans tilstand, ligesom der ikke blev givet information om, hvordan de skulle håndtere hjernerystelsen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 10. juli 2022 blev 4-årige undersøgt hos Lægevagten i Region , idet han var faldet ned fra en trampolin og var landet på nogle fliser, hvorved han slog sit baghoved. Han havde grædt en del siden faldet, men havde ikke kastet op eller været besvimet. Det blev noteret, at han virkede upåvirket, men at han var stille. Ved undersøgelsen blev der fundet en større blodansamling svarende til baghovedet, som virkede ømt, ligesom der blev fundet lige store pupiller med normal lysreaktion og frie øjenbevægelser. Forældrene til blev medgivet råd om eventuel hjernerystelse.

Den 11. juli 2022 blev igen undersøgt hos lægevagten, da han om natten havde haft hovedpine, haft opkast to gange, været grædende og taget sig til hovedet. Ved undersøgelsen fremstod han vågen og klar, men dog forkvalmet og stille. Der blev fundet en mindre bule ved kraniet, pupillerne var normale, og der var ikke skade på øre, næse eller hals. Det blev anbefalet at give smertestillende medicin, og der blev videre givet råd og vejledning om hjernerystelse. Ved forværring skulle han tilses igen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at s forældre ikke blev informeret om, hvad de skulle gøre i tilfælde af forværring af hans tilstand, og at de ikke blev givet information om, hvordan de skulle håndtere hjernerystelsen.

Det fremgår af journalen fra den 10. juli 2022, at forældrene til blev medgivet råd om eventuel hjernerystelse.

Det fremgår videre af journalen fra den 11. juli 2022, at skulle tilses igen i tilfælde af forværring af sin tilstand. Det fremgår derudover af journalen, at der blev medgivet råd og vejledning om hjernerystelse.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.
 • at det er styrelsens opfattelse, at når det fremgår af journalen, at der var medgivet råd om eventuel hjernerystelse, er det også udtryk for, at der blev givet information om, hvad der skal være opmærksomhed på, og hvad der skal reageres på, herunder at der skal ske genhenvendelse i tilfælde af forværring.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at der ved konsultationerne den 10. og den 11. juli 2022 ikke blev givet information om, hvad s forældre skulle gøre i tilfælde af forværring. Styrelsen finder derudover ikke grundlag for at fastslå, at der ikke blev medgivet råd om hjernerystelse ved konsultationerne.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for behandlingen den 10. juli 2022.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at en hjernerystelse som udgangspunkt bliver karakteriseret som et mindre hovedtraume med påvirkning af hjernevævet. Ved et større hovedtraume vil der ligeledes være påvirkning af hjernevævet og ofte med større eller mindre blødning i hjernen, som kan udvikle sig i en mere alvorlig retning. Hvis patienten har stærk hovedpine, gentagne opkastninger, neurologiske udfald, eksempelvis i form af lammelser, styringsbesvær eller tale- og synsforstyrrelser, skal en blødning i hjernen mistænkes.
 • at et barn, der er kommet til skade med hovedet, sædvanligvis bliver hjemsendt til observation, hvis barnet fremstår fuldt orienteret, uden hukommelses- eller bevidsthedstab og uden neurologiske udfald. Et barn bør dog blive indlagt, såfremt der er den mindste mistanke om, at barnet har pådraget sig et alvorligt hovedtraume. Hvis barnet har flere gener i form af hukommelses- eller bevidsthedstab, sår på kraniet, neurologiske udfald eller tegn derpå, hovedpine eller mere end to opkastninger/kvalme, skal barnet have lavet en CT-scanning af hovedet. Hvis CT-scanningen er normal, skal barnet indlægges til observation.
 • at der blev foretaget en tilstrækkelig undersøgelse af den 10. juli 2022, idet hans tilstand ikke gav mistanke om, at han havde pådraget sig et alvorligt hovedtraume, hvorfor der ikke var indikation for yderligere undersøgelser, herunder indlæggelse af ham.

Styrelsen vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for den givne information den 10. og den 11. juli 2022.

 • at styrelsen ikke har fundet grundlag for at fastslå, at der ikke blev medgivet råd om hjernerystelse, herunder information om, hvad forældrene skulle gøre i tilfælde af forværring af s tilstand.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for behandlingen den 11. juli 2022.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at s tilstand var blevet forværret ved kontakten til lægevagten den 11. juli 2022, idet han om natten havde haft hovedpine, ligesom han havde kastet op to gange, været grædende og taget sig til hovedet, og idet han ved undersøgelsen fremstod forkvalmet og stille. Der var således symptomer, som burde have givet mistanke om et muligt alvorligt hovedtraume, og som deraf burde have givet anledning til indlæggelse af med henblik på observation og eventuelt en CT-scanning. Styrelsen bemærker hertil, at det er vigtigt at være særlig opmærksom, når det er et barn, der har slået hovedet, da børn ikke altid er i stand til at bidrage med tilstrækkelige oplysninger om, hvordan de har det.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 11. juli 2022 ved Lægevagten i Region , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, , den 12. juli 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der efter CT-scanningen ikke blev givet tilstrækkelig information om s tilstand.
 • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at der gik flere timer fra svaret fra CT-scanningen, indtil blev indlagt på en anden afdeling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 12. juli 2022 kl. 12.39 var , efter henvisning fra sin praktiserende læge, til undersøgelse på Akutafdelingen, , idet han var træt, utilpas, havde haft flere opkastninger og hovedpine. Han fik herefter foretaget en CT-scanning af hjernen kl. 13.14.

Akutafdelingen blev informeret af en anden afdeling om, at der på CT-scanningen var mistanke om en lille revne i kraniet og en lille blødning. s mor blev herefter informeret herom. Der var herefter drøftelser af, hvor skulle indlægges til nærmere observation. Det blev senere afklaret, at han skulle indlægges på børneafdelingen.

Det fremgår af klagen, at blev indlagt på børneafdelingen kl. 17.30.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der blev givet tilstrækkelig information om s tilstand efter CT-scanningen, idet s mor blev oplyst om, at der var en mistanke om en lille revne i kraniet og en lille blødning. På tidspunktet var der kun tale om en mistanke, idet den endelige beskrivelse fra CT-scanningen endnu ikke forelå, og der var således ikke grundlag for at informere om yderligere. Planlægning af et patientforløb, hvor flere specialer er involveret, kan tage tid, og kan komme til at fremstå som manglende videreformidling af information til familien. Styrelsen bemærker også, at det løbende blev noteret i journalen, at s mor var informeret om den videre plan.
 • at det ikke er ualmindeligt, at der kan gå nogle timer fra undersøgelse i akut regi til indlæggelse på en afdeling. Der var den 12. juli 2022 ikke tvivl om, hvorvidt skulle indlægges til observation, men blot tvivl om på hvilken afdeling, han skulle indlægges. blev ikke beskrevet som akut påvirket, idet han havde naturlige frie bevægelser, ligesom hans vejrtrækning, pupiller og bevidsthedsniveau fremstod normalt, hvorfor der ikke var indikation for ekstra overvågning. Det var derfor sundhedsfagligt forsvarligt, at ikke blev indlagt hurtigere. Styrelsen bemærker ligeledes, at allerede befandt sig på hospitalet på Akutafdelingen, og såfremt der opstod behov for akut hjælp, var der mulighed for at tilkalde denne.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 12. juli 2022 på Akutafdelingen, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed