Fravigelse af regional vejledning

Sygehus får kritik for at fravige den regionale vejledning om ”perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling”. Sygehuset inddrog ikke eventuelle konsekvenser ved ophør heraf i deres vurdering forud for patientens operation.

Sagsnummer:

23SFP31

Offentliggørelsesdato:

29. marts 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Akutmodtagelsen den 12. august 2022 og på Ortopædkirurgisk Afdeling den 18. og den 22. august 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutmodtagelsen og Ortopædkirurgisk Afdeling, , i perioden fra den 12. til den 22. august 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • ikke modtog en relevant behandling henset til sin tilstand, herunder at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at pausere hans blodfortyndende behandling med Marevan
 • burde have været henvist til operation på et tidligere tidspunkt
 • det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at udskyde operationen af s højre fod henset til hans tilstand.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 12. august 2022 blev 83-årige behandlet på Akutmodtagelsen, , idet han i forbindelse med græsslåning havde fået en flænge på 4 cm på sin højre fod. Da var i blodfortyndende behandling med Marevan efter en bypassoperation for flere år siden, blødte såret meget.

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, hvor det blev fundet, at havde overrevet en sene til storetåen. Såret blev oprenset, hvorefter blev oplyst, at han ville blive indkaldt til en operation af senen. blev herefter udskrevet med penicillin til tre dage.

Den 14. august 2022 blev behandlet på Ortopædkirurgisk Afdeling, på mistanke om infektion. På baggrund af en objektiv undersøgelse, hvor der ikke blev fundet misfarvning, hævelse eller rødme omkring såret, og da s infektionstal var sædvanlige, blev han udskrevet med information om at fortsætte behandlingen med penicillin, indtil han skulle opereres.

Den 18. august 2022 blev Ortopædkirurgisk Afdeling opmærksomme på, at ikke var indkaldt til operation af sin højre fod, hvorefter han blev indkaldt til en akut operation den 22. august 2022. blev informeret om at pausere sin blodfortyndende behandling med Marevan. Det blev vurderet ikke at opstarte i midlertidig behandling med Fragmin, idet blødningsrisikoen, og herved risikoen for at udvikle en blodprop, blev vurderet lav, idet hans bypassoperation var udført for mange år siden.

Den 22. august 2022 blev s operation aflyst på grund af travlhed og udskudt til senere på ugen. faldt herefter om, ligesom han fremstod konfus og oplevede talebesvær. blev herefter flyttet til behandling i en relevant afdeling.

Det fremgår af klagen, at faldt om med en blodprop i hjernen, mens han ventede på sin operation den 22. august 2022.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Akutmodtagelsen:

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, , for den indledende behandling af s højre fod og det planlagte operationstidspunkt.

Vi har lagt vægt på, at:

 • modtog en relevant behandling af sin højre fod den 12. august 2022, idet hans sår på relevant vis blev oprenset, ligesom han i overensstemmelse med sædvanlig praksis blev medgivet en forebyggende antibiotisk kur i form af Penicillin frem til operationsdagen
 • det var sundhedsfagligt forsvarligt, at ikke blev tilbudt en operation på et tidligere tidspunkt. Da en overrevet strækkesene til storetåen ikke er en akut behandlingskrævende tilstand, og idet modtog en relevant indledende behandling af sin fod, ligesom han på relevant vis blev informeret om at holde øje med infektionstegn, var det sundhedsfagligt forsvarligt ikke at tilbyde en akut operationstid.

Vi kan hertil oplyse, at en overrevet strækkesene til storetåen sædvanligvis behandles operativt. Det er imidlertid ikke en akut behandlingskrævende tilstand, hvorfor det ikke er usædvanligt, at der indledningsvis foretages en steril oprensning og medgives antibiotisk behandling, indtil der kan foretages en subakut operation efter nogle dage.

Vi vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen, for ikke at inddrage s blodfortyndende behandling i deres vurdering af det videre behandlingsforløb samt manglende opfølgning på indkaldelse til den planlagte operation.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Akutmodtagelsen i forbindelse med deres vurdering af s videre behandlingsforløb den 12. august 2022 ikke inddrog relevante overvejelser og eventuelle konsekvenser ved, at var i blodfortyndende behandling. Da indledningsvis oplyste, at han var i blodfortyndende behandling med Marevan, burde Akutmodtagelsen have sikret relevant indhentelse af s sygehistorie, herunder årsag til, at han var i blodfortyndende behandling, ligesom de burde have overvejet, hvilke potentielle konsekvenser behandlingen hermed kunne få for s videre behandlingsforløb
 • Akutmodtagelsen burde have sikret, at blev indkaldt til den planlagte operation af hans højre fod, herunder særligt henset til, at han alene blev medgivet antibiotisk behandling med Penicillin til tre dage.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 12. august 2022 på Akutmodtagelsen, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Ortopædkirurgisk Afdeling:

Vi vurderer videre, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, , for behandlingen den 14. august 2022 og for at udsætte operationen til den 22. august 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

 • modtog en relevant behandling af sin højre fod den 14. august 2022, idet der henset til mistanken om infektion blev foretaget en relevant objektiv undersøgelse. Da henvendte sig på mistanke om infektion, blev der på relevant vis foretaget en objektiv undersøgelse, hvor der ikke blev fundet mistanke til infektion, idet s fod blev fundet uden misfarvning, hævelse eller rødme, ligesom der ikke var pus fra såret, og de foretagne blodprøver var sædvanlige. Der var således ikke årsag til at mistænke infektion, og blev på relevant vis hjemsendt med oplysning om at fortsætte den antibiotiske behandling frem til den planlagte operation
 • det var sundhedsfagligt forsvarligt, at den 18. august 2020 blev tilbudt en tid til operation af hans højre fod den 22. august 2022. Da ikke fremstod med en akut behandlingskrævende tilstand, og idet det blev oplyst, at han var i behandling med Marevan, var det i overensstemmelse med sædvanlig praksis at tilbyde en tid til operation efter fire dage, idet det blev vurderet at pausere behandlingen med Marevan, og effekten af ophør hermed først ses efter nogle dage

Vi finder på den baggrund, at denne del af behandlingen, som modtog den 14. og den 18. august 2022 på Ortopædkirurgisk Afdeling, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vi vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, , for deres vurdering og håndtering af s igangværende blodfortyndende behandling den 18. august 2022 samt udskydelsen af operation den 22. august 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

 • ikke modtog en relevant behandling den 18. august 2022, idet Ortopædkirurgisk Afdeling fraveg den regionale vejledning om perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling. Da på grund af sin atrieflimren var en patient med en høj tromboserisiko, og idet det operative indgreb havde en lav blødningsrisiko, kunne han have fortsat den blodfortyndende behandling med Marevan eller fået sin behandling hermed pauseret mod behandling med et hurtigt virkende stof, herunder Fragmin, frem til operationen. Det var således ikke sundhedsfagligt forsvarligt ikke at opstarte i midlertidig behandling med Fragmin ved beslutningen om at pausere hans behandling med Marevan, idet det medførte en sundhedsfaglig risiko, ligesom afdelingen herved afveg fra den regionale vejledning på området.
 • det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at Ortopædkirurgisk Afdeling den 22. august 2022 udskød operationen af s højre fod, idet de ikke fulgte op på pauseringen af den blodfortyndende behandling. Da det var besluttet af pausere s behandling med Marevan uden samtidig at tilbyde et hurtigt virkende stof, var i forhøjet risiko for at udvikle en blodprop, hvorfor afdelingen ved udskydelse af operationen burde have været opmærksom herpå.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 18. og den 22. august 2022 på Ortopædkirurgisk Afdeling, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed