Fravalg af genoplivningsforsøg skal journalføres

Plejecenter får kritik for at patientens fravalg af genoplivningsforsøg ikke fremgik tydeligt af journalen.

Sagsnummer:

23SFP32

Offentliggørelsesdato:

29. marts 2023

Speciale:

Sygepleje

Faggruppe:

Sygeplejersker

Behandlingssted:

Hjemmepleje/plejehjem

Type:

Journalføring, Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Plejecenter, Kommune , for journalføringen den 15. juni og den 1. august 2022.

Der gives ikke kritik til:

 • Plejecenter, Kommune , for behandlingen den 1. august 2022.

Det betyder, at journalføringen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Plejecenter, Kommune, den 1. august 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • blev genoplivet, trods aftale om, at der ikke skulle ske genoplivningsforsøg.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

68-årige var bosat på Plejecenter, Kommune, som var drevet af . Han havde fremskreden demens. Den 1. august 2022 fik han hjertestop, og der blev foretaget genoplivningsforsøg, hvilket fremgår af klagen samt fra en udtalelse fra Plejecenter.Det fremgår af en korrespondance fra s praktiserende læge fra den 15. juni 2022, at der i tilfælde af hjertestop ikke skulle opstartes hjertemassage, og at skulle have kærlig pleje.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår ikke af journalen fra Plejecenter, at havde hjertestop. Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Plejecenter, at en vikar den 1. august 2022 omkring kl. 18 fandt med hjertestop, hvorefter der blev ringet 112 og kaldt på hjælp fra en anden vikar, hvorefter der blev startet genoplivningsforsøg.

Det fremgår videre af udtalelsen, at Plejecenter forsøgte at finde information om, hvorvidt havde fravalgt genoplivningsforsøg, men at dette ikke kunne findes. Det fremgår af udtalelsen, at Plejecenter efterfølgende har indskrevet ”minus hjertelungeredning” på en borgertavle i personalekonteret, hvor det kan ses, om den enkelte beboer ønsker genoplivning eller ej.

Det fremgår af et partshøringssvar fra klager, at der allerede på hendes fars dødsdag var en tavle i personalekontoret med tydelige markeringer af, om den enkelte beboer ønskede genoplivning eller ej.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra klager og Plejecenter om, hvorvidt der den 1. august 2022 var en tavle med oplysninger om ønske om genoplivning eller ej.

Vi har lagt vægt på, at:

 • der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • vi ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Vi kan på baggrund heraf ikke komme nærmere, hvorvidt der var en borgertavle med oplysninger vedrørende ønsket om genoplivning fra hver borger på en borgertavle i personalekontoret på Plejecenter den 1. august 2022.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Plejecenter for behandlingen i form af selve den udførte genoplivning.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det fremgår af ”Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg” at formålet blandt andet er at understøtte muligheden for en værdig afslutning på livet samt understøtte, at en beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg følges. Det fremgår af vejledningen, at en patient, der har fået hjertestop, som udgangspunkt skal forsøges genoplivet, medmindre for eksempel patienten har fravalgt genoplivningsforsøg eller en behandlingsansvarlig læge forudgående har besluttet fravalg af genoplivning.
 • det fremgår af vejledningen, at hvis sundhedspersonen er i tvivl om, hvorvidt der er en aftale om fravalg af genoplivningsforsøg, skal der iværksættes genoplivningsforsøg. Det fremgår af en udtalelse fra Plejecenter, at personalet forsøgte at finde information om, hvorvidt skulle genoplives ved hjertestop. Da de ikke umiddelbart kunne finde informationen, var det relevant at igangsætte genoplivningsforsøg. På baggrund af sundhedspersonernes tvivl, var det ikke kritisabelt, at Plejecenter genoplivede trods at der var aftale om, at der ikke skulle ske genoplivningsforsøg.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. august 2022 på Plejecenter, Kommune, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vi bemærker dog, at det ikke fremgik tydeligt af journalen, at der var en aftale om, at ikke skulle genoplives ved hjertestop.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 5 at pligten til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, og personer, der handler på disses ansvar. Det fremgår videre af § 15, stk. 1, nr. 2, at oplysninger som kan være nødvendige vedrører den nuværende tilstand og aktuel behandling.

Det fremgår af Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg, at selve beslutningen om fravalg af genoplivningsforsøg tydeligt skal fremgå og være placeret et lettilgængeligt sted i journalen.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Plejecenter for journalføringen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det fremgår af vejledningen samt af den lokale instruks fra Kommune om ”Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning”, at selve beslutningen om fravalg tydeligt skal fremgå af journalen.
 • personalet på Plejecenter ikke umiddelbart kunne finde information om, hvorvidt skulle genoplives. Det er på baggrund heraf vores vurdering, at selve beslutningen om fravalg af genoplivning ikke fremgik tydeligt, og ikke var placeret et lettilgængeligt sted i journalen. Plejecenter fulgte på baggrund heraf ikke vejledningen i forhold til at sikre relevant og tilstrækkelig adgang til oplysningerne, og journalføringen og dokumentationen var mangelfuld. Det ville videre ikke være tilstrækkeligt at anføre beslutningen om fravalg af genoplivning på en borgertavle, da det skal fremgå af journalen.
 • der ikke fremgår dokumentation af forløbet, fra da blev fundet livløs den 1. august 2022, hvorefter der blev påbegyndt hjertemassage, og han blev genoplivet. Den manglende dokumentation er kritisabel, da det forhold, at en patient findes livløs og genoplives, må anses som nye og væsentlige oplysninger, der bør noteres i journalen.

Vi finder på den baggrund, at journalføringen af behandlingen, som modtog den 15. juni og den 1. august 2022 på Plejecenter, Kommune, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

 • 5 om journalføringspligt og -ansvar
 • 15 om faglige og medicinske oplysninger

Vejledning nr. 9934 af 29. oktober 2019: Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg