En patient kan medbringe egen tolk

Hvis en patient på forhånd oplyser, at patienten medbringer sin egen tolk, er det et krav for at opkræve gebyr for en professionel tolk, at lægehuset eller sygehuset har foretaget en konkret vurdering af patientens egen tolks kvalifikationer.

Sagsnummer:

23SFP36

Offentliggørelsesdato:

4. maj 2023

Juridisk tema:

Tolkebistand, herunder betaling for tolkebistand

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Øjenlæger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om gebyr for tolkebistand.

Det betyder, at du ikke skal betale for tolken.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du skal betale for en tolk.

Sagsfremstilling

Den 23. august 2022 var du til konsultation hos en øjenlægeklinik.

Den 30. november 2022 fik du en regning for tolkebistand ved konsultationen.

Du har oplyst, at du ikke oplyste om behovet for en tolk, da du bestilte tid hos øjenlægen. Damen i receptionen sagde, at en tolk ville være nødvendig, selvom du oplyste, at du var sammen med din kone, som forstår dansk.

Øjenlægen har oplyst, at de ikke har dokumentation for dialogen i forbindelse med den telefoniske tidsbestilling. De følger dog faste retningslinjer, og kan derfor genskabe de overvejelser, der ligger til grund for, at de har valgt at gennemføre konsultationen med bistand fra en professionel tolk.

Øjenlægen har også oplyst, at klinikken vurderede, at der var behov for tolkebistand, da du ringede for at få en tid. Det er muligt, at du her gjorde opmærksom på, at du selv ønskede at medbringe en tolk. Klinikken gør i den forbindelse alle patienter opmærksom på, at de som udgangspunkt ikke bruger slægtninge eller bekendte som tolke. Det håndhæves særligt i forbindelse med første konsultation og/eller ved komplekse problemstillinger.

Øjenlægen har også oplyst, at der ikke er noteret indsigelser mod brug af tolken i journalen. Heller ikke ved brug af den professionelle tolk på dagen. Tolken har været nødvendig, da der er lagt op til at bestille tolk igen til næste kontrolbesøg i klinikken.

På baggrund af klinikkens oplysninger og din oplysning om, at du ville tage din hustru med som tolk, lægger vi til grund, at der var behov for tolk.

Vi lægger også til grund, at du fortalte klinikken, at du ønskede at tage din egen tolk med.

Begrundelse

Reglerne om tolkebistand

Regionen skal sørge for en tolk til personer, som har behov for det til behandling hos praktiserende læge, speciallæge og på sygehus.

Regionen opkræver normalt et gebyr for tolkebistand til patienter, der har boet i Danmark i mere end 3 år, når en tolk er nødvendig. Nogle persongrupper skal dog ikke betale gebyr.

Lægen skønner, om en tolk er nødvendig for behandlingen. Det sker på vegne af regionen. Det er derfor et krav for at opkræve gebyr, at tolken er bestilt efter lægens skøn.

Vi kan ikke tage stilling til lægens skøn af, om der er behov for tolk. Det er fordi, vi ikke kan vurdere patientens sprog.

En patient kan tage sin egen tolk med, hvis kommunikationen kan ske på en betryggende måde via denne tolk. Det er ikke et krav, at tolken skal være professionel. Det er dog en lægelig vurdering, om fx en pårørende kan bruges som tolk for patienten ved den konkrete undersøgelse.

Et lægehus eller et sygehus kan ikke konsekvent afvise, at patienter medbringer egen tolk. Hvis en patient på forhånd oplyser, at patienten medbringer sin egen tolk, er det derfor et krav for at opkræve gebyr for en professionel tolk, at lægehuset eller sygehuset har foretaget en konkret vurdering af patientens egen tolks kvalifikationer.

Regionen kan ikke lade være med at opkræve et gebyr, når tolkningen er sket, hvis betingelserne for at bestille tolk er opfyldt. Heller ikke selv om patienten ikke var informeret om gebyret. Det skyldes, at patienten har fået den ydelse, der skal betales for.

Når regionen har bestilt en tolk, og patienten vælger tolken fra eller selv tager sin egen tolk med uden at have oplyst om det på forhånd, skal patienten betale udgiften til den tolk, der var bestilt af regionen.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke skal betale gebyr for tolkebistand, fordi tolken blev bestilt på baggrund af en fast praksis i lægehuset.

Vi har lagt vægt på, at:

 • at der var behov for tolk.
 • du på forhånd havde oplyst lægeklinikken om, at du ville tage din hustru med som tolk.
 • lægeklinikken som udgangspunkt ikke bruger slægtninge og bekendte som tolke.
 • lægeklinikken ikke vurderede din hustrus kvalifikationer som tolk.
 • at betingelserne for at bestille en professionel tolk derfor ikke var opfyldt.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 28. december 2022 (faktura af 30. november 2022) om gebyr for tolkebistand.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 1, om tolkebistand efter § 50 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 248 af 8. marts 2023 af sundhedsloven:

 • 50 om tolkebistand

Bekendtgørelse nr. 855 af 23. juni 2018 om tolkebistand efter sundhedsloven:

 • 1 om ret til tolkebistand efter lægens skøn
 • 2, stk. 1, om gebyr for tolkebistand ved mere end 3 års bopæl i Danmark
 • 2, stk. 7, om indberetning af anvendt tolkebistand

Offentliggjorte afgørelser

Vi har også brugt en eller flere af vores offentliggjorte afgørelser som vejledning ved vurderingen af din sag. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside stpk.dk:

, offentliggjort den 30. oktober 2019.