Behandling kunne udføres uden informeret samtykke

Psykiatrien får ikke kritik for behandling uden informeret samtykke. Patienten manglende midlertidigt evnen til at give informeret samtykke, og behandlingen var påkrævet for at sikre væsentligt bedre resultat af behandlingen.

Sagsnummer:

23SFP41

Offentliggørelsesdato:

17. maj 2023

Speciale:

Psykiatri, Sygepleje

Faggruppe:

Læger, Social- og sundhedsassistenter

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Psykiatrien i Region , for behandlingen på Psykiatrisk Afdeling i perioden fra den 19. marts til den 5. april 2022.

Der gives ikke kritik til:

 • Psykiatrien i Region , for indhentelse af informeret samtykke på Psykiatrisk Afdeling .

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det betyder videre, at behandling uden indhentelse af informeret samtykke fra patienten var i overensstemmelse med sundhedsloven.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. Klagepunkt

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Psykiatrisk Afdeling , Psykiatrien i Region , i perioden fra den 19. marts til den 5. april 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • ikke modtog relevant kompressionsbehandling, herunder manglende anvendelse af støttestrømper.
 • der ikke blev iværksat relevant faldforebyggelse og faldregistrering.
 • der ikke blev iværksat relevant forebyggelse af tryksår.
 • der blev lavet ændringer i den medicinske behandling af , der ikke var i overensstemmelse med hendes tilstand og symptomer.
 • der i forbindelse med udskrivelsen af ikke blev udarbejdet en genoptræningsplan, samt at der ikke blev iværksat den relevante støtte.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 19. marts 2022 blev 47-årige , der var kendt med paranoid skizofreni, seksuelle overgreb i barndommen og afhængighed af morfika og benzodiazepiner, indlagt på Psykiatrisk Afdeling , Psykiatrien i Region . Hun var under udtrapning af morfika og var ved indlæggelse i behandling med de smertestillende præparater Malfin 1020 mg dagligt og Contalgin 20 mg daglig, med benzodiazepiner i form af Oxapax 15 mg og Alprox 5 mg dagligt samt med de antipsykotiske præparater Truxal 150 mg dagligt og Serenase som depot 75 mg ugentligt.

Den 20. marts 2022 blev der foretaget gennemgang, hvor blev observeret voldsomt træt med snøvlende tale, og hun var svær at forstå, men hun kunne på opfordring tale tydeligere. Hun faldt i søvn i stolen under samtalen, og det blev vurderet, at hun formentlig var medicinpåvirket grundet de store doser morfika.

Den 26. marts 2022 blev det beskrevet, at dagen inden var faldet og havde slået sin højre fod og underben. Senere samme dag, kl. 10:01, blev det beskrevet, at hun på højre fod havde en stor blære, der var sprunget.

Den 28. marts 2022 fik renset et sår på den ene hæl og påsat et nyt plaster.

Den 29. marts 2022 blev såret beskrevet som et liggesår, 5 cm stort i diameter, ingen rødmen i sårranden og synlig muskelhinde. Endvidere var huden ved at gå fra under hælen. Senere samme dag blev det beskrevet, at havde en stor vabel på venstre fod. Der blev desuden iværksat behandling med Naloxon med henblik på at afklare, om s sløvhed (sedation) kunne skyldes en overdosering af Malfin.

Den 30. marts 2022 fik skiftet forbinding på sin hæl.

Den 2. april 2022 fik skiftet forbinding på sin højre fod to gange, da den første nye forbinding faldt af. Såret blev beskrevet som stort og åbent. Endvidere blev der beskrevet en lille flænge på venstre fod.

Den 3. april 2002 var til konsultation ved en ortopædkirurg for at få fjernet noget hud fra en vabel. Efterfølgende blev det beskrevet, at vablen var forværret og væskede meget, samt at foden var rød og varm.

Den 4. april 2022 blev der fundet blålig misfarvning af nogle af s tæer på højre fod. Hælen blev beskrevet med rødme og varme, og hendes ben og fødder var hævede.

Den 5. april 2022 blev der iværksat behandling, da der var mistanke om, at havde infektion i såret på højre fod.

Da selv havde givet udtryk for, at hun ønskede at blive udskrevet, blev det aftalt, at hun skulle udskrives den 5. eller den 6. april 2022. Samtidig blev gjort opmærksom på, at hun skulle kontakte sin praktiserende læge med henblik på en aftale samme uge til blandt andet yderligere vurdering af hendes sår.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Psykiatrisk Afdeling , Psykiatrien i Region , for behandlingen med Naloxon, reduktion af medicindosis og udarbejdelse af udskrivelsesaftale.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det var relevant at vurdere effekten af Naloxon på s sløvhed (sedation), da hun fremtrådte sløv med vanskelig forståelig tale, hvilket kunne være forårsaget af en overdosering af Malfin.
 • det dertil var relevant og sundhedsfaglig forsvarligt, at der blev foretaget en betydelig reduktion i dosering af Malfin og benzodiazepin-behandlingen, idet blev vurderet med fortsat sløvhed og dårlig sproglig formuleringsevne, og idet der var grundlag for at antage, at medicinen var den primære årsag hertil.
 • der henset til s behov for støtte og hendes psykiske og somatiske sårbarhed blev udarbejdet en relevant udskrivningsaftale, der indeholdt forskellige elementer i form af bl.a. bostøtte, dagligt besøg af hjemmepleje til medicinudlevering og hjælp til rengøring, kontakt til s praktiserende læge samt sikring af, at hun fik en kørestol med hjem.
 • der i øvrigt blev iværksat relevant støtte til efter udskrivelse, idet udskrivningsaftalen uddelegerede fortsat behandling og plejeopgaver til relevant sundhedsfaglig regi, som herefter måtte vurdere behovet herfor.

Vi vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Psykiatrisk Afdeling , Psykiatrien i Region , for manglende kompressionsbehandling, trykaflastning og faldforebyggelse samt for utilstrækkelig vurdering af indikationen for den medicinske behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • ikke modtog en relevant kompressionsbehandling, idet hun under indlæggelsen ikke fik støttestrømper eller kompressionsforbinding på, og idet hun var i stor risiko for at udvikle tryksår, hvorfor hun burde have haft støttestrømper eller kompressionsforbinding på dagligt.
 • dertil burde være trykaflastet med diverse hjælpemidler de dage, hvor hun lå i sengen eller sad i sin kørestol, ligesom hendes ben burde være eleveret, når hun lå i sengen med henblik på at forebygge tryksår.

Styrelsen kan hertil oplyse, at personer, som ikke føler tryk eller smerter, som er plejekrævende, som er lamme, eller som ligger i sengen det meste af dagen, har stor risiko for tryksår på udsatte steder på kroppen, hvor der er et langvarigt tryk mod et udsat område. Trykket gør, at blodcirkulationen til området bliver dårlig, da huden og musklernes blodkar afklemmes mellem knogle og området, der trykker mod huden. Dette medfører, at cellerne til underhuden og musklerne går til, og der dannes sår i huden.

 • der under indlæggelsen burde være iværksat faldforebyggelse, da der var flere forhold, som øgede risikoen for fald, herunder at blev observeret sløv grundet medicinen, samt at hun i perioder ikke havde indtaget tilstrækkeligt væske og ernæring før sengetid eller ikke havde lyst til mad og væske. Videre burde der være iværksat faldregistrering henset til antallet af fald.
 • der fra indlæggelsestidspunktet burde have været større fokus på den medicinske behandling rettet mod både smerter og psykisk sygdom, herunder særligt på om der var indikation for den høje dosering af Malfin henset til, at fremtrådte sløv gennem flere dage. Videre burde der være foretaget en vurdering af, om der var indikation for behandling med flere forskellige præparater i form af Oxapax, Alprox og Truxal, når samtidig var i depotbehandling med Serenase.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 19. marts til den 5. april 2022 på Psykiatrisk Afdeling , Psykiatrien i Region var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. Klagepunkt

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for iværksættelse af behandling med Naloxon af på Psykiatrisk Afdeling , Psykiatrien i Region , den 29. marts 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

 • der ikke blev indhentet tilstrækkeligt informeret samtykke til behandlingen med Naloxon.

Sagsfremstilling

Den 29. marts 2022 blev der iværksat behandling med Naloxon med henblik på at afklare, om s sløvhed (sedation) kunne skyldes en overdosering af Malfin.

Begrundelse

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Hvis en patient, der midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke eller er under 15 år, befinder sig i en situation, hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse eller for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen, kan en sundhedsperson indlede eller fortsætte en behandling uden samtykke fra patienten eller fra forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig. Dette følger af sundhedslovens § 19.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Psykiatrisk Afdeling , Psykiatrien i Region , for indhentelsen af informeret samtykke.

Vi har lagt vægt på, at:

 • var i en tilstand, hvor hun ikke var i stand til at give samtykke til behandlingen, da hun var beskrevet sløv og med snøvlende tale gennem flere dage, og da det ikke var muligt at have en meningsfuld samtale med hende på det tidspunkt, hvor det blev vurderet nødvendigt at behandle med Naloxon. var derfor i en tilstand, hvor hun måtte anses som midlertidigt inhabil.
 • s tilstand tydede på en overdosering af Malfin eller en hjernemæssig lidelse. Såfremt der var tale om en overdosering af Malfin, var det vigtigt at få afklaret dette for ikke at fortsætte med en for høj dosering og dermed vedligeholde eller forværre hendes tilstand samt udsætte hende for risiko for alvorlige bivirkninger, herunder påvirkning af vejrtrækningen. Samtidig ville manglende effekt af Naloxon indikere en alvorlig hjernemæssig lidelse, som skulle udredes og behandles uden unødig forsinkelse. Øjeblikkelig behandling med Naloxon var derfor nødvendig for på længere sigt at forbedre s chance for overlevelse og for et væsentligt bedre resultat af behandlingen.

Vi finder på den baggrund, at behandling uden indhentelse af informeret samtykke fra den 29. marts 2022 på Psykiatrisk Afdeling , Psykiatrien i Region , var i overensstemmelse med sundhedsloven.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informeret samtykke
 • 19 om øjeblikkeligt behandlingsbehov