Opslag i forbindelse med en henvisning

Sygehus får ikke kritik for opslag i patientens journal, da opslaget blev foretaget i forbindelse med, at en lægesekretær skulle behandle og videresende en henvisning af en patient.

Sagsnummer:

23SFP54

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives ikke kritik til:

  • for elektronisk indhentning af oplysninger.

Det betyder, at der ikke er handlet i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at akutafdelingen, , uretmæssigt og uden samtykke foretog opslag i din elektroniske journal den 27. og 28. juni 2017.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst i din klage, at en navngiven lægesekretær den 27. og 28. juni 2017 uberettiget læste din elektroniske journal. Du vil se dokumentation for, at lægesekretæren har fået tilladelse til at foretage opslag i din elektroniske journal, da du kan bekræfte, at du ikke har givet tilladelse. Du mener, at den navngivne lægesekretær ikke blot skal foretage opslag i din journal uden tilladelse.

Du har yderligere oplyst, at den navngivne lægesekretær ikke modtog dig i akutafdelingen.

har fremsendt sin udtalelse og logoplysninger den 15. maj 2019.

har oplyst, at den navngivne lægesekretær har behandlet og videresendt en modtaget henvisning den 27. juni 2017. har yderligere oplyst, at lægesekretærens opgaver blandt andet bestod i at behandle henvisninger i Centralvisitationen. Lægesekretæren havde vagt den 27. juni 2017 og behandlede henvisningen som en del af sit job.

Det fremgår af logoplysningerne, at lægesekretæren foretog opslag i din elektroniske journal den 27. juni 2017. har hertil oplyst, at lægesekretæren ikke har foretaget opslag i din elektroniske journal den 28. juni 2017.

Du har i dit partshøringssvar henvist til, at du har haft et telefonopkald til en anden afdeling og ikke akutmodtagelsen.

Der er modstridende oplysninger fra dig og akutafdelingen, om, hvorvidt der er foretaget opslag i din elektroniske journal den 28. juni 2017. Der er ikke flere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.

Vi har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

På den baggrund er der ikke grundlag for at fastslå, at lægesekretæren har foretaget opslag i din elektroniske journal den 28. juni 2017.

På baggrund af sagsfremstillingen har vi lagt til grund, at der den 27. juni 2017 blev foretaget opslag i din elektroniske journal.

Vi har videre lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne foretages opslag i din elektroniske journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med behandling af patienter. Indhentningen kan ske med eller uden patientens samtykke.

Læger og visse andre sundhedspersoner kan derfor uden patientens samtykke indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten.

Begrebet behandling skal forstås bredt. Der kan også være tale om behandling, hvis der indhentes oplysninger til brug for behandling og videresendelse af en henvisning vedrørende patienten.

Læger og visse andre sundhedspersoner kan desuden uden patientens samtykke indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog her en betingelse, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens selvbestemmelsesret.

Sundhedspersoner kan desuden i et vist omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Indhentningen kan ske med eller uden patientens samtykke.

Uden patientens samtykke kan læger og visse andre sundhedspersoner derfor i nogle tilfælde indhente oplysninger om en patient til brug for evaluering af egen indsats i behandlingen eller som dokumentation for erhvervede kvalifikationer, til brug for kvalitetssikring eller -udvikling og til brug for akkreditering eller opfølgning på, at krav fra centrale sundhedsmyndigheder opfyldes. Sundhedspersoner kan desuden altid indhente oplysninger med patientens samtykke.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at oplysninger, der er indeholdt i patientens elektroniske journal, utvivlsomt er fortrolige oplysninger i sundhedslovens forstand.

Vi vurderer, at opslaget i din elektroniske journal den 27. juni 2017 var lovligt efter sundhedslovens regler. 

Vi har lagt vægt på:

  • at opslaget blev foretaget i forbindelse med aktuel behandling af dig, idet opslaget blev foretaget i forbindelse med behandling og videresendelse af en henvisning vedrørende dig.  
  • at der ikke blev indhentet flere oplysninger end nødvendigt.

Du har i dit partshøringssvar oplyst, at der efter den 27. og 28. juni 2017 er foretaget opslag i din elektroniske journal af flere sundhedspersoner. Vi skal i den forbindelse vejlede dig om, at du har mulighed for at klage over opslagene. Du skal i så fald indgive en ny klage via vores digitale klageskema.

Derfor finder vi, at ikke handlede i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger om dig den 27. og 28. juni 2017.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Dagældende bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven som ændret ved lov nr. 430 af 3. maj 2017:

  • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
  • § 42 a, stk. 5, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
  • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
  • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke