Opslag i forbindelse med tilsyn på plejehjem

Læge får ikke kritik for opslag i patientens journal, da opslaget blev foretaget i forbindelse med, at lægen skulle forberede sig på sit ugentlige tilsyn på et plejehjem.

Sagsnummer:

23SFP55

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives ikke kritik til:

 • , for elektronisk indhentning af oplysninger.

Det betyder, at der ikke er handlet i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at der på uretmæssigt og uden samtykke blev foretaget opslag i s laboratoriesvar på sundhed.dk den 15. og 25. oktober 2019.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst i din klage, at du har modtaget et brev fra Region , hvoraf det fremgår, at en sundhedsperson har læst i s laboratoriesvar, uden at han har været til behandling hos den pågældende sundhedsperson, der har foretaget opslaget.

Du har til sagen fremsendt kopi af brev af 10. december 2019 fra Region , hvoraf det fremgår, at en person i klinikken foretog opslag i s laboratoriesvar på sundhed.dk den 25. oktober 2019

Vi har forsøgt af indhentet en kopi af brev fra Region , hvoraf det fremgår, at en person i klinikken foretog opslag i s laboratoriesvar på sundhed.dk den 15. oktober 2019. Region har oplyst, at de ikke har kunnet fremfinde et brev, der omhandler opslag foretaget den 15. oktober 2019.

Der er dermed modstridende oplysninger fra dig og regionen om, hvorvidt der er foretaget opslag i s elektroniske journal den 15. oktober 2019. Der er ikke flere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.

Vi har ikke mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

På den baggrund er der ikke grundlag for at fastslå, at klinikken foretog opslag i s elektroniske journal den 15. oktober 2019.

Klinikken har oplyst, at flyttede ind på plejehjemmet . Klinikken virker som plejehjemslæge for dette plejehjem, og klinikken blev derfor informeret om, at ønskede et lægeskrift. En læge i klinikken har derfor tilgået s journal for at lave et referat heraf, men har aldrig haft i behandling, idet han efterfølgende trak sit ønske om at skifte læge tilbage.

Klinikken har ved telefonisk dialog med styrelsen den 14. december 2020 oplyst, at en læge i klinikken kommer fast på plejehjemmet hver onsdag, og at hun her tilser de patienter, der har behov for det. Klinikken oplyste hertil, at lægen møder ind onsdag formiddag, og at lægen her, efter anmodning fra sygeplejerskerne på plejehjemmet, tilser de patienter, der har behov for det. Klinikken har hertil oplyst, at lægen derfor tilgår patienternes journal inden besøget om onsdagen, idet lægen ikke har adgang til at slå op i patientjournalen på plejehjemmet. var ny patient, og lægen tilgik derfor hans journal om fredagen for at være forbedret på en eventuel behandling.

På baggrund af sagsfremstillingen har vi lagt til grund, at klinikken den 25. oktober 2019 foretog opslag i s laboratoriesvar på sundhed.dk.

Vi har videre lagt til grund, at ikke havde givet dit samtykke til, at klinikken kunne foretage opslag i hans laboratoriesvar på sundhed.dk.

BEGRUNDELSE

Reglerne

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med behandling af patienter. Indhentningen kan ske med eller uden patientens samtykke.

Læger og visse andre sundhedspersoner kan derfor uden patientens samtykke indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling omfatter mere end, at en patient befinder sig fysisk på et behandlingssted. Aktuel behandling omfatter også forberedelse af en behandling.

Læger og visse andre sundhedspersoner kan desuden uden patientens samtykke indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, hvis indhentningen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog her en betingelse, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens selvbestemmelsesret.

Sundhedspersoner kan desuden i et vist omfang indhente oplysninger om en patients helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Indhentningen kan ske med eller uden patientens samtykke.

Uden patientens samtykke kan læger og visse andre sundhedspersoner derfor i nogle tilfælde indhente oplysninger om en patient til brug for evaluering af egen indsats i behandlingen eller som dokumentation for erhvervede kvalifikationer, til brug for kvalitetssikring eller -udvikling og til brug for akkreditering eller opfølgning på, at krav fra centrale sundhedsmyndigheder opfyldes. Sundhedspersoner kan desuden altid indhente oplysninger med patientens samtykke.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at oplysninger, der er indeholdt i patientens laboratoriesvar på sundhed.dk, utvivlsomt er fortrolige oplysninger i sundhedslovens forstand.

Vi vurderer, at opslaget i dine laboratoriesvar var lovligt efter sundhedslovens regler. 

Vi har lagt vægt på:

 • at var ny patient hos klinikken, og at lægen derfor foretog opslaget for at få et forudgående kendskab til din sygdomshistorik.
 • at lægen med rimelig sandsynlighed kunne forvente at skulle behandle .
 • at lægen foretog opslaget som led i forberedelse af en eventuelt forestående behandling.
 • at opslaget derfor blev foretaget i forbindelse med aktuel behandling af .
 • at det ikke er muligt for lægen at tilgå patienternes journal fra plejehjemmet.
 • at opslaget derfor var nødvendigt.
 • at der ikke blev indhentet flere oplysninger end nødvendigt.

Derfor finder vi, at klinikken ikke handlede i strid med sundhedsloven ved elektronisk indhentning af oplysninger om den 25. oktober 2019.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • § 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
 • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke