Opslag i kollegas COVID-19 testsvar

Klinik får kritik, da en lægesekretær slog op i kollegas laboratoriesvar for at se, om der lå et svar på kollages COVID-19 test.

Sagsnummer:

23SFP59

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag.

Det betyder, at har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at der blev indhentet oplysninger i dine laboratoriesvar på sundhed.dk uden dit samtykke den 10. september, den 11. september og den 29. oktober 2020.

SAGSFREMSTILLING

Du har oplyst, at du den 11. december 2020 fik et brev i e-Boks fra Region om, at der havde været uberettiget opslag i dine sundhedsdata. Du har også oplyst, at opslagene er foretaget af en sekretær i den praksis, hvor du tidligere har været ansat. Der har været tre opslag på dine laboratoriesvar på tre forskellige dage. Disse tre dage var du kort sygemeldt på grund af forkølelse, og derfor skulle det udelukkes, at du var smittet med COVID-19. Du tror, at opslagene er foretaget, fordi de i klinikken ikke troede på, at du talte sandt, når du fortalte dem, at der ikke var kommet svar på din COVID-19 test. 

Klinikken har hertil oplyst, at du har været ansat i klinikken fra den 1. august 2020 til den 31. januar 2021, hvor du flere gange har haft sygefravær, fordi du har været i nærkontakt til en COVID-19 smittet person, som ikke har været en person fra klinikken. Det har derfor skabt utryghed i klinikken i de perioder, hvor du har ventet på svar fra din COVID-19 test, da denne periode var præget af helt ekstraordinære arbejdsbetingelser samt smitterisiko, både for ansatte i klinikken, men også for de sårbare patienter. Det var således klinikken opfattelse, at du som læge også selv havde interesse i sikring af, at de sårbare patienter i klinikken ikke blev påført en unødvendig risiko for smitte med COVID-19 i klinikken.

Klinikken mener derfor, at de ud fra reglerne i sundhedsloven havde ret til at indhente oplysninger i dine laboratoriesvar ud fra et samfundshensyn og ud fra et hensyn til patienterne i klinikken.

Vi har lagt til grund, at der blev indhentet oplysninger i dine laboratoriesvar den 10. september, den 11. september og den 29. oktober 2020.

Vi har også lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne blive indhentet oplysninger i dine laboratoriesvar.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke.

Vores resultat

Vi vurderer, at oplysningerne i dine laboratorievar svar er fortrolige oplysninger.

Vi vurderer også, at indhentningen af oplysninger i dine laboratoriesvar ikke var lovlig. 

Vi har lagt vægt på:

 • at der ikke blev indhentet oplysninger i din journal i forbindelse med aktuel behandling af dig.
 • at du ikke havde givet dit samtykke til, at der blev indhentet oplysninger i den elektroniske journal.
 • at du selv havde mulighed for at se dit testresultat og informere klinikken herom.
 • at formålet med indhentningen derfor ikke klart oversteg hensynet til din ret til fortrolighed.
 • at der ikke var andre lovlige grunde til at indhente oplysninger i din journal.

har derfor handlet i strid med sundhedsloven ved indhentning af oplysninger om dig ved elektronisk opslag den 10. september, den 11. september og den 29. oktober 2020.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandlingsbegrebet
 • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • § 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke