Opslag som led i evaluering af egen indsats

Lægehus får ikke kritik for opslag i e-journalen. Den pågældende læge havde tidligere behandlet patienten i lægevagten. Lægen evaluerede sin egen indsats hos lægevagten. Opslaget skete mindre end 6 måneder efter afslutningen hos lægevagten.

Sagsnummer:

23SFP61

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver ikke kritik til:

 • for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag.

Det betyder, at ikke har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at indhentede oplysninger i din e-journal på sundhed.dk uden dit samtykke den 3. januar 2021.

SAGSFREMSTILLING

Den 14. april 2021 fik du et brev fra Region , hvori der stod, at havde indhentet oplysninger om dig i din e-journal på sundhed.dk den 3. januar 2021.

Du har oplyst, at du ikke kender den pågældende læge, der har indhentet oplysninger om dig.

har oplyst, at den pågældende læge behandlede dig i Lægevagten i Region den 27. september 2020, kl. 10:50, hvor han vurderede dig i den telefoniske lægevagtsvisitation. Lægen indhentede oplysninger om dig den 3. januar 2021 til brug for evaluering af sin egen indsats.

Du har hertil oplyst, at du blev tilset af to kvindelige læger på den 27. september 2020, og aldrig har haft telefonisk kontakt med den pågældende læge fra . Du kan dog ikke afvise, at din mand talte med den pågældende læge, da han ringede til lægevagten på dine vegne. Du blev noget overrasket over brevet fra regionen.

Vi har lagt til grund, at den pågældende læge fra vurderede dig i den telefoniske lægevagtsvisitation.

Vi har lagt til grund, at der blev indhentet oplysninger i din e-journal den 3. januar 2021.

Vi har også lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne blive indhentet oplysninger i din e-journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det kan fx ske, når sundhedspersonen har brug for oplysningerne til at evaluere sin egen indsats i behandlingen. Det er dog et krav, at indhentningen sker under hensyntagen til patientens interesser og behov, og at indhentningen sker i umiddelbar forlængelse af behandlingsforløbet og senest 6 måneder efter den indhentende læges afslutning af behandlingen eller viderehenvisning af patienten.

Vores resultat

Vi vurderer, at oplysningerne i din e-journal er fortrolige oplysninger.

Vi vurderer også, at indhentningen af oplysninger i din e-journal var lovlig. 

Vi har lagt vægt på:

 • at lægen fra foretog en telefonisk vurdering af dig i lægevagtsvisitationen den 27. september 2021.
 • at indhentningen derfor blev foretaget af en læge, der tidligere havde behandlet dig.
 • at indhentningen blev foretaget med henblik på evaluering af egen indsats i forbindelse med din behandling i lægevagten.
 • at indhentningen skete den 3. januar 2021.
 • at indhentningen derfor skete i umiddelbar forlængelse af og mindre end 6 måneder efter afslutningen af din behandling den 27. september 2020 hos lægevagten.
 • at der ikke er grundlag for at fastslå, at indhentningen ikke var nødvendig og relevant.
 • at der ikke er grundlag for at fastslå, at indhentningen ikke skete under hensyntagen til dine interesser og behov.

har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved indhentning af oplysninger om dig ved elektronisk opslag den 3. januar 2021.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandlingsbegrebet
 • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke