Klinikassistent lavede et fejlopslag

Speciallægeklinik får kritik for fejlopslag. En klinikassistent fremsøgte en patient via navn og kom utilsigtet til at slå op i en anden patients e-journal.

Sagsnummer:

23SFP65

Offentliggørelsesdato:

19. juni 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • (CVR: ) for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag den 10. marts 2022.

Det betyder, at har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at indhentede oplysninger i din e-journal på sundhed.dk uden dit samtykke den 10. marts 2022.

SAGSFREMSTILLING

Den 15. juni 2022 modtog du et brev fra Region . I brevet stod, at en speciallæge i øre-næse-halssygdomme havde indhentet oplysninger om dig i din e-journal på sundhed.dk den 10. marts 2022, og at opslaget muligvis var uberettiget.

Du har oplyst, at du ikke har været i behandling siden 2020. Du har været hos en ørelæge i og blev opereret i øret den 16. februar 2021. Du forstår derfor ikke, hvorfor der skulle være indhentet oplysninger om dig den 10. marts 2022.

har oplyst, at du blev set første gang i klinikken den 31. oktober 2019 med lidelse vedrørende ørerne. Efterfølgende blev du set fire gange, sidste gang den 21. september 2020, hvor dit forløb blev afsluttet med henvisning til sygehuset. Klinikken modtog to epikriser fra sygehuset dateret den 12. og 25. november 2020. Der er blevet registreret opslag i din journal den 10. marts 2022. Hverken speciallægen eller de andre ansatte i klinikken har haft nogen intention eller interesse i at slå din journal op. Ingen i klinikken kender dig personligt eller har nogen motivation for at slå op i din journal.

har oplyst, at de ved gennemgang af telefonisk og e-mail kommunikation fra den 10. marts 2022, kan konstatere, at der var en henvendelsen fra en patient med samme navn som dig og med en problematik vedrørende ørerne. Klinikken havde ikke tidligere set patienten, og da henvendelsen fra hjemmesiden ikke indeholdt CPR-nummer, har den klinikassistent, som varetog patientkommunikation den pågældende dag, slået op efter navn og derigennem utilsigtet åbnet din journal i deres system.

Klinikassistenten oplyser, at hun ikke har haft nogen intention om at gå på den elektroniske journal, men har muligvis tjekket, om der forelå en henvisning på DNHF (Den Nationale Henvisningsformidling), og da ikonet for DNHF og sundhedsjournalen ligger ved siden af hinanden i deres lægesystem, kan hun utilsigtet have klikket på sundhedsjournalen, hvilket har ført til registreringen.

Vi har lagt til grund, at der blev indhentet oplysninger i din e-journal den 10. marts 2022.

Vi har også lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at der kunne blive indhentet oplysninger i din e-journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, fx at en person har været indlagt eller er indlagt.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det kan fx ske, når sundhedspersonen har brug for oplysningerne til at evaluere sin egen indsats i behandlingen.

Vores resultat

Vi vurderer, at indhentningen af oplysninger i din e-journal ikke var lovlig. 

Vi har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i din e-journal er fortrolige, fordi det er oplysninger om dit helbred.
 • at der ikke blev indhentet oplysninger i din journal i forbindelse med aktuel behandling af dig.
 • at der ikke var andre lovlige grunde til, at kunne indhente oplysninger i din journal.
 • at det forhold, at der var tale om et fejlopslag, kan ikke føre til en ændret vurdering.

har derfor handlet i strid med sundhedsloven ved indhentning af oplysninger om dig ved elektronisk opslag den 10. marts 2022.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandlingsbegrebet
 • § 40 om tavshedsbelagte oplysninger
 • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • § 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • § 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
 • § 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 4.1 om helbredsoplysninger