Kritik for manglende infektionsvarsel

Hospital får kritik for ikke at have informeret en patient om at være opmærksom på tegn på betændelse, da der blev lagt bandage over et sår fra et tidligere fald. Der var dog ikke grund til at give antibiotika ved behandling af bruddet.

Sagsnummer:

23SFP74

Offentliggørelsesdato:

15. august 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Akutklinikken den 10. januar 2023.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutklinikken, , den 10. januar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • der ikke blev givet antibiotika forud for eller i forbindelse med behandlingen af albuebruddet.
  • ikke blev vejledt om, hvilke symptomer hun skulle være opmærksom på i forhold til eventuel betændelse, og hvordan hun i så fald skulle forholde sig.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 71 år var faldet den 4. og den 10. januar 2023 og havde slået højre albue. Efter faldet den 4. januar 2023 var hun behandlet hos sin praktiserende læge, hvor der var sat plaster på en flænge bag på albuen. Hun havde siden haft smerter og nedsat bevægelse. Hun blev set på Akutklinikken, , den 10. januar 2023, da hun havde slået albuen igen. 

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse og taget røntgenbilleder, der viste, at der var flere brud i albuen. Der blev anlagt en højvinklet gips til behandling af albuebruddet. fik en tid 3 uger senere, hvor der blev planlagt opfølgende kontrol, røntgenundersøgelse og henvisning til genoptræning.

Det fremgår af klagen, at der efterfølgende sivede ildelugtende væske ud gennem forbindingen, og at den 14. januar 2023 havde tiltagende smerter og væskeudsivning og blev tilset på en akutmodtagelse. Hun blev overflyttet til et andet sygehus, hvor hun blev opereret og fik 10 dages antibiotikabehandling via indgivelse i en blodåre.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at ikke blev vejledt om symptomer på betændelse, og hvordan hun skulle forholde sig, hvis hun oplevede disse. 

Der er ikke oplysninger i journalen om, hvorvidt blev vejledt om symptomer på betændelse. Akutklinikken, , har telefonisk oplyst, at der ikke findes et sygeplejenotat fra den 10. januar 2023. 

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af , lægger styrelsen herefter til grund, at ikke blev vejledt om at være opmærksom på symptomer på betændelse, og hvordan hun i så fald skulle forholde sig.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen af albuebruddet på Akutklinikken.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke var behov for forebyggende medicinsk behandling for betændelse (profylaktisk antibiotika), da det brud, der var opstået ved det nye fald, ikke var et åbent brud. Det var ligeledes ikke nødvendigt at give antibiotika forud for eller i forbindelse med behandlingen af albuebruddet, da der ved undersøgelsen var pæne forhold og ikke tegn på betændelse i det sår, der var opstået ved det første fald 6 dage tidligere.

Ved et åbent brud, det vil sige et brud med gennembrudsskade i hud og bløddele, vil der blive behandlet med profylaktisk antibiotika for at mindske risikoen for efterfølgende betændelse i brudområdet. Hvis der i forvejen er betændelse i området omkring et brud, skal der behandles med antibiotika. Når der i forvejen er et sår samme sted, hvor der opstår brud, vil det være en konkret vurdering, om der er behov for profylaktisk antibiotika. Hvis der ikke er tegn på et åbent brud, og der er pæne forhold ved det eksisterende sår, skal der ikke nødvendigvis behandles med profylaktisk antibiotika.

Vi vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen på Akutklinikken i forbindelse med vejledning omkring tegn på betændelse.

Vi har lagt vægt på, at:

  • burde have været informeret om tegn på betændelse, og hvordan hun skulle forholde sig, da der var et forudbestående sår ved albuen, hvor der blev lagt bandage og gips over. Det er sædvanligt, at der ved anlæggelse af bandage hen over et sårområde bliver varslet om tegn på betændelse, som er rødme, varme, hævelse, sivning og tiltagende smerter.

Vi finder herefter, at den behandling, som modtog den 10. januar 2023 på Akutklinikken, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed