Hashmisbrug var ikke afgørende for ordination

Lægeklinik får ikke kritik for at afvise telefonisk ordination af det afhængighedsskabende præparat Tradolan, idet ordination krævede fysisk fremmøde. Patientens tidligere hashmisbrug var skærpende, men ikke afgørende for afvisning af ordination.

Sagsnummer:

23SFP76

Offentliggørelsesdato:

17. august 2023

Juridisk tema:

Afhængighedsskabende lægemidler

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos den 17. og den 23. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der burde have været iværksat smertestillende behandling med morfin.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. marts 2021 kontaktede 28-årige , som var kendt med hashmisbrug, telefonisk grundet tandpine. Da han ikke var tilstrækkeligt smertedækket med håndkøbsmedicin, ønskede han opstart af smertelindrende behandling med Tradolan, som er et smertestillende lægemiddel af opioid-typen, hvilket blev afslået.

Den 23. marts 2021 kontaktede hans kæreste telefonisk og gentog s anmodning om behandling med Tradolan, da han ikke var tilstrækkeligt smertedækket med håndkøbsmedicin. Også denne anmodning blev afslået.

Det fremgår af klagen, at fik ordineret det smertestillende lægemiddel Ibumetin på trods af, at han havde et begyndende mavesår.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det følger af vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler punkt 2.1.7, at Tradolan, som er et smertestillende lægemiddel af opioid-typen, er et afhængighedsskabende lægemiddel, der er omfattet af vejledningen.

Det fremgår af vejledningen, at ordination af og udskrivelse af recept på afhængighedsskabende lægemidler som Tradolan ikke må ske telefonisk, men skal ske ved personligt fremmøde.

Det fremgår videre af vejledningens punkt 2.2.1, at der forud for enhver ordination skal overvejes den forventede effekt og risikoen for uønskede virkninger, især de kognitive bivirkninger og misbrugs- og afhængighedspotentialet. Desuden skal der udvises forsigtighed ved ordination til patienter, der har eller tidligere har haft et stof- eller medicinmisbrug, da de ofte vil være særligt udsatte for ny afhængighedsudvikling.

Det fremgår endvidere af vejledningens punkt 2.2.7, at der forinden ordination af afhængighedsskabende lægemidler skal laves en aftale med patienten, og at denne skal nedfældes i en behandlingsplan. Hvis det ikke er muligt at lave en aftale om behandlingen, skal ordination af denne type lægemidler undgås.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at lægeklinikken handlede i overensstemmelse med gældende vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler ved at afvise at ordinere Tradolan til telefonisk, idet dette skal ske ved personligt fremmøde. s tidligere hashmisbrug var ikke afgørende for at afvise ordinationen, idet ingen ordination af afhængighedsskabende lægemidler bør foregå telefonisk, men oplysningen var skærpende i forhold til at udvise forsigtighed ved en eventuel ordination samt at tilsikre, at der kunne nedfældes en relevant behandlingsplan. Det var derfor relevant, at der ikke blev iværksat en smertestillende behandling med morfin.
  • at den iværksatte behandling med Ibumetin desuden var relevant henset til s tandsmerter, idet han samtidig var i medicinsk behandling med et lægemiddel mod mavesår i form af Omeprazol. Ved kendt problematik med forhøjet mavesyre og derfor behandling med Omeprazol, vil det være sundhedsfagligt forsvarligt samtidig at iværksætte behandling med Ibumetin.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 17. og den 23. marts 2021 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed