Manglende indikation for fortsat behandling

Rusmiddelcenter får ikke kritik for at nedtrappe patientens behandling med benzodiazepiner. Der var ikke indikation for at fortsætte behandlingen, som patienten selv havde iværksat uden lægelig ordination.

Sagsnummer:

23SFP80

Offentliggørelsesdato:

17. august 2023

Juridisk tema:

Afhængighedsskabende lægemidler

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrige kommunale behandlingstilbud

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Rusmiddelcenter for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Rusmiddelcenter i perioden fra den 14. maj 2019 til den 26. april 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der i forbindelse med, at blev nedtrappet i sin behandling med benzodiazepiner, ikke blev taget tilstrækkelige individuelle hensyn.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 14. maj 2019 til den 26. april 2021 modtog 18-årige behandling i Rusmiddelcenter . Han var i behandling for et blandingsmisbrug blandt andet af benzodiazepiner. er endvidere kendt med ADHD, OCD, angst og misbrug af andre euforiserende stoffer.

Det fremgår af behandlingsplan af 14. maj 2019, at var i behandling med blandt andet Metadon, Rivotril, Suboxone og Hexalid.

Den 5. november 2019 blev det noteret i s behandlingsplan, at der ikke længere var grundlag for lægeordineret behandling med benzodiazepiner. Der skulle herefter iværksættes nedtrapning i behandlingen med Hexalid over længere tid.

Den 5. januar 2020 blev der iværksat nedtrapning af s behandling med Metadon.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Rusmiddelcenter for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ikke var indikation for at fortsætte behandlingen med benzodiazepiner, da det var en behandling, som selv havde iværksat med medicin, som ikke var ordineret af en læge. Der var således tale om et illegalt forbrug af benzodiazepiner. På denne baggrund, og da benzodiazepinerne ikke havde nogen gavnlig effekt på s tilstand, var det sundhedsfagligt begrundet, at der blev iværksat nedtrapning af s forbrug af benzodiazepiner.
  • at den nedtrapningsplan, der blev udarbejdet for nedtrapningen af s forbrug af benzodiazepiner, indeholdte en skånsom nedtrapning af Hexalid og Metadon. Der blev ved udarbejdelsen af nedtrapningsplanen taget hensyn til s individuelle forhold blandt andet ved, at der indledningsvis blev forsøgt med høje doser af Hexalid og Metadon med det formål at bringe s sidemisbrug til ophør. Endvidere blev der udarbejdet en plan, hvor nedtrapningen skulle foregå over en længere periode, end det er sædvanligt. Det var tillige relevant, at der som led i nedtrapningsplanen blev iværksat behandling med Hexalid, da Hexalid har en langtidsvirkende effekt.
  • at der blev afholdt flere samarbejdsmøder med s botilbud, samt at der flere gange var telefonisk kontakt med botilbuddet. Dette skete for, at behandlingen kunne tilpasses forholdene i botilbuddet, herunder sikre at det personale, der på et givent tidspunkt var i botilbuddet, havde de fornødne kompetencer til at varetage behandlingen. Der blev tillige udarbejdet specielle vejledninger vedrørende de opgaver, der var uddelegeret til personalet i botilbuddet. På denne baggrund tog Rusmiddelcenter relevant og tilstrækkeligt hensyn til forholdene i s botilbud. Endvidere findes der ikke grundlag for at fastslå, at Rusmiddelcenter burde have indhentet yderligere oplysninger fra botilbuddet, da der var jævnlige kontakter mellem rusmiddelcentret og botilbuddet.

Styrelsen kan supplerende oplyse, at Hexalid er en langtidsvirkende benzodiazepin, der vil kunne medføre afhængighed allerede efter få ugers behandling. Ved for hurtigt ophør vil der være risiko for alvorlige abstinenser med kramper. Det vil være sædvanligt, at nedtrapning af Hexalid sker ved en reduktion på 10-20 % hver 14. dag, hvilket betyder, at nedtrapning ved høje doser vil kunne strække sig over mange måneder. Patienter, der er i nedtrapning af behandling med Hexalid, bør vurderes regelmæssig for abstinenssymptomer.

Metadon er et langtidsvirkende opioid, som hos visse personer kan give afhængighed efter blot få ugers behandling. Opioidabstinenser, der kan opleves som ubehagelige, er forholdsvis ufarlige, da der ikke er beskrevet kramper. Da voldsomme abstinenser vil kunne medføre eller øge et illegalt forbrug af afhængighedsskabende lægemidler eller andre euforiserende stoffer, bør der iværksættes en nedtrapningsplan i forbindelse med, at en behandling med Metadon standses. For de fleste vil der kunne ske en reduktion på omkring 10-20 % om ugen, uden at dette medfører abstinenser.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 16. maj 2019 til den 26. april 2021 i Rusmiddelcenter , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed