For sen tid til receptfornyelse

Lægeklinik får kritik for ikke at tilbyde en patient i behandling med afhængighedsskabende lægemiddel en ny tid, før hun løb tør for medicin.

Sagsnummer:

23SFP82

Offentliggørelsesdato:

17. august 2023

Juridisk tema:

Afhængighedsskabende lægemidler

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • for behandlingen den 15. juli 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , den 15. juli 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at burde være blevet tilset på et tidligere tidspunkt henset til hendes behandling med Metadon.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

blev startet i behandling med den smertestillende medicin, Metadon, den 1. april 2016.

32-årige havde den 15. juli 2019 en tid hos .

Det fremgår af klagen, at kom for sent til sin tid hos , hvorfor hun fik en ny tid den 24. juli 2019. Dette medførte, at ikke fik ordineret medicinen, Metadon, hvilket hun manglede i de næstkommende dage.

Det fremgår af en udtalelse fra , at , den 15. juli 2019, var booket til fornyelse af recept på vanedannende medicin.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at tilbyde en ny tid til fornyelse af hendes recept på Metadon ni dage efter den oprindelig tid, idet Metadon er en stærkt smertestillende medicin, hvor der kan udvikles abstinenser, såfremt der sker et pludseligt ophør hermed. Det fremgår af vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, at såfremt der ikke længere er indikation for den tidligere iværksatte behandling, skal patienten tilbydes hjælp til bl.a. udtapning af behandlingen
  • at der burde have været fundet tid til receptfornyelse på et tidligere tidspunkt, enten samme dage eller få dage efter den 15. juli 2019, idet var blevet udredt på en smerteklinik, hvor et forbrug med Metadon fire gange dagligt blev anbefalet, og der derfor var risiko for, at hendes smerter ville forværres ved et pludseligt ophør.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 15. juli 2019, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019, om ordination af afhængighedsskabende lægemidler:

  • 2.2.7