Mindst mulige pakkestørrelse var tilstrækkelig

Lægeklinik får ikke kritik for at ordinere mindst mulige pakkestørrelse på afhængighedsskabende medicin, da behandlingsansvaret snart skulle overgå til andre, og patienten kun skulle holdes medicindækket indtil da.

Sagsnummer:

23SFP83

Offentliggørelsesdato:

17. august 2023

Juridisk tema:

Afhængighedsskabende lægemidler

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 7. januar 2019 til den 4. februar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant behandling, herunder at der blev udskrevet recepter på Oxabenz i æsker med 25 stk. i stedet for æsker med 100 stk.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 7. januar 2019 til den 4. februar 2020 kontaktede 52-årige , der var kendt med angst, jævnligt , da han ønskede receptfornyelse af præparatet Oxabenz.

Det fremgår af et journalnotat af den 12. juni 2019, at lægehuset denne dato udskrev en recept på Oxabenz til .

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra , at der blev udskrevet recepter på Oxabenz i pakninger med 25 stk. to gange, inden fik kontakt til en psykiater, og at ordinationen skete i forlængelse af afsluttet behandling i psykiatrisk regi.

På baggrund af ovennævnte oplysninger fra , og idet disse ikke er bestridt af , har styrelsen lagt til grund, at der blev udskrevet recepter på Oxabenz i pakninger med 25 stk. to gange i klageperioden.

Styrelsen kan oplyse, at Oxabenz er et lægemiddel, som anvendes til behandling af angst og uro. Oxabenz er et stærkt afhængighedsskabende medicinsk præparat med et stort potentiale for misbrug, hvorfor det er omfattet af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Det følger af denne vejledning, at læger ved ordination af afhængighedsskabende lægemidler skal være særligt opmærksomme på, at der ved brug af de ordinerede midler kan fremkaldes eller vedligeholdes lægemiddelafhængighed.

Det fremgår videre af vejledningens pkt. 2.2.1, at forud for enhver ordination skal lægen overveje den forventede effekt og risikoen for uønskede virkninger, især de kognitive bivirkninger og misbrugs- og afhængighedspotentialet. Særlig opmærksomhed skal udvises ved ordination til patienter, som har særlig risiko for bivirkninger, herunder patienter med et stort alkoholmisbrug. Der skal desuden udvises forsigtighed ved ordination til patienter, der har eller tidligere har haft et stof- eller medicinmisbrug, da de ofte vil være særligt udsatte for ny afhængighedsudvikling. Lægen skal desuden med regelmæssige mellemrum foretage en revurdering af indikationen, hvor der tages stilling til klinisk effekt, bivirkninger, samt tegn på afhængighed, toleransudvikling eller misbrug/skadeligt brug af lægemidlet.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det på relevant vis blev vurderet, at kun skulle have recepter på Oxabenz i pakninger med 25 stk., idet han var kendt med et skadeligt forbrug af alkohol og sedativa/hypnotika samt en tidligere psykiatrisk tilknytning. var desuden henvist til fornyet psykiatrisk behandling, hvorfor lægehuset alene varetog hans behandling med Oxabenz, indtil et nyt psykiatrisk forløb kunne opstartes.
  • at i den omhandlede periode løbende blev relevant vejledt om, at receptfornyelse af Oxabenz krævede fremmøde i lægehuset, og at Oxabenz ikke var en mulig langvarig behandling.
  • at receptudskrivelsen dertil var i overensstemmelse med de nationale retningslinjer vedrørende ordination af afhængighedsskabende medicin, idet der på relevant vis blev taget hensyn til behandlingens varighed og det konkrete misbrugspotentiale i forbindelse med udskrivelsen af Oxabenz.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 7. januar 2019 til den 4. februar 2020 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Vejledninger

Vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler:

  • Afsnit 1.1 om formålet med vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.
  • Afsnit 2.2.1 om individuel vurdering af fordele, ulemper og risikogrupper.