Manglende undersøgelse ved nitrofurantoinbehandling

Lægehus får kritik for ikke at have foretaget tilstrækkelige undersøgelser ved lang-tidsbehandling med nitrofurantoin, da der ved behandlingsstart og undervejs skal foretages lungefunktionsundersøgelser.

Sagsnummer:

23SFP92

Offentliggørelsesdato:

8. september 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • for behandlingen i perioden fra den 19. november 2020 til den 19. april 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 19. november 2020 til den 19. april 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • der efter opstart af behandling med præparatet nitrofurantoin, ikke blev fulgt tilstrækkeligt op på s behandling hermed
  • behandlingen med præparatet nitrofurantoin burde være stoppet tidligere.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 19. november 2020 til den 19. april 2022 var 70-årige løbende i kontakt med, og til konsultation hos , hvor hun løbende fik kontrolleret hendes blodtryk. Det var ved en konsultation forud for den 19. november 2020 drøftet, om kunne få forebyggende behandling mod urinvejsinfektioner, idet hun var kendt med tilbagevendende urinvejsinfektioner. Ved en konsultation den 17. december 2020 oplyste hun, at hun siden opstart af den forebyggende behandling med nitrofurantoin havde haft det bedre, og havde haft ro i blæren. Der blev ved konsultationen aftalt blodtrykskontrol igen efter tre måneder. Den opfølgende kontrol blev foretaget den 23. marts 2021. oplyste ved kontrolkonsultationen, at hun fortsat var glad for nitrofurantoin som forebyggende behandling mod urinvejsinfektioner.

Fra den 18. februar 2022 til den 19. april 2022 var i kontakt med , da hun blandt andet oplevede symptomer i form af træthed og åndenød. Hun var testet positiv for COVID-19. Derudover fik hun løbende foretaget blodprøver, lavet opfølgning herpå og henvist til yderligere undersøgelser, herunder henvist til en lungemedicinsk vurdering.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende har fået oplyst, at nitrofurantoin skal følges op af røntgenundersøgelse eller anden behandling, hvilket desværre ikke skete.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke blev fulgt tilstrækkeligt op på s behandling med nitrofurantoin, da der ved behandlingens start samt løbende undervejs skulle være foretaget lungefunktionsundersøgelser. blev grundet hyppige urinvejsinfektioner opstartet i forebyggende langtidsbehandling med nitrofurantoin. Ved længere tids behandling med nitrofurantoin skal der indledningsvist foretages en lungefunktionsundersøgelse. Denne undersøgelse skal gentages 3-4 gange om året, da præparatet skal seponeres ved tegn på ændringer i lungefunktionen. Det er ikke obligatorisk at foretage en røntgenundersøgelse af lungerne, og der var i dette tilfælde ikke indikation for at foretage denne undersøgelse.
  • behandlingen med nitrofurantoin burde være stoppet på et tidligere tidspunkt henset til, at den påkrævede indledende lungefunktionsundersøgelse og de løbende undersøgelser af lungefunktionen ikke var foretaget.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 19. november 2020 til den 19. april 2022 hos var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed