7 dages fristen kunne ikke fraviges

Behandlingsstedet kunne ikke fravige 7 dages fristen med den begrundelse, at materialet var omfattende, fordi der var tale om materiale fra flere forskellige afdelinger.

Sagsnummer:

23SFP94

Offentliggørelsesdato:

13. september 2023

Juridisk tema:

Aktindsigt

Type:

Håndtering af anmodning om aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • Hospital A for håndteringen af dit ønske om aktindsigt den 24. maj 2023.

Det betyder, at Hospital A ikke har behandlet dit ønske om aktindsigt efter reglerne.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke fik aktindsigt i din journal inden for fristen.

Sagsfremstilling

Den 24. maj 2023 bad du om aktindsigt i din egen journal på Hospital A.

Den 30. maj 2023 svarede hospitalet, at fordi der var tale om et omfattende materiale fra flere forskellige afdelinger, kunne de ikke nå at sende materialet til dig inden for 7 arbejdsdage. De forventede at svare senest i løbet af uge 24.

Den 13. juni 2023 fik du aktindsigt i din egen journal.

Du har oplyst, at regionen ikke på forhånd kunne vide, om materialet var omfattende, og at de sendte dig meget mere materiale, end du havde bedt om. Det er ikke nødvendigvis tidskrævende at indsamle og sende omfattende materiale. 

Regionen har oplyst, at de er opmærksomme på, at aktindsigten ikke blev imødekommet inden for 7 arbejdsdage. De henviser til kvitteringen, hvor de oplyste, at det skyldes, at der er tale om omfattende materiale fra flere forskellige afdelinger.

Begrundelse

Reglerne om aktindsigt

En patient har ret til aktindsigt i sin journal.

Et behandlingssted skal behandle et ønske om aktindsigt inden 7 arbejdsdage. Behandlingsstedet skal give besked om grunden, hvis de ikke kan overholde fristen. Behandlingsstedet skal også give oplysning om, hvornår de forventer at afgøre sagen.

Fristen kan fraviges, hvis det på grund af oplysningernes omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt at færdigbehandle et ønske om aktindsigt inden for de 7 arbejdsdage. Det kan fx være tilfældet, hvis der er tale om oplysninger, der skal håndteres manuelt eller hentes fra fjernarkiv. Det kan også være tilfældet i situationer, der giver anledning til overvejelser af juridiske spørgsmål af mere kompliceret karakter fx hvis patienten har givet fuldmagt, er inhabil eller mindreårig.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hospital A for den måde, de har behandlet dit ønske om aktindsigt på.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du bad om aktindsigt i din egen journal den 24. maj 2023.
 • du fik aktindsigt den 13. juni 2023, hvilket var mere end 7 arbejdsdage efter, du bad om aktindsigt.
 • materialet ikke er omfattende alene fordi, der er tale om materiale fra flere forskellige afdelinger.
 • der ikke var andre gyldige grunde til, at Hospital A kunne udsætte fristen.
 • du derfor burde havde modtaget aktindsigt i din journal inden 7 arbejdsdage.

Hospital A har derfor handlet i strid med reglerne om aktindsigt.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over aktindsigt

Bekendtgørelse nr. 248 af 8. marts 2023 af sundhedsloven:

 • 37, stk. 1, om retten til aktindsigt
 • 38, stk. 1, om tidsfristen for aktindsigt

Vejledninger

Vejledning nr. 9118 af 26. januar 2022 om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende:

 • Punkt 6 om frister for behandling af aktindsigtssager