Ikke ret til gratis sundhedskort på grund af passivitet

Borger havde ikke ret til et nyt sundhedskort gratis, da hun først henvendte sig over 3 år efter sin flytning.

Sagsnummer:

23SFP95

Offentliggørelsesdato:

15. september 2023

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra ████ Kommune:

 • om betaling for sundhedskort.

Det betyder, at du ikke havde ret til at få et nyt sundhedskort uden at betale for det.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du skulle betale for et nyt sundhedskort.

Sagsfremstilling

Den 15. oktober 2019 meldte du flytning digitalt.

Den 22. oktober 2019 blev der bestilt et nyt sundhedskort til dig.

Den 19. januar 2023 klagede du.

Du har oplyst, at du aldrig modtog et nyt sundhedskort, da du flyttede. Du troede det skete automatisk, så du ventede bare.

Du har også oplyst, at du prøvede at bestille et nyt sundhedskort, men at du skulle betale for det, fordi din eneste mulighed var at vælge, at kortet var bortkommet. Du mener dog ikke, at du skal betale, når du aldrig modtog et sundhedskort.

Kommunen har oplyst, at du ikke har været i kontakt med kommunen i forbindelse med din flytning eller efterfølgende vedrørende et manglende sundhedskort.

Hvis en borger gennem fx borger.dk har forsøgt at bestille et nyt sundhedskort og konstateret, at der skal betales gebyr, sidestilles det med en afgørelse om, at borgeren skal betale for et nyt sundhedskort.

Vi har derfor lagt til grund, at ████ Kommune har truffet en afgørelse om betaling for sundhedskort, da du konstaterede, at du skulle betale for et nyt.

Begrundelse

Reglerne om sundhedskort

En borger skal normalt betale for et nyt sundhedskort. En borger kan dog i nogle tilfælde få et gratis sundhedskort, fx hvis sundhedskortet udstedes i forbindelse med borgerens flytning.

Det nye sundhedskort bliver normalt sendt omkring 14 dage efter, at flytningen er registreret. Borgeren må derfor forvente at modtage et nyt sundhedskort indenfor en rimelig tid efter flytningen.

Reglerne om forsendelsesrisiko og passivitet

Kommunen bærer normalt ansvaret for, at de breve, kommunen sender, kommer frem til modtageren.

En borger kan miste sin ret til et gratis sundhedskort, hvis borgeren ikke reagerer eller forholder sig passivt. Det er, fordi borgerens manglende handling over tid kan give kommunen den tro, at borgeren har modtaget det, borgeren har krav på.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til et nyt sundhedskort gratis.

Vi har lagt vægt på, at:

 • kommunen udstedte et sundhedskort til dig den 22. oktober 2019 i forbindelse med din flytning.
 • der ikke er oplysninger, der tyder på, at brevet med dit nye sundhedskort ikke blev sendt til dig efter din flytning.
 • vi dog ikke med sikkerhed kan lægge til grund, at du modtog brevet med det nye sundhedskort.
 • du først gjorde opmærksom på, at du ikke havde modtaget dit sundhedskort, da du klagede til os den 19. januar 2023.
 • du heller ikke havde henvendt dig til kommunen.
 • kommunen ikke havde grund til at tro, at sundhedskortet ikke var kommet frem til dig, da de ikke hørte fra dig efter din flytning.
 • du indenfor rimelig tid efter din flytning burde have reageret på, at du ikke havde modtaget et nyt sundhedskort.
 • du måtte forvente at modtage et nyt sundhedskort omkring 14 dage efter din flytning.
 • du ikke reagerede indenfor rimelig tid, da der gik over 3 år fra din flytning til du gjorde opmærksom på, at du ikke havde modtaget et nyt sundhedskort.
 • kommunen dermed ikke havde pligt til at udstede et nyt sundhedskort til dig gratis.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse om betaling for sundhedskort.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 5, nr. 1, om klager over kommunens afgørelser om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 12 om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 1016 af 25. maj 2021 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.:

 • 12, stk. 1, om opkrævning af gebyr for sundhedskort
 • 12, stk. 1, nr. 6, om gratis sundhedskort i forbindelse med flytning