Patient aflyste sin tid inden fristens udløb

Fristen på 30 dage var ikke udløbet, da patienten aflyste sin undersøgelse. Det kunne derfor ikke lægges til grund, at regionen ikke kunne have udredt patienten inden for fristen. Heller ikke selvom den aflyste tid lå efter fristen var udløbet.

Sagsnummer:

23SFP99

Offentliggørelsesdato:

5. oktober 2023

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Ikke kritik

 • Region ████ har overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke blev udredt hurtigt nok.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 3. juni 2022 blev du akut indlagt på ████ på Hospital A, fordi du var faldet og havde slået hovedet.

Den 4. juni 2022 blev du udskrevet til eget hjem. Du skulle gå til din egen læge for at få foretaget en kontrol i ugen efter.

Den 5. juni 2022 blev du igen akut indlagt, fordi du havde mærket åndenød, og dine ben svigtede. Senere samme dag blev du udskrevet til eget hjem.

Den 10. juni 2022 modtog ████ Enhed ved Hospital B din henvisning til udredning for din faldtendens.

Den 15. juni 2022 blev henvisningen afvist, da den ikke opfyldte Region ████s retningslinjer for henvisninger til faldudredning.

Den 17. juni 2022 modtog ████ Ambulatorium på Hospital A din henvisning til udredning for din faldtendens.

Den 23. juni 2022 modtog du et indkaldelsesbrev til konsultation den 29. august 2022 på ████ Ambulatorium.

Den 30. juni 2022 aflyste du din tid på ████ Ambulatorium, og du ønskede ikke en ny tid. Forløbet i ████ Ambulatorium blev derfor aflyst, og der skulle sendes en ny henvisning, hvis der var ønske om et nyt forløb.

Du har oplyst, at din egen læge har henvist dig til Hospital C på grund af den over 2 måneder lange ventetid på ████ Afdeling på Hospital B. Du har også oplyst, at du under din sygdomsperiode havde 3 faldtilfælde, og at du kontaktede ████ Afdeling på Hospital B. Du har også oplyst, at du blev informeret om, at man havde afsluttet dig fra afdelingen, og at der ikke var plads til dig, fordi der var andre ventende patienter.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Når det er fagligt muligt, skal sygehuset planlægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Hvis patientens første tid til undersøgelse ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er retten til hurtig udredning ikke overholdt, medmindre det er på grund af faglige årsager.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er det en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan fx være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må sættes i gang, fordi de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand godt nok.

Mangel på kapacitet kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Manglende kapacitet kan fx være travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke har tilsidesat din ret til hurtig udredning.

Vi har lagt vægt på, at:

 • ████ Ambulatorium, Hospital A, modtog din henvisning den 17. juni 2022. Fristen på 30 dage udløb derfor den 17. juli 2022.
 • du fik en tid til første undersøgelse den 29. august 2022.
 • du selv aflyste din tid den 30. juni 2022.
 • du derfor aflyste din tid, inden fristen var udløbet.
 • vi derfor ikke kan lægge til grund, at du ikke kunne blive udredt inden for fristen.

Regionen har derfor overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • 2.0 om ret til hurtig udredning