Kritik for afvisning af henvisning til vævsprøve

Hospital får kritik for afvisning af en henvisning til en vævsprøve fra en højtspecialiseret afdeling.

Sagsnummer:

24SFP05

Offentliggørelsesdato:

17. januar 2024

Speciale:

Dermato-venerologi, Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Hospital A får kritik for behandlingen på Afdeling A i perioden fra den 17. maj til den 1. august 2022.

Ikke kritik

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Afdeling B.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagepunkt

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Afdeling B og Afdeling A, Hospital A, i perioden fra den 15. februar til den 3. august 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • det ikke på tilstrækkelig vis blev undersøgt, hvad der var årsagen til dit sår.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

I perioden fra den 15. februar til den 3. august 2022 var du tilknyttet Afdeling B, fordi du i over et år havde haft et sår på din højre fod, der ikke ville hele. Du blev i perioden fulgt til løbende kontroller, hvor der blev foretaget objektive undersøgelser af såret og neurologiske undersøgelser, samt undersøgelser af din puls med henblik på at afklare, om der var optimale forhold for at få såret kunne hele. Såret blev i perioden behandlet, og du blev vejledt i brug af fodtøj og aflastning med henblik på at skabe gode forhold for heling. I perioden havde du løbende hjemmebesøg af en sygeplejerske med henblik på behandling af såret.

I perioden blev du henvist af Afdeling B til undersøgelse og behandling på Afdeling A, og du var tilknyttet denne afdeling i perioden fra den 17. maj til den 1. august 2022. Der fandtes i perioden ingen indikation for at lave en vævsprøve af såret, da der ikke var mistanke om et immunologisk sår. I perioden blev der foretaget objektive undersøgelser af såret, og der var løbende kontakt med din hjemmesygeplejerske med henblik på at kontrollere sårets udvikling.

Den 3. august 2022 henvendte du sig telefoniske til Afdeling B, idet der fortsat ikke var bedring i såret. Du var i mellemtiden blevet afsluttet på Afdeling A, hvorfor du blev henvist på ny hertil med henblik på nærmere undersøgelse.

Du har oplyst, at det senere blev konstateret, at dit sår var forårsaget af modermærkekræft. 

Begrundelse

Vi henviser til ”normen for almindelig anerkendt faglig standard” i afsnittet under begrundelse for 1. klagepunkt.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling B, Hospital A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du ved opstart af forløbet havde haft et fodsår på din højre hæl i mere end et år. Det blev samtidigt afdækket, at du ikke havde fulgt de tidligere anbefalinger om brug af aflastende fodtøj og andre aflastende tiltag. Det var på den baggrund relevant, at det indledningsvist blev vurderet, at den manglende heling skyldtes din diabetes og din manglende brug af aflastende fodtøj og øvrige aflastende tiltag.
  • det var tilstrækkeligt i perioden fra den 15. februar til den 17. maj 2022 at afvente resultatet af de iværksatte aflastningstiltag. Det skyldes, at det fortsat var relevant at mistænke, at årsagen til den manglende heling var, at du ikke fulgte de vejledninger og anbefalinger, du fik omkring aflastning af såret.
  • du den 27. april 2022 blev henvist til yderligere undersøgelse på Afdeling A. Det blev således forsøgt afklaret, om der var en anden årsag til den manglende heling. Dette var relevant, idet du i tre måneder havde været tilknyttet Afdeling B og havde fulgt den plan, der var blevet lagt for aflastning af såret, og dette ikke havde haft den ønskede effekt. Det var således relevant at undersøge, om der kunne være en anden årsag til den manglende heling.
  • du i perioden fra den 17. maj til den 1. august 2022 var tilknyttet Afdeling A. Der var på Afdeling A lagt et behandlingsforløb med henblik på behandling og udredning af såret på højre hæl, og Afdeling B havde således i perioden ikke ansvar for at iværksætte yderligere undersøgelsestiltag med henblik på at afklare årsagen til den manglende heling.
  • du den 3. august 2022 tog telefonisk kontakt til Afdeling B, hvor du oplyste, at der ikke var bedring i såret, og at det var blevet besluttet på Afdeling A, at der ikke skulle tages en vævsprøve fra såret, selvom Afdeling B tidligere havde henvist dig til Afdeling A med henblik på denne undersøgelse. Du blev på den baggrund genhenvist til Afdeling A med henblik på at få foretaget en vævsprøve af såret. Der blev således reageret tilstrækkeligt, idet dit sår fortsat ikke var helet, og det ikke var afklaret, hvad der var årsagen hertil, samt at en vævsprøve muligvis kunne bidrage til en forklaring på sårets manglende heling.

Den omstændighed, at du senere fik konstateret modermærkekræft som årsag til dit fodsår, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at det i perioden frem til henvisningen den 27. april 2022 var relevant at mistænke, at den manglende heling var forårsaget af din diabetes kombineret med din manglende efterlevelse af den aflastende behandling.

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det tidligere i behandlingsforløb var udelukket ved både en røntgenundersøgelse og en ultralydslydsundersøgelse, at dit sår skyldtes et fremmedlegeme. Det var yderligere afklaret, at du trods din diabetes havde normalt kredsløb i begge fødder, og der var således ikke nedsat blodforsyning i foden, som ellers kunne forårsage nedsat heling. Yderligere havde du ikke haft den ønskede effekt af den aflastning, som du havde efterlevet i en periode forud for henvisningen den 27. april 2022. Der var således ikke en oplagt årsag til den manglende sårheling, som på dette tidspunkt havde stået på i mere end 1,5 år, og der burde derfor på afdelingen havde været taget en vævsprøve af såret den 17. maj 2022, da dette er et sædvanligt undersøgelsestiltag, når der ikke findes anden oplagt årsag til et vedvarende sår.

Et ikke-helende sår kan blandt andet være forårsaget af en ondartet proces, og det vil derfor være sædvanligt at tage en vævsprøve af et sår, hvori der har været manglende heling over en længere periode, da en eventuel ondartet proces kan opdages ved en vævsprøve. 

  • der i perioden fra den 17. maj til den 1. august 2022 burde have været taget en vævsprøve fra såret. Det skyldes, at det fortsat ikke var afklaret, hvorfor såret ikke ville hele, og der ikke var en oplagt årsag hertil. Det var således ikke relevant, at du blev afsluttet den 1. august 2022, uden at der var taget vævsprøve, da du var henvist med henblik på at få taget en vævsprøve at såret.

Afdeling A, Hospital A har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 17. maj til den 1. august 2022.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed