Ej begrænsning i fars ret til aktindsigt i 17-årigs journal

Far havde ret til at få aktindsigt i sin 17-årige datters journal. Der var ikke afgørende hensyn til datteren, der kunne begrænse retten til aktindsigt. Far havde ret til at få hele journalen, herunder også de oplysninger om mor som fremgik af journalen.

Sagsnummer:

24SFP06

Offentliggørelsesdato:

12. januar 2024

Juridisk tema:

Aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Ikke kritik

Behandlingssted 1 (CVR.nr.: ████) får ikke kritik for den måde, de har behandlet din eksmands ønske om aktindsigt på.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • din eksmand fik aktindsigt i oplysninger om dig fra jeres datter, ████s journal.

Sagsfremstilling

Den 8. december 2022 startede jeres dengang 16-årige datter i et forløb ved Behandlingssted 1 på grund af mistanke om ADHD. Du og din eksmand var begge med til opstartssamtalen hos psykiateren.

Den 6. maj 2023 underskrev jeres datter en samtykkeerklæring. Hun gav heri samtykke til, at relevant og nødvendig information om hendes behandling kunne videregives til hendes pårørende. Hun havde alene skrevet dig på som pårørende.

Den 12. maj 2023 var der samtale med begge forældre.

Den 25. august 2023 ringede Behandlingssted 1 til din eksmand. Han blev orienteret om, at jeres datter samme dag ville blive opstartet i ADHD-medicin. Din eksmand oplyste, at han ikke var blevet orienteret om jeres datters diagnose.

Vi har læst jeres datters journal. Der fremgår oplysninger om dig og dit kræftforløb flere steder i journalen.

Den 21. september 2023 kontaktede din eksmand telefonisk Behandlingssted 1, fordi han ønskede aktindsigt i jeres nu 17-årige datters journal. Din eksmand blev bedt om at sende en mail til Behandlingssted 1.

Den 4. oktober 2023 bad din eksmand skriftligt om fuld aktindsigt i jeres datters behandlingsforløb ved Behandlingssted 1.

Den 9. oktober 2023 blev din eksmands henvendelse sendt videre til jeres datters psykiater. Psykiateren blev bedt om at læse journalen og godkende, at den måtte blive sendt.

Den 10. oktober 2023 havde psykiateren godkendt, at din eksmand måtte få aktindsigt i jeres datters journal. Journalen blev herefter sendt.

Du og din eksmand har fælles forældremyndighed over jeres datter.

Behandlingssted 1 har oplyst, at de oplevede, at din eksmand havde udvist en oprigtig interesse i at deltage og understøtte jeres datters psykiatriske udredning og behandling.

Behandlingssted 1 har også oplyst, at de ikke mener, at der foreligger forhold, der kan komme den mindreårige til skade, hvis forældremyndighedsindehaverne får kendskab til disse. Tværtimod mener Behandlingssted 1, at aktindsigten vil øge forståelsen for jeres datters samlede sygdoms- og belastningsbillede, som kan bidrage til, at hun bliver mødt med relevant omsorg og hensyntagen.

Derudover har Behandlingssted 1 oplyst, at de har oplevet, at jeres datter ikke udviste en alderssvarende moden og selvstændig adfærd. Det havde således været svært at kommunikere med hende, da hun både havde forladt konsultationen i svær vrede og lukket ned for at besvare spørgsmål.

Du har oplyst, at jeres datter havde udfyldt en samtykkeerklæring, hvoraf det fremgik, at hun kun gav samtykke til, at du kunne få information som pårørende. Hun havde ikke givet samtykke til, at andre kunne få oplysninger om hende, heller ikke sin far.

Du har også oplyst, at jeres datter bor hos dig, og at hun gennem det seneste halve år ikke har haft samvær med sin far. Hun har alene haft meget sporadisk og overfladisk kontakt på grund af konflikter med faren.

Derudover har du oplyst, at jeres datter på grund af hendes alder selv kan træffe beslutninger om sin behandling. Hun burde derfor også selv kunne træffe beslutning om, hvorvidt en forældremyndighedsindehaver skal have adgang til hendes journal.

Du har også oplyst, at der ikke skal gives aktindsigt mod den unges ønske, når forælderen ikke varetager en omsorgsopgave.

Begrundelse

Reglerne om aktindsigt

En patient har ret til aktindsigt i sin egen journal, når patienten er fyldt 15 år.

Den person, der har forældremyndigheden over en ung under 18 år, har normalt også ret til aktindsigt i den unges journal.

Forældremyndighedsindehaveren har ret til at få hele den unges journal udleveret. Det gælder også, hvis journalen indeholder oplysninger om andre end den unge. Behandlingsstedet bør derfor nøje overveje, hvilke oplysninger der bliver skrevet ind i journalen.

Forældremyndighedsindehaverens adgang til aktindsigt i den unges journal, kan kun begrænses i to situationer.

For det første kan aktindsigten begrænses, hvis forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne bør vige for afgørende hensyn til den unge. Det kan være, hvis journalen indeholder følsomme oplysninger om fx abort, behandling for kønssygdomme, prævention, blodtransfusion eller lignende, som kan komme den unge til skade.

Det er ikke et krav, at den unge har givet samtykke til at forældremyndighedsindehaveren må få aktindsigt i journalen. Behandlingsstedet bør dog undersøge den unges holdning, hvis der er grund til at antage, at det vil stride mod den unges ønske, at indehaveren af forældremyndigheden får aktindsigt.

Den unges holdning kan herefter indgå, når behandlingsstedet vurderer, om der er afgørende hensyn til den unge, der kan begrænse forældremyndighedsindehaverens ret til aktindsigt. I vurderingen kan også indgå, hvor moden den unge er, og i hvor stort omfang, der er behov for, at indehaveren af forældremyndigheden skal drage omsorg for den unge.

For det andet kan aktindsigten begrænses, hvis det er nødvendigt for at beskytte væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning.

Der kan ikke ske begrænsninger i retten til aktindsigt ud fra hensynet til den anden forældremyndighedsindehaver.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for den måde, de har behandlet din eksmands ønske om aktindsigt på.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du og din eksmand har fælles forældremyndighed over jeres datter.
 • din eksmand var involveret i jeres datters behandlingsforløb, da han blandt andet deltog til opstartssamtalen og løbende blev orienteret om hendes forløb.
 • din eksmand har en omsorgspligt overfor jeres datter, selvom hun bor hos dig, og selvom der er begrænset samvær.
 • det ikke kræver samtykke fra jeres datter at give aktindsigt i hendes journal til hendes far.
 • det forhold, at jeres datter kun har oplyst dig på samtykkeerklæringen, ikke ændrer herved. Det skyldes, at samtykkeerklæringen handler om, at Behandlingssted 1 må videregive relevant og nødvendig information om behandlingen. Jeres datter har ikke angivet en eventuel begrænsning af information. Samtykkeerklæringen forholder sig heller ikke til, om der må gives aktindsigt.
 • der ikke er oplysninger om, at jeres datter ikke ønskede, at hendes far fik hendes journal.
 • Behandlingssted 1 lavede en samlet vurdering af jeres datters modenhed og karakteren af oplysningerne i hendes journal.
 • journalen ikke indeholdte følsomme oplysninger, som kunne være til skade for jeres datter, hvis hendes far fik oplysningerne.
 • der dermed ikke var afgørende hensyn til jeres datter, der kunne begrænse din eksmands ret til aktindsigt i hendes journal.
 • der heller ikke var tale om en sag om strafferetlig forfølgning.
 • der derfor ikke er grundlag for at begrænse din eksmands ret til aktindsigt i jeres datters journal.
 • din eksmands ret til aktindsigt heller ikke kan begrænses ud fra hensynet til dig.
 • din eksmand har ret til at få aktindsigt i hele jeres datters journal.
 • din eksmand dermed også har ret til aktindsigt i de oplysninger, der fremgår om dig i jeres datters journal.

Behandlingssted 1 har derfor overholdt reglerne om aktindsigt.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over aktindsigt

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 14 om legal repræsentation
 • 17 om mindreårige
 • 37, stk. 1, om retten til aktindsigt
 • 37, stk. 2, om begrænsninger i aktindsigten

Bekendtgørelse nr. 6 af 16. januar 1992 af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen):

 • Artikel 12 om barnets holdning

Vejledninger

Vejledning nr. 9118 af 26. januar 2022 om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende:

 • Punkt 4.1 om begrænsning af retten til aktindsigt for forældremyndighedsindehavere