Kræftpakkeforløb afsluttet uden konferencedrøftelse

Hospital får kritik for at afslutte patienten, selvom kræft ikke var tilstrækkeligt udelukket. Patienten burde have været drøftet på MDT-konference, da en skanning havde vist ondartet sygdom ved mavesæk og forstørret milt.

Sagsnummer:

24SFP104

Offentliggørelsesdato:

28. juni 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi, Blodsygdomme (hæmatologi), Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Hospital A får kritik for behandlingen på Afdeling A den 17. november 2022.

Hospital A får kritik for behandlingen på Afdeling B den 21. december 2022 og den 10. januar 2023.

Hospital A får kritik for behandlingen Afdeling C den 22. december 2022.

Ikke kritik

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Afdeling D.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Afdeling A samt Afdeling D, Afdeling B og Afdeling C, Hospital A, i perioden fra den 20. oktober 2022 til den 4. februar 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • der ikke blev reageret relevant på dine symptomer, herunder at du blev henvist på mistanke om kræft, men at du ikke blev skannet, samt at der blev overset en blodprop.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du var blevet henvist til Hospital A fra din praktiserende læge på grund af en hævet lymfeknude i højre armhule, der var i vækst. Du havde desuden haft feber. Det fremgik af henvisningen, at der var mistanke om lymfekræft.

Den 20. oktober 2022 blev du som 22-årig tilset på Afdeling A, Hospital A. Du var mere træt end sædvanligt, havde svingende temperatur samt nattesved gennem 3,5 år. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse. Blodprøver viste normale forhold fraset hvide blodlegemer, der var forhøjet, men med normalt infektionstal. Det blev vurderet, at du skulle udredes i kræftpakkeforløb med PET-CT-skanning.

Den 2. november 2022 mødte du til svaret på PET-CT-skanningen, der viste en større lymfeknudesvulst. Der blev mistænkt kræft, men dette kunne endnu ikke be- eller afkræftes. Der blev ordineret fjernelse af knuden. 

Den 8. november 2022 blev der fjernet lymfeknuder i venstre armhule på Afdeling D, Hospital A. Du skulle have svar på vævsprøver fra lymfeknuderne på Afdeling A.

Den 17. november 2022 blev du set på Afdeling A, da der var kommet svar på vævsprøven. Der var ikke tegn til kræftsygdom, og du blev afsluttet til opfølgning hos din praktiserende læge.

Den 21. december 2022 blev du set på Afdeling B, Hospital A. Du var henvist fra din praktiserende læge på mistanke om en overrevet bicepssene. Du blev sat i behandling med armslynge og smertestillende håndkøbsmedicin.

Den 22. december 2022 blev du set på Afdeling C, Hospital A. Du var blevet henvist fra et andet behandlingssted på grund af smerter i højre albue. Armen blev undersøgt, men der blev ikke fundet ny sygdom eller skade. Du blev anbefalet smertestillende håndkøbsmedicin og kontakt til din praktiserende læge ved forværring.

Den 23. december 2022 blev du tilset, da du havde smerter i højre albue og skulder. Du forlod sygehuset, inden konsultationen var afsluttet.

Den 10. januar 2023 blev du tilset på Afdeling B, da du var blevet henvist fra din praktiserende læge med smerter i højre albue. Armen blev undersøgt. Der blev fundet en hævelse fortil på skulder i et område på ca. 10 cm i diameter, som føltes hårdt og udspilet. Der var ingen tegn til brud. Der blev mistænkt betændelse i en slimsæk på bagsiden af albuen. Du blev anbefalet aflastning og genoptræning af armen samt smertestillende håndkøbsmedicin.

Den 30. januar 2023 blev du indlagt på Afdeling C af din praktiserende læge på mistanke om infektion. Du havde fortsat smerter i skulder og arm, men du havde nu også en temperatur på 39,2°C, der senere på dagen steg til 39,5°C. Der blev bestilt en MR-skanning af armen. Du blev sat i antibiotisk behandling og stærk smertestillende behandling.

Den 31. januar 2023 havde du fortsat feber og hævelse i højre armhule. MR-skanningen viste noget, der i første omgang blev anset for at være en byld, men senere blev beskrevet som en stor svulst, der målte 13 cm. På et andet behandlingssted blev vævsprøven fra oktober 2022 revideret, og den blev nu vurderet suspekt for lymfekræft. Der blev på anden afdeling planlagt en ny PET-CT-skanning.

Den 1. februar 2023 blev der fundet bakterier i en blodprøve.

Den 2. februar 2023 blev der fjernet en lymfeknude på 1,5 cm på Afdeling D, som blev sendt til analyse. Der blev set sygt væv i armhulen i forbindelse med operationen. Du blev overflyttet til Afdeling A.

Den 3. februar 2023 havde du smerter i armen og modtog smertestillende behandling.

Den 4. februar 2023 havde du stadig feber og smerter i højre arm. Du blev øget i smertestillende medicin. Der blev bestilt en røntgenundersøgelse af hjerte og lunger samt foretaget kontrol af iltmætningen i blodet. Der blev foretaget en ultralydsundersøgelse af hjertet. Det blev afkræftet, at du havde en blodprop i lungen. Du blev overflyttet til et andet behandlingssted.

Du har oplyst, at du blev henvist til Hospital A, fordi der var mistanke om kræft på grund af en hævet lymfeknude, og at du var under udredning længere tid end forventet, samt at det blev vurderet, at der var tale om smerter i en sene, uden at der var foretaget en skanning. Du har videre oplyst, at der blev anbefalet smertestillende håndkøbsmedicin, som ikke var godt i forhold til den senere stillede diagnose (lymfekræft), og du blev opstartet meget sent i kemoterapi.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vedrørende Afdeling A, Hospital A

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for at afslutte dig til opfølgning hos din praktiserende læge den 17. november 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du ikke burde have været afsluttet til opfølgning hos din praktiserende læge, selvom der blev oplyst om mulighed for genhenvisning ved tiltagende hævelse af lymfeknuder eller tiltagende B-symptomer. Mistanken om lymfekræft var ikke endeligt afkræftet, selvom den endelige diagnose på baggrund af vævsprøven var histocytær inflammation, der er en godartet forandring. Det skyldes, at du efter afslutningen fortsat havde B-symptomer. Du led således af træthed, øget søvnbehov, nattesved gennem de sidste 3,5 år og høj temperatur mellem 38,0°C og 39,4° Disse kaldes for B-symptomer. Det skyldes desuden, at PET-CT-skanningen også havde vist sygelig aktivitet svarende til to områder i relation til mavesækken samt en forstørret milt. Forstørret milt (splenomegali) er et symptom, der også giver grundlag for udredning for lymfekræft i kræftpakkeforløb.
 • du burde have været vurderet på en multidisciplinær konference (MDT) med henblik på vurdering af den samlede udredning og fastlæggelse af den videre plan. På konferencen skulle det have været vurderet, om du skulle udredes yderligere, eller om du skulle forblive i et kræftpakkeforløb med en fornyet PET-CT-skanning eller CT-skanning indenfor 2-3 måneder. På MDT-konference deltager speciallæger fra flere forskellige specialer, og på konferencen fastlægges diagnose og stadieinddeling ved afslutningen af den diagnostiske udredning.

Afdeling A, Hospital A, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 17. november 2022.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for den øvrige behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du relevant blev henvist til PET-CT-skanningen på baggrund af sygehistorien og den objektive undersøgelse den 20. oktober 2022. Ifølge sygehistorien havde du haft en hævelse i højre armhule gennem 4 uger. Hævelsen målte 4 x 2 cm. Der var symptomer på træthed og øget søvnbehov, nattesved gennem de sidste 3,5 år og temperatur mellem 38,0°C og 39,4° Ved den objektive undersøgelse blev der beskrevet en øm lymfeknude på 1 cm under højre underkæbe samt en øm hævet lymfeknude på 3 x 2 cm i højre armhule. Der blev ikke fundet tegn på forstørret milt og lever.
 • du relevant blev henvist til fjernelse af lymfeknude i højre armhule den 2. november 2022, idet PET-CT-skanningen den 25. oktober 2022 blandt andet havde vist sygelige forandringer svarende til lymfeknuder i højre armhule under den store brystmuskel.
 • du relevant blev udredt med CT-scanning af lungen og ekkokardiografi på mistanke om blodprop i lungen, da du havde åndenød og øget iltbehov.
 • det ikke giver anledning til kritik, at det konstaterede lymfødem og de konstaterede smerter i højre arm i forbindelse med hjælp til påklædning den 4. februar 2023 ikke førte til undersøgelse for en blodprop i form af en dyb venøs trombose (DVT) i højre arm. Ved lymfødem er der ophobning af væske i vævet som følge af en skade på lymfesystemet. Afklemning af lymfesystemet grundet den store kræftsvulst på 20 x 20 cm i højre armhule og brystmuskulatur kunne forårsage dette. En DVT kan også give hævelse samt ømhed og rødme i området, hvor blodproppen sidder.

Den omstændighed, at du den 9. februar 2022 fik konstateret en DVT i højre overarm, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at det var relevant at tolke hævelse og smerter som forårsaget af din kræftsygdom.

Afdeling A, Hospital A, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 20. oktober til den 16. november 2022 samt i perioden fra den 2. til 4. februar 2023.

Vedrørende Afdeling B, Hospital A

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling B, Hospital A, for manglende udredning.

Vi har lagt vægt på, at:

 • der burde være foretaget yderligere udredning den 21. december 2022. Der burde således være foretaget billeddiagnostisk udredning, herunder burde der som minimum have været foretaget en ultralydsundersøgelse af det hævede område. Diagnosen ”proximal bicepssene ruptur” var for usikker på det foreliggende grundlag. Der var fundet hævelse over brystet og den store brystmuskel (pectoralis muskulaturen). Der var dog usikkerhed i forhold til, om det skyldtes en skade. En skade som denne er sjælden hos yngre voksne. Da tilstanden fremstod uafklaret, burde almen udredning også være foretaget, herunder blodprøver til måling af infektionstal. Infektion i området var ikke udelukket.
 • der burde have været foretaget yderligere udredning den 10. januar 2023, herunder billeddiagnostisk udredning, som i første omgang kunne have været en ultralydsundersøgelse. Vurderingen af dine symptomer var utilstrækkelig, da det var usandsynligt, at en irritation eller betændelse i en slimsæk kunne være årsag til dine symptomer. Generne kom desuden fra armhulen, hvor der for nyligt var fjernet en lymfeknude på grund af mistanke om kræft.

Afdeling B, Hospital A, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 21. december 2022 og den 10. januar 2023.

Vedrørende Afdeling C, Hospital A

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling C, Hospital A, for ikke at henvist dig til opfølgning den 22. december 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du burde have været henvist til opfølgning den 22. december 2022, herunder billeddiagnostisk udredning. Det var ikke relevant at opretholde diagnosen ”proximal bicepssene ruptur”. Diagnosen burde have været revurderet. Du blev ikke undersøgt ved kontakten, men der var fortsat usikkerhed i forhold til, om tilstanden skyldtes en skade. Da tilstanden fremstod uafklaret, burde almen udredning også være foretaget, herunder blodprøver til måling af infektionstal. Infektion i området var ikke udelukket.

Afdeling C, Hospital A, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 22. december 2022.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling C, Hospital A, for den øvrige behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • vurderingen af din tilstand den 23. december 2022 ikke giver anledning til kritik, idet den alene baserede sig på journalen fra de seneste to dage. Der blev ikke oplyst om ny skade. Du forlod sygehuset, mens sundhedspersonen var i gang med at konferere din behandling med anden sundhedsperson.
 • det var relevant, at du blev indlagt, og at der blev planlagt billeddiagnostisk udredning den 30. januar 2023. Det forudgående forløb med udredning for kræft og de ortopædkirurgiske kontakter blev relevant inddraget. Du havde en temperatur på 39,2 grader samt en hævelse i armhule og skulder.
 • det var relevant, at du blev opstartet i behandling med antibiotika og depotmorfin for smerter, da din temperatur steg til 39,5 grader, og din tilstand i øvrigt forværredes den 30. januar 2023.
 • at det var relevant at bede anden afdeling med speciale inden for kirurgi om at overtage dit behandlingsforløb den 31. januar 2023, idet der var mistanke om dyb infektion i det område, hvor der tidligere var udtaget en lymfeknude.

Afdeling C, Hospital A, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 23. december 2022 til den 2. februar 2023.

Vedrørende Afdeling D, Hospital A

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling D, Hospital A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • operationen blev udført på relevant vis den 8. november 2022, idet den blev udført på sædvanlig vis. Der fandtes ved operationen en lidt hård forstørret lymfeknude på ca. 1,5 cm, som blev fjernet. Det var den eneste lymfeknude, som skilte sig ud, og der sås ikke en lymfeknude på 3 cm. Der er ikke noget i operationsbeskrivelsen, der tyder på, at der ikke blev fjernet den lymfeknude, der gav størst chance for at finde lymfekræft. Der kom dødt væv ud af den fjernede lymfeknude, hvilket også tydede på, at det var den mest syge lymfeknude.  
 • det på relevant vis blev forsøgt at tage en kirurgisk vævsprøve fra den forstørrede lymfeknude i højre armhule den 2. februar 2023. Det var ligeledes relevant at revurdere indgrebet og i stedet at fjerne en mindre lymfeknude, da der ved operationen opstod betydelig blødning. Det ville have været forbundet med for stor risiko at fortsætte indgrebet med fjernelse af lymfeknudesvulsten (lymfeknudekonglomerat). Det kan være forbundet med stor risiko at operere i en armhule, hvor der er dårlig oversigt, og det var desuden en vanskelig operation, da der er opereret i armhulen tidligere.

Afdeling D, Hospital A, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 8. november 2022 og den 2. februar 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed