Rodresorption er ikke en følge af kemoterapien

Regionen havde ret til at give afslag på tilskud til tandpleje til en patient, der havde en rodresorption. Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at kemoterapi kan medføre rodresorption.

Sagsnummer:

24SFP107

Offentliggørelsesdato:

3. juli 2024

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Region A om tilskud til tandpleje. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Du havde ikke ret til tilskud til tandpleje.

Klagen

Du har klaget over, at:

  • du ikke fik tilskud til tandpleje.

Sagsfremstilling

I juni 2021 fik du konstateret brystkræft.

Du gennemgik herefter et forløb med kemoterapi i perioden fra juli til december 2021.

Den 11. september 2023 modtog regionen din ansøgning om tilskud til tandpleje. Der var vedlagt to prisoverslag fra din tandlæge af 23. august og 5. september 2023. I prisoverslaget af 23. august 2023 søgte du om tilskud til behandling i form af bedøvelse og kirurgisk fjernelse af kindtanden -6 til en samlet pris på 3.104,90 kr. I prisoverslaget af 5. september 2023 søgte du om tilskud til en OP-røntgenoptagelse til en pris på 951 kr.

Det fremgår af en udtalelse fra din tandlæge, at du var hos tandlægen i juli 2021 inden kemoterapien. Tandlægen har oplyst, at du lider af mundtørhed, som en eftervirkning af kemoterapien, da du ikke tidligere har haft denne gene. Tandlægen har oplyst, at du ikke havde samme behandlingsbehov med kindtanden -6 før kemoterapien. Tandlægen mener derfor, at dit behandlingsbehov skyldes kemoterapien. Tandlægen har også oplyst, at der på længere sigt vil være behov for indsættelse af et implantat for erstatning af kindtanden -6.

Du har oplyst til regionen, at du søger om tilskud til operation af en kindtand på grund af pinefuld resorption efter kemobehandling.

Du har også oplyst, at dine tænder blev røntgenfotograferet hos tandlægen inden behandlingen med kemoterapi, og der var der ikke problemer med dine tænder.

Vi har ikke oplysninger om, at du var til undersøgelse (visitation) i regionens tandpleje efter ansøgningen.

Den 2. oktober 2023 skrev regionen til dig med et påtænkt afslag. Regionen vurderede, at dine aktuelle tandproblemer ikke skyldes kemobehandlingen. Regionen henviste til vurderingen fra regionens tandlægekonsulent. Regionen oplyste også, at afgørelsen ville blive endelig den 23. oktober 2023, hvis de ikke modtog indsigelse fra dig.

Regionen har oplyst, at de ikke har modtaget en indsigelse fra dig i tide, og at de fastholder afgørelsen af den 23. oktober 2023.

Begrundelse

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan give et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der har fået kemoterapi. Det er et krav, at patienten har fået betydelige tandproblemer som følge af behandlingen.

Regionen kan give tilskud til tandproteser, forebyggelse og behandling, som patienten har behov for på tidspunktet for ansøgningen.

Regionen skal lave en vurdering af, om tandproblemerne er en følge af kemoterapien. Vurderingen tager udgangspunkt i udviklingen i patientens tandstatus fra det tidspunkt, hvor patienten startede i behandlingen. Patienten har ikke ret til tilskud, hvis problemerne er opstået før behandlingen.

Mundtørhed

Spytkirtlerne bliver ofte påvirkede af kemoterapi. Det kan give tørhed i munden og nedsat produktion af spyt, der kan føre til tandproblemer. Spytproduktionen bliver typisk normal ½-1 år efter, at kemoterapien er stoppet.

Der kan også være andre forhold end behandling med kemoterapi, der kan have betydning for produktionen af spyt. Det gælder fx nogle typer af medicin eller kombinationer af medicin.

Rodresorption

Der findes intern og ekstern rodresorption.

En intern rodresorption starter i tandens nerve og er forårsaget af en infektion. En intern rodresorption ender med at nerven inde i tanden dør.

En ekstern rodresorption kan være placeret og starte ved tandhalsen. Man ved ikke, hvad der forårsager en ekstern rodresorption.

Der er ikke videnskabelige dokumenteret undersøgelser, der påviser, at kemoterapi kan forårsage rodresorption.

Vores resultat

Vi vurderer, at dit tandproblem er betydeligt.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du kommer til at mangle kindtanden -6, der har en rodresorption, og har forøget risiko for at udvikle flere rodresorptioner.

Vi vurderer dog, at dit tandproblem ikke er en følge af kemoterapien.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke er videnskabelig dokumentation for, at kemoterapi kan medføre rodresorption.
  • det derfor heller ikke er dokumenteret, at der er en årsagssammenhæng mellem din kemoterapi og dit tandproblem.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 23. oktober 2023 om tilskud til tandpleje.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 247 af 12. marts 2024 af sundhedsloven:

  • 166, stk. 1, om tilskud til tandpleje til visse kræftpatienter

Bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022 om tandpleje:

  • 27, stk. 1, om den omfattede patientgruppe samt muligheden for tidsbegrænsning
  • 27, stk. 2, om patientens dokumentation af behandlingsbehovet samt regionens udstedelse af tilskudsbevilling
  • 27, stk. 3, om de behandlinger, der kan søges om tilskud til

Vejledninger

Vejledning nr. 9585 af 27. juni 2023 om omfanget af og kravene til den regionale tandpleje:

  • Punkt 3.2 om tilskud til kemoterapipatienter