Manglende plan for svar på blodprøver

Speciallægeklinik får kritik for ikke at lægge en plan for, hvordan og hvornår der kunne gives svar på blodprøver og gives svar på yderligere spørgsmål.

Sagsnummer:

24SFP12

Offentliggørelsesdato:

25. januar 2024

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Behandlingssted 1, ████ (CVR.nr: ████) får kritik for behandlingen.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling hos Behandlingssted 1, ████, i perioden fra den 8. september til den 19. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke fik relevant svar på dine blodprøver.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du var 31 år og under udredning for endometriose ved Behandlingssted 1, ████. I den forbindelse fik du taget blodprøver den 8. september 2023.

Den 13. september 2023 ringede du for at få svar på blodprøverne. Du blev orienteret om, at du kunne ringe tilbage dagen efter, når svarene var set.

Den 17. september 2023 blev det noteret, at dine blodprøver var normale.

Den 19. september 2023 kontaktede du klinikken, men kunne ikke tale med en gynækolog. Du blev tilbudt en tid til svar og samtale om blodprøverne, hvilket du ikke ønskede. Du havde tidligere haft spørgsmål angående blodprøverne, som var vendt med en gynækolog, og der var ringet til dig efterfølgende med svar.

Du har oplyst, at du fik taget blodprøver den 8. september efter henvisning fra klinikken, og at du kunne se disse svar på Sundhed.dk, men at du intet hørte fra klinikken. Du har videre oplyst, at du kontaktede klinikken efter nogle dage, men fik at vide, at der var et særligt tidsrum, du skulle ringe for svar på blodprøver. Du har desuden oplyst, at da du ringede fik du svaret, at det så fint ud, hvorefter du insisterede på at tale med en læge, hvilket ikke var muligt. I stedet blev du henvist til at stille dine spørgsmål i telefonen, således at sekretæren noterede dem og kunne stille dem til lægen, hvorefter sekretæren ville ringe med svar. Efter nogle timer fik du samme svar, at det så normalt ud, uden at der i øvrigt blev tolket på svarerne. Du har endeligt oplyst, at denne procedure var utryg, fordi du fortsat var i tvivl om, hvad dine prøvesvar betød, fordi du ikke kunne komme til at tale med en læge. 

Behandlingssted 1, ████ har oplyst, at du fik taget blodprøver, og at du blev oplyst om, at de var normale, da du kontaktede klinikken. Behandlingssted 1 har videre oplyst, at du havde yderligere spørgsmål, som klinikpersonalet vendte i lægeligt regi, hvorefter de ringede tilbage til dig, men at du ikke var tilfreds med svaret, som du ønskede uddybet. Behandlingssted 1 har også oplyst, at du derfor fik tilbudt en samtale, hvilket du ikke ønskede, og at du kontaktede praktiserende læge, som kontaktede klinikken, hvorefter det blev forsøgt at ringe dig op 2 gange uden held.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, ████ for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • Behandlingssted 1 burde have lagt en plan for, hvordan og hvornår du skulle modtage svar på blodprøverne, fordi der altid skal foreligge en plan for afgivelse af svar på prøver. Det skyldes, at manglende opfølgning på prøver udgør en risiko for patientsikkerheden.
  • svaret kan gives telefonisk, pr. brev, mail eller sms efter patientens ønske, hvilket burde have været aftalt, så det kunne have været sikret, at du modtog og forstod svaret og samtidig kunne have været sikret, at klinikken så og forholdte sig til svaret.
  • svaret kan gives af ikke-lægeligt personale efter uddelegering og efter instruks, men det forudsætter, at personalet kan give fyldestgørende svar.
  • klinikken ved svarafgivelsen om, at blodprøverne var normale, burde have sikret sig, at du havde forstået svaret og samtidig fik opfyldt behovet for yderligere forklaring, således at du ikke flere gange skulle kontakte klinikken med henblik på svar.
  • den omstændighed, at klinikken efterfølgende forsøgte at få kontakt til dig, er ikke ensbetydende med, at svaret blev givet på relevant og tilstrækkelig vis. Det skyldes, at der burde have været lagt en plan for svarafgivelsen, og at svaret burde have været givet på et tidligere tidspunkt med mulighed for yderligere forklaring.

Behandlingssted 1, ████ har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 8. september til den 19. september 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed