Ikke ret til tilskud for burning mouth syndrome

Regionen havde ret til at give afslag på tilskud til tandpleje til patient, der havde burning mouth syndrome, da sygdommen har en hyppigere forekomst end 1-2 ud af 10.000. Sygdommen opfylder derfor ikke kravet om at være en medfødt sjælden sygdom.

Sagsnummer:

24SFP16

Offentliggørelsesdato:

30. januar 2024

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Region A om tilskud til tandpleje. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Du havde ikke ret til tilskud til tandpleje.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke fik tilskud til tandpleje.

Sagsfremstilling

Du har siden 2006 haft burning mouth syndrome.

Den 8. marts 2023 modtog regionen din ansøgning om tilskud til tandpleje.

Den 10. marts 2023 sendte din tandlæge et prisoverslag. Du søgte om tilskud til behandling i form af plastfyldninger af 5 tænder, rodbehandling af en tand, plastkronebehandlinger af to tænder, et operativt indgreb og nødvendige bedøvelser og røntgenbilleder til en samlet pris på 18.142,67 kr.

Vi har ikke oplysninger om, at du var til undersøgelse (visitation) i regionens tandpleje efter ansøgningen.

Den 24. marts 2023 fik du afslag på tilskud til tandpleje fra regionen.

Du har blandt andet oplyst, at det ikke er dokumenteret, at din sygdom ikke er medfødt, og at din sygdom ikke lever op til sjældenhedskriteriet. Du har oplyst, at de læger, du har konsulteret, har givet udtryk for, at burning mouth syndrome er en meget sjælden sygdom. Du har også fået oplyst af speciallæger, at man ikke ved, hvordan sygdommen opstår.

Du har også indsendt en artikel fra Tandlægebladet fra 2010, hvor burning mouth syndrome beskrives.

Begrundelse

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan give et særligt tilskud til tandpleje til patienter, der lider af en medfødt sjælden sygdom. Det er et krav, at patienten har fået betydelige tandproblemer som følge af sygdommen.

Regionen kan give tilskud til tandproteser, forebyggelse og behandling, som patienten har behov for på tidspunktet for ansøgningen.

Burning mouth syndrome

Burning mouth syndrome (BMS) er en kronisk smertetilstand i mundslimhinden og involverer ofte tungen, læberne, ganen og i nogle tilfælde kindslimhinderne.

Tilstanden rammer oftest midaldrende og ældre kvinder, der er gået i overgangsalderen, og ses aldrig hos børn.

Alle kliniske og parakliniske undersøgelser af patienter med BMS er normale, og diagnosen BMS stilles først, når alle andre mulige forklaringer på patientens symptomer er udelukket. Da BMS altså er en ”udelukkelsesdiagnose” er hyppigheden usikker, men den angives i et studie til at være 1 ud af 1000 patienter.

Årsagen til BMS er fortsat ukendt, trods en del forskning. Man mener dog, at tilstanden skyldes en forstyrrelse i de nerver i mundslimhinden, der sender smertesignaler til hjernen. Teorien er dog fortsat ikke bevist, og derfor er det vanskeligt at tilbyde patienterne tilstrækkelig behandling. Patienter med BMS er ofte forpinte af tilstanden og har nedsat livskvalitet. Nogle patienter klager også over mundtørhed og smagsforstyrrelser ud over smerterne.

BMS vedrører ikke tænderne, og patienter med BMS har ikke en forhøjet risiko for caries eller parodontose sammenlignet med den generelle befolkning.

Medfødte sjældne sygdomme

Listen over de sygdomme, der hører ind under definitionen ”medfødte sjældne sygdomme”, indeholder en række arvelige, kroniske, komplekse og oftest genetisk betingede sygdomme, som kræver en særlig viden og ekspertise i forhold til diagnostisk, behandling og rehabilitering.

De sjældne sygdomme forekommer med en hyppighed på cirka 1-2 ud af 10.000 eller derunder. Det vil sige, at der er op mod cirka 500-1.000 personer i Danmark med den pågældende sygdom.

Listen er ikke udtømmende, og der kan derfor også være andre sjældne og medfødte sygdomme, der kan være omfattet af retten til tilskud til tandpleje, hvis sygdommen også har medført betydelige tandproblemer.

De sjældne, medfødte sygdomme, kan i kombination med betydelige dokumenterede tandproblemer give ret til tilskud til tandpleje. Der er typisk tale om afvigelser i tanddannelsen, tændernes fremkomst, tændernes støttevæv, mundhulens slimhinder og/eller ansigtets funktioner. Der kan også være tale om en øget forekomst af almindeligt forekommende tandsygdomme som eksempelvis caries eller bakterieangreb i den knogle, som tænderne sidder fast i (paradentose).

Vores resultat

Vi vurderer, at dine tandproblemer ikke er en følge af en medfødt sjælden sygdom.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du har burning mouth syndrome.
 • en sådan tilstand har en hyppigere forekomst end 1-2 ud af 10.000. Din tilstand er derfor ikke tilstrækkelig sjælden til at være tilskudsberettiget.
 • det ikke har betydning for vores afgørelse, at flere læger har givet udtryk for, at burning mouth syndrome er en sjælden sygdom. Vi foretager vores egen vurdering.
 • burning mouth syndrome i øvrigt ikke vedrører tænderne, og patienter med burning mouth syndrome har ikke en forhøjet risiko for caries eller parodontose.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af den 24. marts 2023 om tilskud til tandpleje.

Afsluttende bemærkninger

Det fremgår af din tandlægejournal, at du har mundtørhed. Mundtørheden kan skyldes bivirkninger til medicin eller kombination af forskellige medicinske præparater. Du kan overveje at blive udredt for, om din mundtørhed skyldes Sjøgrens syndrom.

Hvis dette er tilfældet, har du mulighed for at søge om tilskud til tandpleje på ny.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 166, stk. 3, om tilskud til tandpleje til patienter med en medfødt sjælden sygdom

Bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022 om tandpleje:

 • 29, stk. 1, om den omfattede patientgruppe og kravet om betydelige tandproblemer
 • 29, stk. 2, om patientens dokumentation af behandlingsbehovet samt regionens udstedelse af tilskudsbevilling
 • 29, stk. 3, om de behandlinger, der kan søges om tilskud til

Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulære nr. 10050 af 5. oktober 2022 om regulering for 2023 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

Vejledninger

Vejledning nr. 9585 af 27. juni 2023 om omfanget af og kravene til den regio-nale tandpleje:

 • Punkt 4 om tilskud til patienter med medfødte sjældne sygdomme
 • Bilag 1 om sjældne sygdomme