Kritik for ventetid på øjenoperation

Sygehus får kritik for, at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at en patient ikke blev opereret for makulahul på et tidligere tidspunkt.

Sagsnummer:

24SFP17

Offentliggørelsesdato:

5. februar 2024

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Hospital A får kritik for behandlingen på Afdeling A, Hospital B i perioden fra den 19. juli 2022 til den 16. juni 2023.

Hospital A er ansvarlig for den behandling, der blev foretaget på Afdeling A, Hospital B, som en udefunktion.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital B, i perioden fra den 19. juli 2022 til den 16. juni 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at du ikke blev opereret på et tidligere tidspunkt, herunder at du ikke blev informeret om, at et makulahul forværres markant over tid.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 19. juli 2022 blev du som 64-årig henvist til Afdeling A, Hospital B, af din egen øjenlæge til en vurdering af et makulahul på venstre øje. Makula kaldes også den gule plet.

Den 28. februar 2023 blev du indkaldt til en forundersøgelse den 30. marts 2023.

Den 30. marts 2023 blev du undersøgt. Du havde siden juli 2022 haft synssløring på venstre øje. Det var tiltagende, og du var generet dagligt. Der var kraftigt nedsat syn på øjet. Du fik målt synsstyrke og øjentryk. Der blev foretaget en OCT-skanning, der er en skanning af nethindens lag. Der blev fundet et makulahul på venstre øje. Der var grundlag for at foretage en operation.

Den 25. april 2023 blev du opereret for grå stær på venstre øje.

Den 3. maj 2023 var du til kontrol efter operationen. Der blev blandt andet foretaget en OCT-skanning. Du blev skrevet op til en operation af makulahullet.

Den 16. juni 2023 fik du foretaget en operation af makulahullet med fjernelse af øjets glaslegeme.

Du blev efterfølgende den 4. august 2023 telefonisk oplyst om, at et foto af nethinden og en OCT-skanning havde vist, at makulahullet ikke var lukket. Der var tale om et stort hul med flade rande og dermed en lav chance for lukning og synsbedring.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Afdeling A, Hospital B, at der stræbes mod, at makulahuller generelt opereres inden for en til fire måneder, idet makulahuller oftest øges over tid med tilsvarende stigende synstab. Jo tidligere stadie operationen foretages i, jo bedre er resultatet. Desværre kan afdelingen ikke efterleve intentionen på grund af lange ventetider. Synstruede patienter bliver prioriteret højest. Synet på venstre øje var på henvisningstidspunkt 0,2. Ved afslutningen af forløbet var makulahullet ikke lukket, og synet på venstre øje var med bedste korrektion 0,16 og uden korrektion 0,05.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hospital A for behandlingen på Afdeling A, Hospital B.

Vi har lagt vægt på, at:

  • det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt, at du ikke blev opereret på et tidligere tidspunkt. Du blev henvist under diagnosen makulahul den 22. juli 2022 og opereret den 16. juni 2023, hvilket svarer til en ventetid på over 10,5 måneder. Det er mere end 4,5 måneder længere ventetid end ventetiden, som svarer til almindelig anerkendt faglig standard.

Nethinden er den anatomiske struktur i øjet, som kan se. Nethinden har et lille område, som benævnes makula, hvor synet er skarpest. Makulahul er en alvorlig øjensygdom, hvor der opstår et hul i makula, som medfører, at øjet mister skarpsynet i løbet af måneder til et til to år. Symptomer på makulahul er fx en sløret plet i skarpsynet og udfald af symboler på synstavlen ved en synsprøve. De fleste patienter vil have tydelige symptomer.

En mindre gruppe patienter vil opleve, at makulahullet lukker sig spontant i løbet af et par måneder. De resterende patienter anses for at være operationskrævende. Ved operationen løsnes glaslegemet fra nethinden og glaslegemet fjernes. Den inderste del af nethinden farves og fjernes også. Øjet fyldes herefter med gas, som gradvist forsvinder. Med denne behandling vil 90-95 % af alle makulahuller lukkes, hvilket medfører et bedre syn og færre formforvrængninger. Der er større chance for lukning af makulahullet og dermed et bedre syn, jo tidligere der foretages en operation. Ved en operation lukkes små nye huller næsten altid med et godt resultat. Store gamle huller kan oftere ikke lukkes, hvilket medfører en forholdsvis ringe synsstyrke. Store gamle huller, som kan lukkes ved en operation, opnår en vis gevinst i synsstyrken og kvaliteten af skarpsynet.

  • du burde have været prioriteret indenfor en tidsramme, som muliggjorde behandling inden for højst seks måneder. Afdeling A burde have tilsidesat ikke-synstruende behandlinger for at kunne prioritere dig, da du var synstruet uden andre behandlingsmuligheder. En øjenafdeling har mulighed for at prioritere de tilgængelige ressourcer. Hvis der er ekstraordinære forhold på en øjenafdeling, som medfører, at ventetiden på behandling stiger ud over det acceptable for nogle patientgrupper, er afdelingen forpligtet til at efterspørge behandlingskapacitet på andre afdelinger med behandlingsmulighed.

Behandlingen af makulahul må i Danmark kun udføres på de øjenafdelinger, som har regionsfunktionen i forhold til specialeplanen. De øjenafdelinger som har funktionen, er forpligtede til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, så patienter med makulahul kan blive behandlet inden for en tidsramme, som sikrer, at de ikke tager skade på grund af for lang ventetid.

Det er acceptabelt med op til tre måneders ventetid fra henvisnings-tidspunktet til det første fremmøde på Afdeling A. Ventetiden sorterer de patienter fra, som har oplevet spontan lukning af hullet. Den resterende del af patienterne er med sikkerhed behandlingskrævende, hvorfor der kan planlægges en operation allerede ved første fremmøde. Hvis operationen herefter foretages inden for tre måneder, vil resultatet efter operationen ikke være betydelig forringet af ventetiden på en operation.

Det er ret udbredt at operere for grå stær inden den egentlige operation for makulahul. Det skyldes, at alle patienter udvikler grå stær relativt hurtigt efter operationen, og at operationen er lettere at udføre på et øje, som allerede er opereret for grå stær. Det er væsentligt, at operationen for grå stær ikke medfører yderligere forsinkelse for den egentlige operation af makulahullet.

  • du ikke modtog relevant information om forværring af makulahul over tid. Du blev henvist til en tid, som lå længere ude i fremtiden end tre måneder. Hvis en øjenafdeling modtager en henvisning og herefter visiterer patienten til den næste ledige tid, som ligger længere ude i fremtiden end, hvad der er acceptabelt, bør patienten blive informeret om, at det kan være farligt for synet på øjet at vente med behandling til den tid, som patienten har fået.

Hospital B har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 19. juli 2022 til den 16. juni 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed