Utilstrækkelig opfølgning hos psykologklinik

Psykologklinik får kritik for behandlingen, da der ikke blev sikret en tilstrækkelig og relevant opfølgning. Patienten var i en sårbar situation og fik ikke en konsultationstid ved klinikken i cirka tre måneder trods henvendelser herom.

Sagsnummer:

24SFP21

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2024

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Psykologer

Behandlingssted:

Øvrig privatpraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Behandlingssted 1 (CVR.nr: ████) får kritik for behandlingen i perioden fra den 17. august til den 9. november 2022.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling hos Behandlingssted 1, i perioden fra den 17. august til den 9. november 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • der ikke blev sikret en tilstrækkelig og relevant opfølgning på dit behandlingsforløb, herunder i forhold til din depression.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Der foreligger ikke noget journalmateriale fra Behandlingssted 1 i perioden fra den 17. august til den 9. november 2022. Der foreligger dog journalmateriale fra den forudgående periode, hvoraf det fremgår, at du havde samtaler hos Behandlingssted 1, der omhandlede problematikker i dit liv.

Du har oplyst, at du har haft svært ved at få fat på Behandlingssted 1, og at sidste gang du var til behandling ved Behandlingssted 1 var den 3. august 2022. Konsultationen den 17. august 2022 måtte du selv aflyse, og den sidste aftale den 5. september 2022 aflyste Behandlingssted 1.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Behandlingssted 1, at behandlingsforløbet havde været stabilt i fire måneder med afvikling af 10 konsultationer. Den 17. august 2022 sov du over dig, og der blev planlagt en ny konsultationstid til den 5. september 2022, som Behandlingssted 1 dog måtte aflyse grundet mulig smitte med COVID-19. Det fremgår også af udtalelsen, at Behandlingssted 1 den 10. november 2022 noterede dig til en konsultation, men at Behandlingssted 1 ikke fik nogen respons.

Behandlingssted 1 har desuden oplyst, at der ikke findes noget journalmateriale i perioden fra den 17. august til den 9. november 2022, men at Behandlingssted 1 har oplysningerne i udtalelsen fra klinikkens kalender. Der var ikke nogen journal for perioden, da der alene var telefonisk kontakt via SMS.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Afklaring af, hvorvidt du var henvist til behandling ved Behandlingssted 1 med en svær depression

Du har oplyst, at du havde moderat til svær depression.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Behandlingssted 1, at du var henvist fra din praktiserende læge til behandling af let til moderat depression.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra dig og Behandlingssted 1 om, hvorvidt du var henvist til behandling hos Behandlingssted 1 med en svær depression.

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
  • vi ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Vi har således ikke mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med vores behandling af sagen, som tilfældet er ved domstolene.

Vi finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at du var henvist til behandling hos Behandlingssted 1 med en svær depression.

Afklaring af, hvorvidt Behandlingssted 1 svarede på dine henvendelser og forsøgte at kontakte dig i perioden, samt hvorvidt du skrev til Behandlingssted 1 den 5. september 2022

Du har oplyst, at efter Behandlingssted 1s aflysning den 5. september 2022 skrev du fire gange til Behandlingssted 1 for at få en ny tid, men alle gange uden held. Du skrev til Behandlingssted 1 den 5. og 14. september 2022, samt den 5. og den 30. oktober 2022, men du fik ikke svar på nogen af beskederne. Du blev dog ringet op én enkelt gang, da Behandlingssted 1 kunne tilbyde dig en tid senere på dagen grundet aflysninger, men du kunne ikke den pågældende dag. Du blev derfor ikke behandlet tilstrækkeligt, da du stod midt i studiestart, og var opstartet i behandling med det antidepressive præparat Sertralin.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Behandlingssted 1, at du skrev til Behandlingssted 1 den 14. september 2022, samt den 5. og den 30. oktober 2022, hvilket Behandlingssted 1 svarede på ved mobilkontakt og afbud i kalenderen. Du svarede én enkelt gang med afvisning af tilbudt tid, og øvrige henvendelser blev ikke besvaret.

Det fremgår ligeledes af udtalelsen, at Behandlingssted 1 kontaktede dig telefonisk to gange i perioden fra den 17. august til den 9. november 2022, hvor én blev afvist, og den anden svarede du ikke på.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra dig og Behandlingssted 1 om, hvorvidt Behandlingssted 1 svarede på dine henvendelser, og om hvorvidt du kontaktede Behandlingssted 1 den 5. september 2022. Der foreligger også modstridende oplysninger fra dig og Behandlingssted 1 i forhold til hvor mange gange Behandlingssted 1 kontaktede dig i perioden.  

Vi har lagt vægt på, at:

  • der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
  • vi ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Vi har således ikke mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med vores behandling af sagen, som tilfældet er ved domstolene.

Vi finder herefter grundlag for at fastslå, at Behandlingssted 1 svarede på dine henvendelser af den 14. september 2022, og den 5. og 30. oktober 2022. Vi finder ikke grundlag for at fastslå, at du skrev til Behandlingssted 1 den 5. september 2022. Vi finder grundlag for at fastslå, at Behandlingssted 1 kontaktede dig telefonisk to gange i perioden.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du havde sidste konsultation den 3. august 2022, og at du selv aflyste din konsultation hos Behandlingssted 1 den 17. august 2022. Behandlingssted 1 aflyste ligeledes konsultationstiden den 5. september 2022, ligesom Behandlingssted 1 i perioden forsøgte at kontakte dig telefonisk med henblik på at give dig en ny konsultationstid. Derudover sendte du en sms tre gange til Behandlingssted 1 med anmodning om tid i september/oktober måned.
  • der således var cirka tre måneder, hvor du ikke havde en konsultationstid med Behandlingssted 1.
  • der ikke blev sikret en tilstrækkelig og relevant opfølgning på behandlingsforløbet, herunder i forhold til din depression. Det skyldes, at afbrydelse af behandlingsforløbet på dette tidspunkt uden videre opfølgning kunne resultere i en forværring af din tilstand, da du stod i en sårbar situation med en væsentlig ændring i livssituationen i form af studiestart i denne periode. Behandlingssted 1 burde derfor have sikret sig en aftale med dig med henblik på genoptagelse af behandlingsforløbet uanset eventuelle sygemeldinger i Behandlingssted 1.

Den omstændighed, at Behandlingssted 1 foretog enkelte opringninger til dig er ikke ensbetydende med, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det skyldes, at du ikke havde en konsultationstid ved Behandlingssted 1 i cirka tre måneder, og Behandlingssted 1 burde derfor have foretaget opfølgning med tilbud om ny konsultationstid eller med anbefaling om kontakt til en anden psykologklinik. Det kan hertil anføres, at der på grund af sommerferie allerede var forløbet to måneder fra seneste konsultation, og du på dette tidspunkt blev beskrevet som sårbar.

Behandlingssted 1 har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 17. august til den 9. november 2022.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed