Relevante knæoperationer ved vedvarende smerter

Et hospital får ikke kritik for to knæoperationer af en patient med langvarige knæsmerter, fordi operationerne blev foretaget på relevant vis og der blev isat relevant materiale. Patientens efterfølgende smerter skyldtes ikke fejl ved operationerne.

Sagsnummer:

24SFP25

Offentliggørelsesdato:

19. februar 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Ikke kritik

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Behandlingssted 1.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Behandlingssted 1, Hospital A, i perioden fra den 28. maj 2019 til den 7. september 2021. 

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at: 

  • operationerne i knæet ikke blev udført på relevant vis, herunder at der ikke blev anvendt relevant materiale ved operationerne
  • der ikke blev reageret relevant på symptomerne efter operationerne.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du var 69 år og kendt med slidgigt i venstre knæ, da du kom til Behandlingssted 1, Hospital A med henblik på operation.

Den 28. maj 2019 blev der foretaget en operation af venstre knæ, hvor der blandt andet skete afskæring af lårben (femur) og skinneben (tibia). Der blev indsat en lårbenskomponent og en skinnebenskomponent. Det blev vurderet, at du kunne mobiliseres med fuld vægtbæring efter operationen.

Den 28. og 29. maj 2019 blev du mobiliseret i fysioterapeutisk regi og der blev blandt andet fokuseret på træning af ledbevægeligheden.

Den 31. maj 2019 havde du konstante smerter, kunne ikke komme ud af sengen og kunne ikke udskrives.

Den 1. juni 2019 blev du udskrevet med aftale om kontrol.

Den 19. september 2019 kom du til tre måneders kontrol. Du havde fortsat smerter i knæet og oplevede af og til klunkelyde. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, som blandt andet viste en let løshed, når knæet var flekteret. En røntgenundersøgelse blev vurderet i orden. Du blev opfordret til vægttab og forløbet blev afsluttet.

Den 21. september 2020 kom du til afdelingen på grund af fortsatte smerter i knæet, særligt lokaliseret omkring knæskallen, men uden låsninger eller svigt af knæet. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, som blandt andet viste, at der ikke var side- eller skuffeløshed, men ømhed ved knæskallen under bevægelse. En røntgenundersøgelse viste en uændret god stilling af operationsområdet, men en mindre slidgigt ved lårben og knæskal (femoropatellar artrose). Der blev ordineret en knogleskintigrafi (en undersøgelse, hvor der indsprøjtes radioaktivt sporstof i knoglerne) og bestilt blodprøver i form af infektionstal og planlagt tid til ny kontrol, når svaret på undersøgelsen forelå.

Den 23. november 2020 fik du svar på knogleskintigrafien, som ikke viste tegn på løshed. Du havde desuden normale infektionstal. Dine knæsmerter var uændrede, og der blev lagt op til en operation med indsættelse af en patella knap.

Den 2. marts 2021 fik du foretaget en operation af venstre knæ med isættelse af en patella knap. Der blev lagt en plan vedrørende fuld mobilisering og træning uden restriktioner.

Den 3. marts 2021 var du velbefindende og smertedækket og kunne gå med albuestokke.

Den 4. marts 2021 blev du udskrevet med plan for genoptræning af knæet.

Den 15. marts 2021 modtog du fysioterapi.

Den 22. marts 2021 kom du til fjernelse af agraffer. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, som blandt andet viste let nedsat bevægelighed af knæet. Der blev lagt en plan for smertestillende behandling.

Den 26. marts 2021 modtog du fysioterapi. Det blev vurderet, at du fortsat havde brug for genoptræning med henblik på at opnå yderligere bevægelighed og styrke. Forløbet blev afsluttet og du skulle fortsætte genoptræning i kommunalt regi.

Den 2. april 2021 kom du grundet en forværring af betændelsessymptomer ved operationssåret. Der blev blandt andet podet fra såret og ordineret antibiotisk behandling.

Den 7. april 2021 kontaktede afdelingen dig med henblik på opfølgning i forhold til infektionen.

Den 8. april 2021 kom du til opfølgning og der blev observeret tre små defekter i operationssåret. Der var ingen rødme eller hævelse af knæet og det blev vurderet, at infektionen var overfladisk. Du fik en ny kontrol tid.

Den 14. april 2021 kom du til kontrol. To af defekterne i såret var helet og den tredje var helt overfladisk. Der var ingen rødme eller andre infektionstegn. Forløbet blev afsluttet til hjemmepleje og med varsel om, at du skulle henvende dig ved tegn på infektion.

Den 7. juni 2021 kom du til tre måneders kontrol. Du havde daglige belastningssmerter og fik fortsat smertestillende. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, som viste normale forhold, men ømhed langs knæskallens kant. En røntgenundersøgelse af knæleddet viste ingen opklaringer og uændret stilling, men det blev bemærket, at der var aterosklerotiske kar. Du blev henvist til distal blodtryksmåling og der blev ordineret behandling med Klorzoxazon mod smerter.

Den 7. september 2021 fik du svar på den distale blodtryksmåling, som havde vist let nedsat systolisk tåtryk på højre side, men normale tryk i øvrigt. Du blev tilbudt tid til en et års kontrol og røntgenundersøgelse, da du ikke var fri for gener.

Du har oplyst, at du efter operationen i maj 2019 havde vedvarende smerter i knæet og fik stærk smertestillende, men at du ved kontroller fik at vide, at der ikke var noget galt. Du har videre oplyst, at du ikke fik svar på, om der var forandringer på en røntgenundersøgelsen i 2020, men blot blev oplyst om, at knæprotesen skulle skiftes. Du har også oplyst, at du i marts 2021 fik at vide, at cementen der var brugt i knæet ved den første operation var af dårlig kvalitet, og at den var smuldret. Endeligt har du oplyst, at du havde uændrede symptomer efter den anden operation og havde svært ved at gå. Du blev henvist til et andet behandlingssted, som opererede dig med god effekt.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1, Hospital A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • operationen den 28. maj 2019 blev udført på relevant vis, og der blev anvendt relevant materiale. Operationen blev foretaget på grund af funktionsforringende smerter i dit venstre knæ som følge af slidgigt. Der blev på relevant vis indsat en knæledsprotese med en lårbenskomponent, som blev isat uden cement og en skinnebenskomponent, der blev isat med cement. Anvendelsen af cementen Optipac var relevant, fordi der kan opnås et langtidsholdbart fæste af komponenten og cementen er gennemprøvet gennem mange år. Der blev desuden sikret god bevægelighed og stabilitet ved brug af både prøve-protesekomponenter og endelige komponenter.
  • operationen den 2. marts 2021 blev foretaget på relevant vis og der blev anvendt relevant materiale. Operationen blev foretaget på grund af vedvarende smerter, hævelse og nedsat bevægelighed, og der blev under operationen fundet tegn på manglende knoglefæste af den tidligere isatte lårbenskomponent, som relevant blev udskiftet. Der var ikke forud for operationen fundet tegn på forandringer eller løshed af protesekomponenterne, og det var derfor relevant at supplere med en knæskalskomponent. Der blev desuden sikret god bevægelighed og stabilitet. Begge operationer blev røntgenkontrolleret og viste god stilling af protesekomponenterne.
  • der blev reageret relevant på symptomerne efter den første operation, fordi der i efterforløbet blev udredt for betændelse og proteseløshed, hvilket ikke var tilstede. Efter den anden operation var der en berettiget forventning om, at generne ville aftage, fordi tilstanden efter protesekirurgi først er stationær efter et år. Det var derfor relevant at afvente og planlægge kontrol til efter et år.

Den omstændighed, at du efterfølgende fortsat havde smerter og nedsat bevægelighed, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at operationerne blev udført på relevant vis og med isætning af relevant materiale.

Behandlingssted 1, Hospital A har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 28. maj 2019 til den 7. september 2021.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed