Opslag til brug for kvalitetsarbejde

Sygehus får kritik for opslag i en patientjournal som led i kvalitetsarbejde. Sygehuset havde brugt teknisk bistand til opslagene. Det er en forudsætning for at bruge teknisk bistand, at den autoriserede sundhedsperson lovligt kan slå op i journalen.

Sagsnummer:

24SFP26

Offentliggørelsesdato:

9. februar 2024

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Kritik

Hospital A får kritik for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag i perioden fra den 14. oktober 2022 til den 24. april 2023.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • en medicinstuderende på Hospital A, Behandlingssted 1, indhentede oplysninger i din elektroniske journal uden dit samtykke 8 gange i perioden fra den 14. oktober 2022 til den 24. april 2023, selvom du ikke var i behandling i perioden.

Sagsfremstilling

Du har oplyst, at en medicinstuderende på Hospital A, Behandlingssted 1, uden grund har slået op i din journal den 14. oktober, den 19. december 2022, den 23. januar, den 27. januar, den 15. februar, den 13. marts, den 30. marts og den 24. april 2023.

Du har oplyst, at du opdagede opslagene ved et tilfælde. Du kontaktede den 11. maj 2023 Hospital A, Behandlingssted 1, som ikke kunne svare på, hvorfor den studerende havde været inde i din journal. Du har ikke været tilknyttet afdelingen siden november 2021 i forbindelse med fødslen af din datter.

Hospital A har oplyst, at alle opslagene relaterer sig til et kvalitetsprojekt, den medicinstuderende har lavet som et kandidatspeciale med en af afdelingens overlæger som vejleder. Formålet med projektet var at evaluere om den nuværende kliniske praksis omkring fødende kvinder og deres nyfødte, som inden for 7 dage smittes med bakterier, kunne gøres mere effektiv. Dette for at højne kvaliteten, sundheden og nedsætte indlæggelsestiden for mor og barn på grund af infektioner under og efter fødslen. Studiets undersøgelsesdata var journaler fra kvinder, der havde født i 2021 på Hospital A. Der var indhentet samtykke fra sygehusledelsen, og projektet var anmeldt til regionens forskningsfortegnelse. 

Hospital A har også oplyst, at den medicinstuderende har foretaget opslagene som teknisk bistand for sin vejleder, som er autoriseret sundhedsperson. Et projekt som dette, der har en positiv betydning for fremtidig pleje, behandling og indlæggelse af patienter, vil være yderst problematisk at gennemføre, hvis deres autoriserede kliniske personale skulle udføre opslag i journalen, og denne opgave ikke kunne bemyndiges til fx medicinstuderende, grundet det store tidsforbrug, der er forbundet med opgaven.

Vi har blandt andet bedt Hospital A om at dokumentere, at opslagene skete til brug for kvalitetsarbejde.

Hospital A har oplyst, at det desværre ikke er blevet dokumenteret, at opslagene skete til brug for kvalitetsarbejde hverken via særskilt adgangslog eller særskilt dokumentation i patientjournalen. De formodede, at tilladelsen givet til projektbeskrivelsen godkendt af ledelsen var tilstrækkelig, da der var tale om et forskningsprojekt. De tager denne læring med sig og sikrer, at det ikke gentager sig.

Vi har lagt til grund, at den medicinstuderende indhentede oplysninger i din elektroniske journal som teknisk bistand for en autoriseret sundhedsperson på Hospital A.

Vi har også lagt til grund, at du ikke havde givet dit samtykke til, at Hospital A kunne indhente oplysninger i din elektroniske journal.

Begrundelse

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Autoriserede sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke.

Autoriserede sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke.

Andre personer end autoriserede sundhedspersoner kan også slå op i journalen, hvis det er nødvendigt for at yde teknisk bistand til autoriserede sundhedspersoner. Dette kræver, at ledelsen på behandlingsstedet har givet tilladelse hertil.

Det er en forudsætning for at bruge teknisk bistand, at den autoriserede sundhedsperson lovligt kan slå op i journalen.

Autoriserede sundhedspersoner kan indhente oplysninger om patienter uden samtykke til andre formål end behandling, hvis

 • indhentningen er nødvendig i forbindelse med kvalitetssikring eller –udvikling af behandlingsforløb og arbejdsgange,
 • behandlingen af oplysningerne er af væsentlig samfundsmæssig betydning og sker i statistisk øjemed under hensyntagen til patientens integritet og privatliv,
 • ledelsen på behandlingsstedet efter nærmere fastlagte kriterier har givet tilladelse til, at den pågældende autoriserede sundhedsperson kan foretage indhentningen,
 • der er tale om oplysninger, som er registreret i de elektroniske systemer på det pågældende behandlingssted mindre end 5 år forud for indhentningen, og
 • det er muligt efterfølgende at identificere, at indhentningen er sket til brug for kvalitetssikring eller -udvikling.

Alle ovenstående betingelser skal være opfyldt før den autoriserede sundhedsperson lovligt kan slå op i patientens journal uden et samtykke.

Betingelsen om, at det skal være muligt efterfølgende at identificere, at indhentningen skete til brug for kvalitetssikring eller -udviklingen, indebærer en forpligtelse for behandlingsstedet til at sikre, at der er dokumentation for, at en indhentning er sket med henblik på kvalitetssikring eller - udvikling.

Kravet vil fx kunne opfyldes ved, at den person, der på et offentligt behandlingssted autoriseres til at have adgang til at indhente oplysninger, har en særlig autorisation til brug for indhentning af oplysninger i forbindelse med kvalitetssikring og -udvikling, således at det vil fremgå af loggen, at indhentningen er sket med dette formål.

En anden mulighed er, at det af den person, der foretager den pågældende indhentning, konkret registreres i patientjournalen eller i et separat system, at det foretagne opslag er sket i forbindelse med kvalitetssikring eller -udvikling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hospital A for indhentning af oplysninger i din elektroniske journal.

Vi har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i din elektroniske journal er fortrolige oplysninger, fordi det er oplysninger om dit helbred.
 • Hospital A ikke indhentede oplysninger i din journal i forbindelse med aktuel behandling af dig.
 • opslagene blev foretaget som led i kvalitetsarbejde, uanset at oplysningerne også blev brugt af den medicinstuderende som led i et kandidatspeciale.
 • Hospital A ikke har dokumenteret, at opslagene skete til brug for kvalitetsarbejde hverken via særskilt adgangslog eller særskilt dokumentation i patientjournalen.
 • det derfor ikke efterfølgende er muligt at identificere at opslagene skete som led i kvalitetsarbejde.
 • alle betingelserne for at slå op som led i kvalitetsarbejde uden dit samtykke derfor ikke var opfyldt.
 • den medicinstuderende derfor heller ikke kunne slå op i din journal som teknisk bistand.

Hospital A har derfor ikke overholdt reglerne i sundhedsloven om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag i perioden fra den 14. oktober 2022 til den 24. april 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 5 om behandlingsbegrebet
 • 40 om fortrolige oplysninger
 • 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
 • 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke
 • 42 d, stk. 3, om teknisk bistand

Offentliggjorte afgørelser

Vi har også brugt en eller flere af vores offentliggjorte afgørelser som vejledning ved vurderingen af din sag. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside:

23DNU17, offentliggjort den 15. maj 2023