Patient var habil til selv at få information

Hospital havde ikke pligt til at kontakte pårørende om hjemsendelse til palliativ behandling, da patienten ikke var varigt inhabil.

Sagsnummer:

24SFP33

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Lungesygdomme, Kræftsygdomme (onkologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen på Afdeling A og Afdeling B.
 • Hospital B, for behandlingen på Afdeling C.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen skal oplyse, at Hospital C er ansvarlig for den behandling, der blev foretaget på Afdeling A og Afdeling B, Hospital A, som er en udefunktion.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, i perioden fra den 27. november 2020 til den 23. december 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der gik for lang tid, før omfanget af kræftdiagnose blev fastlagt, hvorefter det blev opgivet at operere.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 76 år var henvist til lungekræftpakke på Afdeling A, Hospital A. ████ havde haft diskrete symptomer med nytilkommen let tør hoste. Den 27. november 2020 fik han foretaget en CT-skanning, der viste en 6 cm tumor i lungen. En PET-CT-skanning viste en tumor i højre lunges lungelap. Der blev foretaget en kikkertundersøgelse af lungerne (brokoskopi) med nålebiopsi af lungen den 1. december 2020.

Den 7. december 2020 blev ████ orienteret per telefon om fundene og behovet for yderligere undersøgelser i form af CT-skanning og PET-skanning, da der var tvivl om, hvorvidt der var to tumorer i lungerne, eller om det var én, der havde bredt sig.

Den 9. december 2020 blev der foretaget fornyet undersøgelse med biopsier fra lungerne med efterfølgende røntgenundersøgelse.

Den 17. december 2020 blev der foretaget yderligere biopsier via bronkoskopi.

Den 23. december 2020 konfererede Afdeling A med et andet sygehus om undersøgelsernes fund, og ████ blev kontaktet telefonisk og fik bekræftet diagnosen og tilbudt delvis fjernelse af højre lunge på et andet sygehus den 11. januar 2021. Dette blev dog opgivet, da hele lungen i så fald skulle fjernes, hvilket ikke var muligt, da der også sås kræft i den venstre lunge.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at den tid, der gik, før omfanget af en kræftdiagnose blev fastlagt, var indenfor de vanlige standarder, idet ████ fik foretaget skanninger den 27. november 2020 og igen den 9. december 2020, hvorefter fundene i overensstemmelse med gældende praksis den 23. december 2020 blev vurderet på en konference på tværs af specialer. Her blev det relevant vurderet, at ████ var egnet til operation, hvorefter ansvaret overgik til et behandlende sygehus.
 • at der var en relevant og tilstrækkelig dialog på tværs af specialer og sygehuse, idet der ved den tværfaglige konference den 23. december 2020 var en direkte dialog mellem udredende lungemedicinske afdeling og behandlende afdeling på et andet sygehus. At den lagte plan ved den tværfaglige konference ikke holdt grundet senere fund, var ikke ensbetydende med, at planen ikke var relevant eller tilstrækkelig.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 27. november 2020 til den 23. december 2020 på Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling B, Hospital A, i perioden fra den 13. januar 2021 til den 20. april 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der gik for lang tid, før det blev konstateret, at kræften havde bredt sig og derved dårligere prognose.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

████ på 76 år var i perioden den 13. januar 2021 til den 20. april 2021 under behandling for lungekræft på Afdeling B, Hospital A. Han var henvist af et andet sygehus, som den 11. januar 2021 havde opgivet at bortoperere den ene lunge.

Den 13. januar 2021 blev der planlagt kemostrålebehandling af venstre lunge og højpræcisions-strålebehandling af den højre lunge på et andet sygehus.

Den 18. januar 2021 blev kemobehandling fravalgt grundet PS 2 og forhøjet kreatinin.

Den 20. januar 2021 blev det af et andet sygehus afvist at foretage højpræcisionsstrålebehandling, da der sås indvækst i bronkierne.

Den 1. februar 2021 vurderede Afdeling B, at det ikke var muligt at foretage den planlagte stråleterapi, og i stedet blev der aftalt kemobehandling.

Den første serie af kemobehandling blev givet den 10. februar 2021.

I perioden 13. februar til 18. februar 2021 var ████ indlagt med en infektion.

Den anden serie blev givet den 3. marts 2021.

Den 24. marts 2021 blev den 3. serie kemobehandling udsat grundet uacceptable blodprøvetal. ████ var igen indlagt med infektion fra den 24. marts 2021 til den 6. april 2021

Den 20. april 2021 var ████ til en samtale om den videre behandling. Sygdommen var i progression, kemobehandlingen blev afsluttet, og der kunne eventuelt tilbydes lindrende strålebehandling.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling B, Hospital A for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████ modtog relevant og tilstrækkelig behandling på Afdeling B, Hospital A, idet der ikke gik for lang tid fra afdelingen modtog henvisningen den 13. januar 2021 til informeret samtykke om endelig behandlingsplan den 1. februar 2021 og opstart af kemoterapi den 10. februar 2021. Ventetiden var i overensstemmelse med bekendtgørelsen vedrørende livstruende sygdomme. ████ blev henvist til Afdeling B, Hospital A den 13. januar 2021 med lungekræft i form af en cirka seks cm stor tumor i venstre lunge og en cirka en til to cm stor tumor i højre lunge. Der var ikke tegn til spredning til lymfeknuderne i brystskillevæggen eller til andre organer, og der var ingen muligheder for at bortoperere tumorerne.
 • at det relevant at undersøge, om det var muligt at helbrede lungekræften med forskellige strålebehandlingsteknikker, herunder stereotaktisk strålebehandling, kemostrålebehandling og konventionel strålebehandling alene, men dette kunne rent teknisk ikke lade sig gennemføre, hvorefter det var relevant den 1. februar 2021 at informere ████ om, at det endelige behandlingsoplæg var pallierende kemoterapi med Carboplatin og Vinorelbine. Første behandling blev givet den 10. februar 2021.
 • at den primære årsag til, at helbredende strålebehandling rent teknisk ikke kunne lade sig gøre, var sygdommens præsentation svarende til diagnosetidspunktet. Det var altså ikke sygdomsprogression i ventetiden, der var årsag, og ventetiden var således ikke årsag til, at behandlingsoplægget ændrede sig fra helbredende til palliativt.
 • at det var relevant den 20. april 2021 at afslutte kemoterapien, da ████ tålte den dårligt og havde indlæggelser som følge af infektion og aftagende almen tilstand. Der blev kun givet to behandlingsserier. Den 31. marts 2021 viste fornyet CT-skanning sygdomsprogression, hvorefter det var relevant at tilbyde pallierende strålebehandling, idet der ikke fandtes yderligere medicinske kræftbehandlingsmuligheder.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 13. januar 2021 til den 20. april 2021 på Afdeling B, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

3. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling C, Hospital B den 25. juni 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at pårørende ikke blev informeret om hjemsendelse fra sygehuset og tidspunktet herfor.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 25. juni 2021 blev ████ udskrevet fra Afdeling C, Hospital B til palliativ behandling i eget hjem efter en indlæggelse på Afdeling C. Der blev bestilt siddende hjemtransport med ledsagelse til hoveddøren

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling C, Hospital B for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at pårørende først har ret til information om behandlingen, hvis patienten på behandlingstidspunktet var ude af stand til selv at modtage og forstå information og give sit samtykke til behandlingen. Det fremgår af sundhedslovens § 18. Efter en gennemgang af materialet er det styrelsens vurdering, at ████ ikke var varigt inhabil. Informationen til dig som pårørende omhandler derfor ikke sundhedsfaglige forhold, men sygehusets serviceniveau over for dig som pårørende til ████.

Vi behandler kun klager over sundhedsfaglig virksomhed i sundhedsvæsenet. Det følger af § 1 i klage- og erstatningsloven. Det betyder, at vi ikke kan behandle klager over forhold, som skyldes serviceniveauet på et sygehus. Derfor afviser vi den del af din klage, der omhandler information til pårørende. Du kan ikke klage til en anden myndighed over vores afvisning.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 25. juni 2021 på Afdeling C, Hospital B, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed