Utilstrækkelig betænkningstid inden operation

Hospital får kritik for at udvide en brystoperation uden tilstrækkelig betænkningstid. Der var tale om en væsentlig udvidelse af et forudbestemt og aftalt indgreb.

Sagsnummer:

24SFP38

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Hospital A, for indhentelsen af informeret samtykke i Afdeling A den september 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen i Afdeling A.

Det betyder, at der ikke blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Det betyder videre, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling i Afdeling A, Hospital A, den 10. og den 21. september 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at en brystoperation ikke blev udført på relevant og tilstrækkelig vis.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 10. september 2020 var 21-årige ████ til en konsultation i Afdeling A, Hospital A, med henblik på at få foretaget en brystoperation. Det blev noteret, at ████ var set i december 2019, hvor hun var blevet oplyst om to forskellige typer operationer til korrektion af asymmetri grundet tragtbryst. Det blev endvidere noteret, at ████ havde haft tid til at tænke sig om, og at hun ønskede en fedttransplantation.

Den 21. september 2020 blev ████ opereret i Afdeling A, Hospital A. Forud for operationen blev det noteret, at der var planlagt fedtsugning fra forsiden af maven, korrektion af asymmetri med lipofilling, sænkning af inframammær furen på venstre side samt forsøg på korrektion af højre bryst ved kavalergangen og tildannelse af denne. Under operationen blev der høstet 250 ml fedt fra forsiden af ████s mave, som blev injiceret i hendes venstre bryst, hvor inframammær furen blev sænket. Der blev desuden foretaget fedtsugning fra højre bryst, hvor der blev tildannet en ny kavalergang med indvendige og udvendige suturer.

████ har anført i sin klage, at hun ikke blev opereret af den kirurg, som hun havde været til forundersøgelse ved. ████ har videre anført, at hun på operationsdagen blev tilbudt at få lavet et indgreb på hendes højre bryst med henblik på at mindske hendes asymmetri. ████ har hertil anført, at indgrebet på hendes højre bryst endte med ikke at have den ønskede virkning, og at hun som følge deraf fik nogle ar, som hun er ked af, da disse er tydeligere end forventet. ████ har endvidere anført, at hun har en vævsknude i sit højre bryst, som mærkes tydeligere efter operationen, hvilket går hende på. ████ har endelig anført, at hun oplever smerter, hvis den nederste del af hendes højre bryst bliver udsat for tryk.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for behandlingen

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████s brystoperation blev udført på relevant og tilstrækkelig vis, idet der i overensstemmelse med almindelig procedure blev foretaget en fedtransplantation til ████s venstre bryst samt en korrektion af hendes venstre bryst med sænkning af furen under brystet, således at denne kom på niveau med furen under højre bryst. Der blev desuden i overensstemmelse med almindelig procedure foretaget en fedtsugning af ████s højre bryst ind mod midtlinjen, hvor der var for meget fylde, ligesom der på relevant vis blev åbnet op svarende til højre bryst, idet vævet ind mod midtlinjen blev løsnet, hvorefter der blev sat nogle kraftige tråde indvendigt i huden ned mod hinden henover brystmuskulaturen med henblik på at få tildannet en kavalergang.
 • at den omstændighed, at ████ ikke blev opereret af den kirurg, som hun havde været til forundersøgelse ved, ikke giver anledning til kritik, idet man ved en operation i offentligt regi ikke kan forvente at blive opereret af den samme læge, som man har været til forundersøgelse ved.
 • at den omstændighed, at ████ havde en oplevelse af, at indgrebet på hendes højre bryst ikke havde den ønskede virkning, og at hun som følge af indgrebet fik tydeligere ar end forventet, ikke giver anledning til kritik, idet effekten af den type indgreb, som ████ fik foretaget på højre bryst, kan være uforudsigelig, idet effekten kan mindskes eller helt ophæves, hvis trådene opløser sig for tidligt, samt idet der ved ethvert operativt indgreb opstår ar de steder, hvor kirurgen lægger snit igennem huden. Der er ikke større risiko for uskønne ar ved den type indgreb, som ████ fik foretaget på sit højre bryst, end ved ethvert andet kirurgisk indgreb.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 10. og den 21. september 2020 i Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for operationen af ████ i Afdeling A, Hospital A, den 21. september 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ ikke blev tilstrækkeligt informeret forud for en brystoperation, herunder at hun ikke havde tilstrækkelig betænkningstid.

SAGSFREMSTILLING

████ har anført i sin klage, at hun på operationsdagen blev tilbudt at få foretaget et indgreb på hendes højre bryst med henblik på at mindske hendes asymmetri. ████ har endvidere anført, at hun fik oplyst, at indgrebet ikke nødvendigvis ville virke efter hensigten, men at det var det værd. ████ har hertil anført, at hun fik tilbuddet så kort tid inden operationen, at hun ikke nåede at vurdere, om det var arrene værd. Uden betænkningstid endte hun med at takke ja til indgrebet. ████ har ydermere anført, at hun ikke fik tilstrækkelig information omkring indgrebet og omfanget af de ar, som det ville medføre, samt at hun i dag har nogle ar, der er tydeligere end forventet.

Det fremgår af journalen fra den 10. september 2020, at ████ skulle have foretaget fedttransplantation.

Det fremgår af journalen fra den 21. september 2020, at der var planlagt fedtsugning fra forsiden af ████s mave, korrektion af asymmetri med lipofilling, sænkning af inframammær furen på ████s venstre side samt forsøg på korrektion af højre bryst ved kavalergangen og tildannelse af denne. Det fremgår desuden, at ████ var informeret, og at hun havde accepteret.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

Det fremgår videre af § 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 359 af 4. april 2019 om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv., at informationen skal gives på et sådant tidspunkt, at der er tid til spørgsmål og fornøden overvejelse.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risikoen for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████ ikke blev tilstrækkeligt informeret forud for sin brystoperation, idet hun ikke blev informeret om risikoen for uskønne ar, smerter og føleforstyrrelser, som er almindelig praksis at informere om forud for en brystoperation af den type, som ████ fik foretaget.  
 • at det er styrelsens opfattelse, at det umiddelbart forud for en operation som udgangspunkt er for sent at informere en patient om en væsentlig ændring eller udvidelse af et forudbestemt og aftalt indgreb, idet der derved ikke gives patienten tilstrækkelig tid til at overveje indgrebet og til at afgive et informeret samtykke.
 • at indgrebet på ████s højre bryst må betragtes som en væsentlig udvidelse af et forudbestemt og aftalt indgreb, hvorfor det er styrelsens vurdering, at ████ ikke havde tilstrækkelig tid til at overveje indgrebet og afgive informeret samtykke, idet hun først blev informeret om indgrebet på højre bryst på selve operationsdagen den 21. september 2020.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelsen af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 21. september 2020 i Afdeling A, Hospital A, var i strid med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Punkt 2.3 om samtykkets indhold
 • Punkt 3.3. om risiko for komplikationer og bivirkninger

Bekendtgørelse nr. 359 af 4. april 2019 om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv.

 • § 5, stk. 2 om information