Information om risiko for senere rodbehandling

Klinik får kritik for ikke at informere om risiko for en senere rodbehandling af en tand i forbindelse med en plastbehandling.

Sagsnummer:

24SFP40

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling, Journalføring, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Behandlingssted 1 for behandlingen, journalføringen samt for indhentelse af informeret samtykke den 17. januar 2022.

Det betyder, at behandlingen og journalføringen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det betyder videre, at der ikke blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling hos Behandlingssted 1, fra den 17. januar til den 14. marts 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at den tandlægefaglige behandling ikke var relevant og tilstrækkelig.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. januar 2022 blev 44-årige ████ set i konsultation hos Behandlingssted 1 til plastbehandling af tænderne 6+, flade 124 og 7+, flade 12.

Den 27. januar 2022 blev ████ set i konsultation hos Behandlingssted 1 til tandrensning og forebyggende behandling med Duraphatlak på tandflader med initial caries.

Den 31. januar 2022 blev ████ set i konsultation hos Behandlingssted 1 til plastbehandling af tænderne +6, flade 125 og 6-, flade 134.

Den 22. februar 2022 henvendte ████ sig telefonisk til Behandlingssted 1 med tandpine og isninger efter fyldning i højre side af overkæben.

Den 28. februar 2022 blev ████ set i konsultation hos Behandlingssted 1 til røntgenoptagelse af tanden 6+. Der blev set caries under fyldningen i tanden 6+ og intet at anmærke omkring tandrødderne. ████ havde symptomer fra tanden 6+ i form af konstante smerter og isninger. Der blev stillet diagnosen pulpitis irreversiblis (betændelse i tandnerven) og informeret om, at der var dyb caries i tanden ind til tandnerven og at tanden 6+ skulle rodbehandles for at bevare tanden. ████ gav samtykke til rodbehandling, hvorefter der blev opstartet rodbehandling ved akut oplukning af tanden 6+. Efterfølgende fremgår det af sagen, at der blev udført ny plastbehandling af tanden 6+ under garanti.

Den 14. marts 2022 kontaktede ████ Behandlingssted 1 med spørgsmål til tandbehandlingsforløbet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke er oplysning om, at det blev valgt at udføre en trinvis plastbehandling den 17. januar 2022, hvor der efterlades lidt caries tættest ved tandnerven for senere at blive fjernet, når tandnerven muligvis har trukket sig tilbage, hvilket udtrykkeligt skal noteres i journalen med notat om materialevalg og hvor længe der skal afventes inden behandlingen laves færdig, hvorfor
 • at der fejlagtigt blev efterladt caries i tanden 6+ inden plastfyldningen blev udført, og
 • at der ikke fra starten blev taget stilling til cariesangrebets dybde i tanden 6+ og overvejet, om det var nødvendigt at rodbehandle tanden 6+.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 17. januar 2022 hos Behandlingssted 1 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Det fremgår af sagen, at ny plastfyldning i tanden 6+ er lavet under garanti hos Behandlingssted 1.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at Behandlingssted 1 ikke foretog en korrekt journalføring af behandlingen af ████, i perioden fra den 17. januar til den 14. marts 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at journalen ikke blev ført på relevant og tilstrækkelig vis.

SAGSFREMSTILLING

████ har til sagen oplyst, at hun ikke har kunne få en eksakt begrundelse fra Behandlingssted 1 for, at fyldningen i tanden 6+ er lavet som den er, da den behandlende tandlæge ikke har dokumenteret dette i journalen.

Styrelsen for Patientklager har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 1 og stk. 2.

Styrelsen for Patientklager tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med reglerne om journalføring samt ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal tandlæger føre patientjournaler over deres virksomhed.

Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2, nr. 2, litra a, at patientjournalen skal indeholde oplysninger om aktuel behandling. Desuden fremgår det af bekendtgørelsens §10, stk. 2, nr. 2, litra d og f, at der skal journaliseres diagnoser eller sundhedsfagligt skøn om sygdommens art samt hvilke materialer og lægemidler, der anvendes i behandlingen.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for journalføringen af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke er journalført benyttede materialer ved plastfyldningen den 17. januar 2022, og
 • at der ikke blev journalført kliniske fund, diagnoser samt behandlingsplan.

Styrelsen for Patientklager finder på den baggrund, at journalføringen af behandlingen som ████ modtog den 17. januar 2022 hos Behandlingssted 1 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

3. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af ████ hos Behandlingssted 1 den 17. januar 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev indhentet et tilstrækkelig informeret samtykke inden plastbehandlingen af tanden 6+.

SAGSFREMSTILLING

████ har i sin klage anført, at hun ikke inden plastbehandlingen af tanden 6+ den 17. januar 2022 blev gjort opmærksom på, at der var en risiko for, at tanden senere skulle rodbehandles.

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det ikke fremgår af journalen, at der blev indhentet et informeret samtykke til plastbehandlingen den 17. januar 2022, idet ████ burde have været informeret om risikoen for, at plastbehandlingen af tanden 6+ kunne ende med en rodbehandling grundet det dybe cariesangreb.

Styrelsen for Patientklager finder på den baggrund, at Behandlingssted 1 handlede i strid med sundhedsloven ved sin indhentelse af informeret samtykke forud for behandlingen af ████ den 17. januar 2022.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • 15 om informeret samtykke
 • 16 om informeret samtykke