Manglende information om risiko ved reponering

Hospital får kritik for ikke at informere om risiko for brud ved påpladssætning (reponering), som hospitalet selv anså som en risiko.

Sagsnummer:

24SFP44

Offentliggørelsesdato:

4. marts 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Hospital A, for indhentelsen af informeret samtykke på Afdeling A den 12. oktober 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen på Afdeling A.

Det betyder, at indhentelsen af informeret samtykke var i strid med sundhedsloven.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, den 12. oktober 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis, idet der opstod et brud i forbindelse med reponering af højre håndled.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 12. oktober 2020 var ████, 69 år, til undersøgelse og behandling på Afdeling A, Hospital A, idet hun tidligere på dagen var faldet ned fra en skammel og havde slået sit venstre håndled. I forbindelse med behandlingen fik hun reponeret sit håndled manuelt.

Det viste sig senere, at der var opstået et brud i forbindelse med reponeringen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at ████s datter i forbindelse med behandlingen fortalte, at ████ led af knogleskørhed.

Det fremgår ikke af journalen, at ████ var kendt med knogleskørhed.

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af behandlingsstedet, eller fremgår af journalen, lægger styrelsen til grund, at ████s datter oplyste om, at ████ led af knogleskørhed.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Hospital A for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der i forbindelse med behandlingen den 12. oktober 2020 blev optaget en tilstrækkelig og relevant sygehistorie, der viste tegn på brud af venstre håndled. Der blev videre relevant taget et røntgenbillede, der viste en opadvinkling på 7 grader uden forkortning. Styrelsen kan hertil oplyse, at grænsen for acceptabel vinkling er 10 grader i henhold til de Nationale Kliniske Retningslinjer for håndledsnære brud. Det var herefter relevant at foretage en reponering af ████s håndled for at opnå en bedre vinkling, der blev reduceret til 4 grader med mindre forkortning på under 2mm. Der blev relevant anlagt skinne med efterfølgende røntgenkontrol
 • at knogleskørhed ikke er en kontraindikation for at foretage reponering af et håndled. Styrelsen kan hertil oplyse, at ved knogleskørhed er risikoen for yderligere skred i bruddet til over 10 grader til stede, hvorefter der ville være indikation for at foretage en operation.

Den omstændighed, at ████ efterfølgende fik konstateret et brud er ikke ensbetydende med, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet der på behandlingstidspunktet var indikation for at foretage en reponering af håndleddet for at opnå en bedre vinkling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 12. oktober 2020 på Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at Afdeling A, Hospital A, ikke indhentede et tilstrækkeligt informeret samtykke fra ████ forud for behandlingen den 12. oktober 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at man ikke informerede ████ om risikoen for brud ved reponering.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med reponeringen den 12. oktober 2020 blev ████ informeret om behandlingen.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke punkt 2.3 og 3.3, at sundhedspersonen som udgangspunkt skal give information om alvorlige og ofte forekommende komplikationer. Når der er tale om alvorlige og sjældent forekommende eller bagatelagtige og ofte forekommende komplikationer, skal sundhedspersonen ofte give information herom. Der kan som udgangspunkt ikke stilles krav om, at sundhedspersonen skal informere om bagatelagtige og sjældent forekommende komplikationer. Vurderingen, af hvornår der skal gives information, beror dermed på sundhedspersonens skøn.

Det fremgår af klagen, at ████ ikke blev informeret om risikoen for brud ved reponeringen af håndleddet.

Det fremgår af journalen, at der blev givet information til ████ om mulighed for bedring af stillingen ved reponering contra undladelse af reponering. Det fremgår ikke af journalen, at der er givet information om risici for brud ved reponering af håndledet.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater er skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på et skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter grundlag for at fastslå, at ████ ikke blev informeret om risikoen for brud ved reponering.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at man ikke informerede ████ risici for brud forud for reponeringen. Et brud er en alvorlig bivirkning til en behandling, idet et brud kan være operationskrævende
 • at man efter reponeringen har noteret i journalen, at et brud må betragtes som en risiko i forbindelse med reposition, hvilket man burde have informeret om inden behandlingen og ikke efter.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 12. oktober 2020 på Afdeling A, Hospital A, var i strid med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke