Relevant samtykke fra 16-årig til medicinering

Hospital får ikke kritik for at en 16-årig selv gav samtykke til medicinering mod indsovningsbesvær. Patienten var selv i stand til at give informeret samtykke og overskue konsekvenserne.

Sagsnummer:

24SFP48

Offentliggørelsesdato:

5. marts 2024

Speciale:

Børne- og ungdomspsykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Hospital A, for indhentelse af informeret samtykke hos Afdeling A.

Det betyder videre, at der blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ henholdsvis hendes forældre ikke blev tilstrækkelig informeret forud for medicinering med Quetiapin hos Afdeling A, Hospital A, den 22. januar og den 9. februar 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ ikke var i stand til at give et informeret samtykke til medicinering med Quetiapin henset til hendes tilstand,
 • at der ikke blev indhentet informeret samtykke fra ████s forældre inden medicinering med Quetiapin henholdsvis inden dosis heraf blev fordoblet,
 • at afdelingen overlod ansvaret for at orientere ████s forældre om fordoblingen af dosis Quetiapin den 9. februar 2018 til ████.

SAGSFREMSTILLING

Den 22. januar og den 9. februar 2018 var ████ indlagt på Afdeling B, Hospital A.

Den 22. januar 2018 blev der ordineret tablet Quetiapin 25 mg til natten på grund af vedvarende indsovningsbesvær og manglende effekt af tablet Melatonin.

Den 9. februar 2018 blev dosis af Quetiapin øget til 2 x 25 mg dagligt. Det blev i denne forbindelse noteret, at ████ ikke havde samtykket til, at Afdeling A måtte tale med hendes forældre, hvorfor ████ selv talte med forældrene om hendes behandling.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 17, stk. 1, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information, jf. § 16, og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Såfremt sundhedspersonen efter en individuel vurdering skønner, at patienten, der er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, kan forældremyndighedens indehaver give informeret samtykke. Dette følger af sundhedslovens § 17, stk. 2.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A for indhentelse af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████ var over 15 år, hvorfor hun selv kunne give informeret samtykke til behandlingen, ligesom der ikke var forhold, som gav anledning til at betvivle, at hun var i stand til at overskue konsekvenserne ved at samtykke til behandlingen med Quetiapin. Styrelsen bemærker hertil, at den omstændighed, at ████ under indlæggelsen udviste selvskadende adfærd, ikke er ensbetydende med, at hun ikke var i stand til at give informeret samtykke til behandlingen.
 • at det ikke var nødvendigt at indhente informeret samtykke fra ████s forældre i forbindelse med medicineringen med Quetiapin, da ████ selv kunne give samtykke til behandlingen.
 • at det var relevant, at Afdeling A ikke informerede ████s forældre om dosisøgningen af Quetiapin, idet der ikke forelå et samtykke fra ████ til, at sådanne oplysninger kunne gives til hendes forældre. Dertil kommer, at ████ ikke skulle bo ved sine forældre efter udskrivelsen, hvorfor forældrene ikke skulle varetage behandlingen, og det var således ikke nødvendigt, at forældrene fik informationer herom.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 22. januar og den 9. februar 2018 hos Afdeling A, Hospital A, var i overensstemmelse med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke
 • § 17 om mindreårige