Manglende samtykke fra varigt inhabils pårørende

Hospital får kritik for ikke at indhente samtykke til CPAP behandling fra varigt inhabil patients pårørende.

Sagsnummer:

24SFP49

Offentliggørelsesdato:

5. marts 2024

Speciale:

Lungesygdomme

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Hospital A, for behandlingen på Afdeling A.
 • Hospital A, for indhentelse af informeret samtykke på Afdeling A.

Der gives ikke kritik til de øvrigt involverede afdelinger på Hospital A.

Det betyder, at der ikke blev udvist tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Det betyder videre, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling B, Afdeling C og Afdeling A, Hospital A, i perioden fra den 21. til den 26. december 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling, herunder at der ikke blev reageret på hans forstoppelse.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 21. december 2017 blev den 89-årige ████, der var kendt med KOL og iskæmisk hjertesygdom, indlagt på Afdeling B, Hospital A, på grund af forværret vejrtrækning. På indlæggelsesdagen blev hans mave beskrevet som flad, blød og uøm, og det blev noteret, at han ikke fremstod smertepåvirket.

Den 22. december 2017 blev det bemærket, at ████s urin var ildelugtende, og den 24. december 2017 blev det mistænkt, at han havde lungebetændelse, hvorfor der blev opstartet behandling heraf. Samme dag blev der truffet beslutning om, at ████ ikke skulle genoplives ved respirations- eller hjertestop, samt om at han ikke skulle overflyttes til en intensiv afdeling.

Den 26. december 2017 var ████ blevet overflyttet til Afdeling A, hvor han blev yderligere påvirket af sin vejrtrækning. Han udviklede desuden væske i lungevævet og fik hurtig atrieflimren. Der blev herefter ordineret vanddrivende medicin, morfin samt Digoxin, og ████ blev overflyttet til Afdeling C.

På Afdeling C blev det noteret, at ████s mave var svært opdrevet og hård uden naturlige tarmlyde. Det blev herefter vurderet, at det ikke var muligt at behandle ████, idet hans tilstand ikke tillod et kirurgisk indgreb. Det blev i tilknytning hertil noteret, at ████s pårørende var blevet informeret om hans tilstand, og om at der var en risiko for, at han ville afgå ved døden inden for kort tid.

Kl. 17.10 afgik ████ ved døden, og kl. 17.43 ankom ████s pårørende til afdelingen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Behandlingen på Afdeling B og Afdeling C

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling B og Afdeling C, Hospital A, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████s urin ikke blev undersøgt nærmere af Afdeling B, da denne blev fundet ildelugtende den 22. december 2017, idet der ikke var tegn på, at ████ havde en infektion.
 • at ████ minimum blev tilset fire gange den 23. december 2017 på Afdeling B, idet han fik målt sit blodsukker fire gange den pågældende dag, ligesom han fik målt sine vitale værdier tre gange.
 • at det blev vurderet, at ████ ikke havde forstoppelse, idet hans symptomer var forenelige med tarmiskæmi, hvorfor det var relevant, at det den 26. december 2017 blev vurderet, at det ikke var muligt at behandle ████, idet en tarmoperation ville kræve indlæggelse på en intensiv afdeling, hvilket der den 24. december 2017 var blevet truffet beslutning om, at ████ ikke var kandidat til. 
 • at Afdeling C informerede ████s pårørende om forværringen af hans tilstand, så snart de havde vurderet ham efter overflyttelsen den 26. december 2017.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 21. til den 26. december 2017 på Afdeling B og kardiologisk afdeling, Hospital A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Behandlingen på Afdeling A

Styrelsen vurderer videre, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der blev ordineret behandling med morfin den 26. december 2017, selvom ████ havde dårligt hjerte, idet det er sædvanligt at behandle patienter med angst og smerter med morfin, selvom patienten har dårligt hjerte.
 • at ████s pårørende ikke blev informeret om forværringen af hans tilstand efter overflyttelsen til Afdeling A den 26. december 2017, idet det er sædvanlig standard at informere en patients pårørende om forværringer i patientens tilstand, således at de pårørende har mulighed for at se patienten i tide.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 26. december 2017 på Afdeling A, Hospital A, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████s pårørende ikke blev tilstrækkeligt informeret forud for behandlingen på Afdeling A, Hospital A, den 26. december 2017.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████s pårørende burde have været informeret om den terapeutiske behandlingsplan.

SAGSFREMSTILLING

Den 26. december 2017 kl. 11.00 blev det noteret, at der var blevet lagt en plan for behandlingen med CPAP, og at ████ var blevet informeret om den terapeutiske behandlingsplan. Det blev videre noteret, at ████ havde forstået og accepteret planen.

Det fremgår af klagen, at ████ stort set var ikke kontaktbar, at han havde svær afasi og var konfus den 26. december 2017, hvormed han hverken kunne have forstået eller accepteret den terapeutiske behandlingsplan. Det fremgår videre af klagen, at ████ døde ca. 6 timer efter notatet blev skrevet.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1, at en patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Retten vedrører som udgangspunkt alene patienten selv, og ikke patientens pårørende. Såfremt der er tale om en varigt inhabil patient, kan nærmeste pårørende eller værge til patienten ifølge lovens § 18 give informeret samtykke til behandling. Ved vurderingen af, hvorvidt en patient er varigt inhabil, bliver der foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt patienten i behandlingsforløbet må kunne forventes at forstå informationen. Det afgørende er således, om patienten er i stand til at afgive et meningsfyldt samtykke.

Styrelsen kan hertil oplyse, at det som udgangspunkt ligger uden for styrelsens kompetence at tage stilling til manglende information til pårørende. Styrelsen kan alene tage stilling til, om de pårørende burde have været informeret, såfremt der foreligger en situation, hvor patienten er varigt inhabil, og hvor det derfor er de pårørende, der skal give samtykke til behandlingen.

Styrelsen kan videre oplyse, at det beror på en lægefaglig vurdering, hvorvidt en patient er varigt inhabil. Der vil i mange tilfælde være tale om en langsomt fremadskridende proces, hvormed det kan være vanskeligt at afgøre præcist, hvornår en patient varigt mister evnen til at handle fornuftsmæssigt.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████ var varigt inhabil den 26. december 2017, idet han var dement, havde udtalt afasi og var akut dårlig som følge af akut abdomen. Der burde derfor have været indhentet et informeret samtykke fra ████s pårørende til den terapeutiske behandlingsplan.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke den 26. december 2017 på Afdeling A, Hospital A, var i strid med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

 • § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed

Bekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke
 • § 18 om patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke