Manglende samtykke til CT-scanning

Hospital får kritik for at foretage en CT-scanning uden samtykke, da der ikke var et øjeblikkeligt behandlingsbehov og patienten ikke var i akut livsfare.

Sagsnummer:

24SFP52

Offentliggørelsesdato:

5. marts 2024

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi), Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Hospital A, for indhentelse af informeret samtykke på Afdeling A og Afdeling B den 9. juni 2021.

Det betyder, at der ikke blev indhentet samtykke på grundlag af fyldestgørende information.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for behandlingen af ████ på Afdeling A og Afdeling B, Hospital A (tidligere Hospital B), den 9. juni 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ████ ikke gav et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for en CT-scanning.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 9. juni 2021 var ████, 85 år, indlagt med akut betændelse i bugspytkirtlen på Hospital A. Hun var endvidere kendt med iskæmisk hjertesygdom, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol i blodet og KOL. I forbindelse med pludseligt opståede mavesmerter og tiltagende spændt mave blev der på Afdeling A planlagt en CT-scanning af brystkassen og maven. Senere samme dag blev afdelingen kontaktet i forbindelse med CT-scanningen på Afdeling B, idet ████ var forvirret, og hun i den forbindelse blev fastholdt. Hun fik herefter Stesolid, hvorefter det lykkedes af gennemføre undersøgelsen.

Det fremgår af klagen, at ████ havde frabedt sig en CT-scanning af brystkassen og maven, og at denne undersøgelse blev foretaget imod hendes vilje.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke.

En patient har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger. Informationen skal være mere omfattende, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger. Dette fremgår af sundhedslovens § 16, stk. 1 og 4.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 18, stk. 3, at en sundhedsperson kan gennemføre en påtænkt behandling, hvis denne er af mindre indgribende karakter med hensyn til omfang og varighed i det tilfælde, at patienten varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, og hvor der ikke er nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig, der kan repræsentere patienten.

Det fremgår videre af sundhedslovens § 19, at en sundhedsperson kan indlede eller fortsætte behandling uden samtykke fra patienten, der midlertidigt eller varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, såfremt øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse, for på længere sigt at forbedre patientens chance for overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen.

En patient, der ikke selv kan give informeret samtykke, skal informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen. Patientens tilkendegivelser skal, i det omfang at de er aktuelle og relevante, tillægges betydning. Dette fremgår af sundhedslovens § 20.

Det fremgår af afsnit 2.2 i vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., at et samtykke skal være frivilligt, og at et samtykke, der er givet under pres, tvang eller svig, ikke er gyldigt, herunder at en patient kan standse en behandling ved at nægte yderligere medvirken. Af vejledningens pkt. 2.4 fremgår det videre, at et samtykke til behandling kan foreligge udtrykkeligt, mundtligt eller skriftligt eller efter omstændighederne stiltiende, og at et mundtligt samtykke er tilstrækkeligt for, at sundhedspersonen kan indlede eller fortsætte en behandling, men at det skal fremgå af patientens journal, hvilken information patienten har fået, og hvad patienten har tilkendegivet på baggrund af denne.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A og Afdeling B, Hospital A, for sikringen af indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ████ i forbindelse med udførelsen af CT-scanningen af brystkassen og maven trak sit samtykke til undersøgelsen tilbage, idet hun nægtede yderligere medvirken og modsatte sig undersøgelsen, da det fremgår af journalen, at ████ blev fastholdt af to portører og blev sederet med Stesolid, for at undersøgelsen kunne gennemføres.
 • at en patient kan trække sit samtykke tilbage verbalt, men at patienten også non-verbalt kan give udtryk for ikke at vil have foretaget en undersøgelse.
 • at det ikke fremgår af journalen, at ████ manglede evnen til at give samtykke. Styrelsen bemærker, at ████ den 9. juni 2021 var vurderet kognitivt ændret med diffuse mavesmerter samt opkastning, hvor det ikke ud fra smertemønstret kunne afgøres, hvorvidt hun havde fået en blodprop i hjertet eller hjernen, eller om der var tilstødt en anden væsentlig komplikation i maven eller brystkassen. Udredning blev herefter påbegyndt med en CT-scanning af hjernen samt drænage af ansamling i bughulen. Derefter blev ████ tiltagende påvirket med forhøjet temperatur, øget puls og øget vejrtrækningsfrekvens med iltbehov.
 • at der ikke var behov for en øjeblikkelig scanning med henblik på at sikre, at ████ ikke var i akut livsfare, da CT-scanningen af maven og brystkassen var en diagnostisk undersøgelse ved indlæggelsen, og scanningen alene var en udvidelse af de undersøgelser, der tidligere var foretaget.

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som ████ modtog den 9. juni 2021 på Afdeling A og Afdeling B, Hospital A, var i strid med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 15 om informeret samtykke
 • § 16 om informeret samtykke
 • § 18 om patienter, der varigt mangler evnen til at give samtykke
 • § 19 om øjeblikkeligt behandlingsbehov
 • § 20 om patientens inddragelse

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 • Afsnit 2.2 om frivillighed
 • Afsnit 2.4 om samtykkets form