Mangelfuld undersøgelse af patient med lammelse

Hospital får kritik for ikke at foretage en røntgenundersøgelse af lænden på en patient med lammelse, der havde været udsat for et traume.

Sagsnummer:

24SFP64

Offentliggørelsesdato:

4. april 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Hospital A får kritik for behandlingen i Afdeling A den 9. august 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling i Afdeling A, Hospital A, den 9. august 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, herunder at du blev sendt hjem uden at der blev foretaget en skanning.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 9. august 2023 blev du som 72-årig tilset i Afdeling A, Hospital A, da du var væltet på en el-scooter. Du var kendt med lammelse fra navlen og ned. Du oplyste, at du havde lændesmerter, men at der ikke var tale om et hovedtraume, og at du ikke havde været bevidstløs, ligesom du ikke havde mavesmerter eller brystsmerter. Du fik lavet en objektiv undersøgelse, hvorefter du blev sendt hjem med liggende transport og blev anbefalet at tage lægekontakt ved forværring af dine symptomer.

Du har oplyst, at du ikke blev tilstrækkeligt undersøgt henset til din lammelse. Du har i den forbindelse oplyst, at det som lam kan være svært at beskrive og lokalisere smerter, hvorfor det havde været relevant at foretage en skanning. Du har desuden oplyst, at det efterfølgende blev konstateret, at du havde et brud på lænderyggen

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du ikke blev tilstrækkeligt undersøgt, idet du ikke fik lavet en røntgenundersøgelse af lænden. Patienter med lammelser har en mere udsat knoglestruktur, hvor brud kan komme på baggrund af mindre traumer. Fordi du var kendt med lammelse fra navlen og ned og var væltet på en el-scooter, og fordi du oplyste, at du havde lændesmerter i et ellers følelsesløst område, hvor der tidligere havde været betydelig skade, burde der således have været lavet yderligere undersøgelse af lænden. Det havde derfor været relevant at lave en røntgenundersøgelse af lænden og eventuelt den nedre del af brystryggen, hvorefter det kunne vurderes, om det ville være relevant med yderligere udredning i form af skanning.

Patienter med lammelser kan være vanskelige at undersøge, idet den kliniske undersøgelse sædvanligvis ikke kan stå alene, særligt ikke når det drejer sig om det område, hvor der ikke er følesans. Såfremt patienten alligevel giver udtryk for smerte i et område, der sædvanligvis er uden følesans, må det betragtes som en tydelig smerteindikator. Patienter med lammelser kan i modsætning til normalt følende patienter desuden have svært ved at skelne mellem forskellige typer af smerter.

Afdeling A, Hospital A, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 9. august 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed