Tilskud til tandfjernelse til patient med neutropeni

Regionen skulle give tilskud, da fjernelse af patientens visdomstand var en forebyggende behandling. Problemerne med gentagne infektioner i området omkring visdomstanden skyldtes den medfødte sjældne sygdom neutropeni.

Sagsnummer:

24SFP67

Offentliggørelsesdato:

14. marts 2024

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Ændring

Vi er ikke enige i afgørelsen fra Region A om tilskud til tandpleje. Vi ændrer derfor afgørelsen.

Du havde ret til tilskud til tandpleje.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke fik tilskud til tandpleje.

Sagsfremstilling

Du har den medfødte sjældne sygdom neutropeni.

Efter ansøgning fik du en løbende bevilling af tilskud til tandpleje gældende fra den 29. november 2021.

Den 14. juli 2023 modtog regionen et prisoverslag fra din tandlæge af den 9.

juli 2023. Du søgte om tilskud til behandling i form af fjernelse af visdomstanden 8-, lokalbedøvelse og blodmembraner (a-prf) grundet nedsat immunforsvar til en samlet pris på 5.000 kr.

Vi har ikke oplysninger om, at du var til undersøgelse (visitation) i regionens tandpleje efter ansøgningen.

Den 7. august 2023 fik du afslag på tilskud til tandpleje fra regionen. Du fik afslag, fordi du efter tilskudsbevillingen kun var berettiget til diagnostisk og forebyggende behandling. Regionen vurderede, at du kun havde ret til tilskud til regelmæssige undersøgelser, opfølgninger og forebyggelse af betændelse i tandvævet som tandrensninger.

Du har oplyst, at du kom med i den særlige tilskudsordning i 2022, og at det var oplyst i afgørelsen, at der blandt andet blev bevilliget tilskud til forebyggende tandpleje.

Du har oplyst, at der med din tidligere ansøgning var vedlagt et brev fra en overlæge, der oplyste, at du var afhængig af at få vækstfaktor og hyppig antibiotika for at forebygge og behandle livstruende infektioner. Overlægen oplyste, at en hyppig konsekvens af neutropeni er, at patienten får mundhule- og tandkødsproblemer, selvom patienten får behandling, og selvom patienten har god mundhygiejne.

Din sygdomshistorik viser, at dine infektioner oftest kommer fra mundhulen, særligt i området omkring højre visdomstand i undermunden. Når du ikke har kunnet modtage behandling med vækstfaktor, har du gentagne gange oplevet infektioner i dette område, hvilket også fremgår af din tandlægejournal.

Du har oplyst, at infektionerne er direkte forårsaget af din neutropeni, da der udelukkende er infektioner i de områder, hvor der er dyb neutropeni. Du har oplyst, at fjernelse af tanden 8- er en forebyggende tandplejemæssigt tiltag på lige fod med tandrensninger.

Begrundelse

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan give et særligt tilskud til tandpleje til patienter, der lider af en medfødt sjælden sygdom. Det er et krav, at patienten har fået betydelige tandproblemer som følge af sygdommen.

Regionen kan give tilskud til tandproteser, forebyggelse og behandling, som patienten har behov for på tidspunktet for ansøgningen.

Regionen skal lave en helhedsvurdering af patientens tandstatus, hvis en patient har ret til tilskud. Regionen skal vurdere det dokumenterede behov for behandling og de muligheder, der er for behandling. Regionen skal derfor også vurdere, om bevillingen skal omfatte tilskud til forebyggende behandling, selvom der ikke er søgt om det. Forebyggende behandling kan fx være afpudsning, tandrensning, kontrol og instruktion. Regionen skal også være opmærksom på, at behandlingen bør medføre en blivende gevinst for patientens tandsundhed.

Neutropeni

Ved kronisk neutropeni mangler patienten de hvide blodlegemer i blodet, der skal bekæmpe infektioner med blandt andet bakterier.

Neutropeni kan opdeles i medfødt og erhvervet, hvor svær medfødt neutropeni og cyklisk neutropeni er arvelige.

Neutropeni kan være akut (midlertidig) eller kronisk (langvarig).

Personer med neutropeni er mere modtagelige for bakterielle infektioner, og uden omgående lægehjælp kan tilstanden blive livstruende.

Neutropeni kan blandt ses ved, at man har tendens til mundsår, tandkødsbetændelse (gingivitis) og parodontitis (parodontose). For at undgå disse ting skal man have en god hånd- og mundhygiejne.

Det er velkendt, at visdomstænder kan medføre gentagne bakterieinfektioner i tandkødet omkring tanden, også hos raske personer. For at udrydde infektionsrisikoen beslutter tandlægen af og til, at fjernelse af visdomstanden er den bedste behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at du har behov for den ansøgte behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • der gentagne gange er konstateret infektioner i området omkring visdomstanden 8-.
 • det fremgår af hospitalsjournalen, at når du har dyb neutropeni, har du smerter og hævelse fra området omkring visdomstanden 8-. Det fremgår også, at du gentagne gange har været hospitalsindlagt på grund af infektion omkring visdomstanden.

Vi vurderer også, at behovet for den ansøgte behandling er en følge af din medfødte sjældne sygdom.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du har den medfødte sjældne sygdom neutropeni.
 • det fremgår af tandlægejournalen den 16. marts 2023, at du ofte har ondt i halsen på højre side, og at det sandsynligvis kommer fra visdomstanden 8-.
 • det fremgår af tandlægejournalen den 1. juni 2023, at der bagved visdomstanden 8- ses en dyb tandkødslomme, som muligvis giver anledning til dine symptomer, da tandkødslommen ofte kan virke som en indgang til bakterieinfektioner.
 • det fremgår flere steder i sygehusjournalen fra den 13. september 2013 til den 23. september 2023, at du er kendt med cyklisk neutropeni med tendens til mundhuleinfektioner og ofte får hævelse på højre kind.
 • det fremgår af sygehus- og tandlægejournalen, at fjernelse af visdomstanden 8- er en forebyggende behandling, da fjernelse af tanden vil forebygge fremtidige og gentagne infektioner fra området omkring tanden.
 • de hyppige infektioner i munden derfor har årsagssammenhæng med din medfødte sjældne sygdom neutropeni.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 7. august 2023 om tilskud til tandpleje.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 166, stk. 3, om tilskud til tandpleje til patienter med en medfødt sjælden sygdom

Bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022 om tandpleje:

 • 29, stk. 1, om den omfattede patientgruppe og kravet om betydelige tandproblemer
 • 29, stk. 2, om patientens dokumentation af behandlingsbehovet samt regionens udstedelse af tilskudsbevilling
 • 29, stk. 3, om de behandlinger, der kan søges om tilskud til

Indenrigs- og Sundhedsministeriets cirkulære nr. 10050 af 5. oktober 2022 om regulering for 2023 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

Vejledninger

Vejledning nr. 9585 af 27. juni 2023 om omfanget af og kravene til den regionale tandpleje:

 • Punkt 4 om tilskud til patienter med medfødte sjældne sygdomme