Regionen kunne ikke opkræve gebyr for tolk

Regionen kan ikke opkræve gebyr for tolkebistand af forældre, der har behov for tolk i forbindelse med behandling af et barn.

Sagsnummer:

24SFP71

Offentliggørelsesdato:

21. marts 2024

Juridisk tema:

Tolkebistand, herunder betaling for tolkebistand

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Ændring

Vi er ikke enige i afgørelsen fra Region A om gebyr for tolkebistand. Vi ændrer derfor afgørelsen.

Du skal ikke betale for tolken.

Forvaltningsret

Regionen har ikke overholdt reglerne om klagevejledning.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du skal betale for en tolk.

Sagsfremstilling

Den 21. december 2022 var du sammen med din mand til samtale på Hospital A, Afdeling A vedrørende svar på en kromosomanalyse af jeres nyfødte datter.

Den 23. marts 2023 fik du en faktura for tolkebistand ved samtalen.

Du har oplyst, at der var tolk med til en lægesamtale, fordi din mand ikke kan sproget. Du har ikke selv bedt om, at der blev bestilt en tolk, og du fik ikke information om betaling.

Regionen har oplyst, at du og din mand var til en alvorlig samtale med svar på en kromosomanalyse, der viste en genfejl hos jeres datter. Til denne samtale var det vigtigt, at I forstod det hele. Der var derfor bestilt tolk.

Begrundelse

Reglerne om tolkebistand

Regionen skal sørge for en tolk til personer, som har behov for det til behandling hos praktiserende læge, speciallæge og på sygehus.

Regionen opkræver normalt et gebyr for tolkebistand til patienter, der har boet i Danmark i mere end 3 år, når en tolk er nødvendig. Nogle persongrupper skal dog ikke betale gebyr.

Lægen skønner, om en tolk er nødvendig for behandlingen. Det sker på vegne af regionen. Det er derfor et krav for at opkræve gebyr, at tolken er bestilt efter lægens skøn.

Vi kan ikke tage stilling til lægens skøn af, om der er behov for tolk. Det er, fordi vi ikke kan vurdere patientens sprog.

Regionen kan ikke opkræve gebyr for tolkebistand til forældre, der har behov for tolk i forbindelse med behandling af et barn.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke skal betale gebyr for tolkebistand.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du har fået en faktura for videotolkning under indlæggelse.
 • der var bestilt tolk til en samtale om svar på en kromosomanalyse af din datter.
 • tolken derfor var bestilt i forbindelse med udredning af din datter og ikke til dig som patient.
 • der ikke kan opkræves gebyr for tolkebistand, hvis forældre har behov for tolk i forbindelse med behandling af børn.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 20. april 2023 (faktura af 23. marts 2023) om gebyr for tolkebistand.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der være en klagevejledning, hvis man kan klage over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra en korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke har givet en korrekt klagevejledning.

Vi har lagt vægt på, at:

 • faktura af 23. marts 2023 var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.
 • afgørelsen trådte i kraft den 20. april 2023. Klagefristen skal derfor regnes fra den dag.
 • det fremgår af selve fakturaen, at en klage skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er trådt i kraft, det vil sige 8 uger efter modtagelsen af fakturaen.
 • det fremgår af bilaget til fakturaen under klagevejledning, at klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er trådt i kraft, det vil sige 4 uger efter modtagelsen af regningen.
 • afgørelsen dermed ikke indeholdt en korrekt klagevejledning, fordi det er misvisende med to forskellige frister i samme afgørelse.
 • en korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager inden for 4 uger efter, regionens afgørelse er trådt i kraft.

Regionen har derfor ikke overholdt reglerne om en klagevejledning.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 1, om tolkebistand efter § 50 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 50 om tolkebistand

Bekendtgørelse nr. 855 af 23. juni 2018 om tolkebistand efter sundhedsloven:

 • 1 om ret til tolkebistand efter lægens skøn
 • 2, stk. 1, om gebyr for tolkebistand ved mere end 3 års bopæl i Danmark
 • 2, stk. 3, om undtagelse af gebyr til forældre i forbindelse med behandling af et barn
 • 2, stk. 7, om indberetning af anvendt tolkebistand

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 25 om klagevejledning