Ikke ret til ønsket læge for grænsegænger

Grænsegænger havde ikke ret til at vælge den læge, hun havde benyttet på sit særlige sundhedskort, da hun ikke opfyldte betingelserne for at vælge en læge med lukket for tilgang. Hun havde heller ikke været tilmeldt lægen på sit særlige sundhedskort, hvorfor hun ikke kunne beholde lægen.

Sagsnummer:

24SFP74

Offentliggørelsesdato:

25. marts 2024

Juridisk tema:

Valg af praktiserende læge

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Kategori:

Patientrettigheder

Tiltrædelse

Vi er enige i afgørelsen fra Kommune 1 om valg af praktiserende læge. Vi tiltræder derfor afgørelsen.

Du havde ikke ret til at vælge den læge, du ønskede.

Forvaltningsret

Kommunen har ikke overholdt reglerne om klagevejledning.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke kunne vælge den læge, du ønskede ved din flytning til Danmark.
 • du ikke fik en tilstrækkelig klagevejledning.

Vi har ikke taget stilling til regionens klagevejledning. Det skyldes, at vi kun kan tage stilling til kommunens afgørelser om lægevalg.

Sagsfremstilling

Den 28. august 2023 henvendte du dig til kommunen, da du ønskede at flytte fra Land A til Danmark pr. 22. september 2023. Du oplyste, at du ønskede den læge, du allerede benyttede med dit særlige sundhedskort som grænsegænger. Du præciserede efterfølgende, at du mente Behandlingssted 1.

Den 4. september 2023 svarede kommunen, at du ikke havde mulighed for at få Behandlingssted 1 som læge, da der var lukket for tilgang af nye patienter.

Samme dag oplyste du, at du i princippet allerede havde haft lægeklinikken, som fast læge i 17 år. Du stod derfor allerede i deres patientkartotek.

Den 5. september 2023 svarede kommunen, at den specielle sikringsgruppe, du hørte til som grænsegænger, ikke kunne sidestilles med at bo i Danmark og kunne tilgå sikringsgruppe 1-2.

Den 3. oktober 2023 mødte du op på kommunen. Kommunen oplyste igen, at du ikke kunne blive tildelt Behandlingssted 1, da lægen havde lukket for tilgang.

Den 23. oktober 2023 klagede du til kommunen over ikke at være oplyst om klagemuligheder i forbindelse med afvisning af dit ønske om læge. Du klagede også over, at kommunen ikke havde undersøgt muligheden for at opnå dispensation, da der i reglerne ikke var henvist specifikt til forhold for grænsegængere med særligt sundhedskort. Derudover nævnte du igen, at du havde haft en langvarig tilknytning til den ønskede lægeklinik.

Den 3. november 2023 sendte kommunen en skriftlig afgørelse til dig. Du fik afslag på at få Behandlingssted 1 som læge, da du ikke opfyldte betingelserne for at blive tilmeldt en læge med lukket for tilgang. Du modtog i den forbindelse en klagevejledning, hvoraf det fremgik, at du kunne klage over afgørelsen digitalt til Styrelsen for Patientklager.

Du har oplyst, at du ikke blev orienteret om dine klagemuligheder ved afvisningen i kommunen. Du kontaktede derfor selv regionen, som oplyste, at du skulle klage til kommunen, som ville sende klagen videre til patientklagenævnet. Du har også oplyst, at du heller ikke fik en klagevejledning ved mødet i kommunen, og at du først fik en klagevejledning sammen med kommunens brev af 3. november 2023.

Udbetaling Danmark har oplyst, at du var sikret i sikringsgruppe 1 på dit særlige sundhedskort.

Begrundelse

Reglerne om valg af læge

En person, der flytter til Danmark fra udlandet, skal opfordres til at vælge en læge.

En person kan normalt frit vælge en læge, inden for en afstand af 15 km fra personens bopæl. Lægeklinikken skal have åbent for tilgang. Det betyder, at lægeklinikken har mulighed for at tage flere patienter ind.

En person omfattet af sikringsgruppe 1 kan ved flytning beholde den lægeklinik, man er tilmeldt. Det gælder uanset om lægeklinikken har lukket for tilgang, og uanset hvor i Danmark man flytter hen. Man har dog ikke krav på at få sygebesøg.

En person kan i nogle tilfælde vælge en læge med lukket for tilgang. Det gælder fx hvis ens ægtefælle eller samboende er tilmeldt lægen. Det gælder også, hvis man skifter fra sikringsgruppe 2 til sikringsgruppe 1, og lægen var den læge, man senest har været tilmeldt som gruppe 1-sikret.

I forhold til det særlige sundhedskort kan man vælge mellem sikringsgruppe 1 og 2. Uanset om man vælger sikringsgruppe 1 eller 2, vil man ikke blive tilmeldt en bestemt læge.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til at vælge den læge, du ønskede.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du ikke kunne beholde lægen i forbindelse med din flytning, da du ikke havde været tilmeldt Behandlingssted 1 på dit særlige sundhedskort.
 • lægeklinikken havde lukket for tilgang på det tidspunkt, hvor du søgte om at blive tilmeldt klinikken.
 • du ikke opfyldte én af betingelserne for at vælge en læge med lukket for tilgang.
 • det ikke er tilstrækkeligt, at du igennem en længerevarende periode har brugt lægeklinikken som grænsegænger, mens du boede i Land A.
 • det ikke har betydning for din ret til at vælge lægeklinikken, at klinikken accepterede, at du kunne blive patient i klinikken, da du stadig skal opfylde én af betingelserne for at vælge en læge med lukket for tilgang.
 • kommunen ikke kan give dig videre adgang til at vælge en læge med lukket for tilgang, end hvad der fremgår af reglerne.
 • du derfor ikke kan få dispensation som følge af de forhold, du har nævnt.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse om valg af praktiserende læge.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der være en klagevejledning, hvis man kan klage over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Der kan klages til Styrelsens for Patientklager over kommunens afgørelser om lægevalg.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra en korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har givet en tilstrækkelig klagevejledning.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du ikke har krav på en klagevejledning ved en mundtlig afgørelse.
 • du først modtog en skriftlig afgørelse den 3. november 2023.
 • det fremgår af den skriftlige afgørelse, at klagen skal sendes digitalt til Styrelsen for Patientklager.
 • kommunen imidlertid ikke oplyste om klagefristen på 4 uger.
 • en korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager inden for 4 uger efter, du modtog kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor ikke overholdt reglerne om en klagevejledning.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 5, nr. 3, om klager over kommunens afgørelser om lægevalg

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 59 om valg af praktiserende læge

Bekendtgørelse nr. 1056 af 31. maj 2021 om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren:

 • 1, stk. 3, om lægevalg ved tilflytning fra udlandet
 • 2, stk. 1, om frit lægevalg inden for afstandsgrænsen
 • 2, stk. 4, om valg af hidtidig læge ved flytning
 • 3 om valg af læge med lukket for tilgang

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 25 om klagevejledning