Berettiget annullering af akut MR-scanning

Sygehus får ikke kritik for at have annulleret henvisningen til en akut MR-scanning, da der ikke var lavet en plan med afdelingen om at få lavet en undersøgelse. Der er ikke pligt til at foretage en scanning, alene fordi der foreligger en henvisning.

Sagsnummer:

24SFP77

Offentliggørelsesdato:

12. april 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Ikke kritik

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Afdeling A.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke fik en korrekt behandling på Afdeling A, Hospital A, den 7. august 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du burde have været MR-scannet som planlagt.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Du var på behandlingstidspunktet 31 år gammel.

Mandag den 7. august 2023 skulle du til en MR-scanning af dit højre knæ på Afdeling A, Hospital A, efter et fald en uge forinden. MR-scanningen var bestilt af en akutmodtagelse to dage tidligere efter en objektiv undersøgelse og en røntgenundersøgelse af dit højre knæ. Du havde i 2016 fået foretaget en knæstabiliserende operation på et privathospital.

Ved en telefonkonsultation med en ortopædkirurgisk afdeling den 7. august 2023 blev du oplyst om, at MR-scanningen blev annulleret, da du skulle revurderes af en speciallæge. Du fik en tid til kontrol dagen efter.

Det fremgår af tidligere journalmateriale, at der var indikation for at foretage en akut MR-scanning af dit knæ, og at denne skulle forsøges udført mandag den 7. august 2023.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • din henvisning til at få foretaget en MR-scanning ikke var en egentlig tidsfastsat aftale med Afdeling A. Det skyldes, at røntgenafdelinger efter en weekend generelt kan have modtaget en del henvisninger på akutte eller fremskyndede MR-scanninger, som der skal forsøges at finde tider til at få udført. Prioriteringen foregår ved, at erfarne radiologer inden for de enkelte fagområder visiterer alle modtagne henvisninger. Her bliver der taget stilling til, om der er indikation for at foretage undersøgelsen efter de givne retningslinjer på området, og om der er indikation for, at undersøgelsen skal foretages hurtigst muligt eller om den kan vente. En MR-scanning vil først blive planlagt, når en radiolog har visiteret henvisningen og accepteret, at undersøgelsen skal foretages. Herefter bliver undersøgelsen planlagt, og patienten bliver informeret om tid og sted.
  • en radiolog på Afdeling A i forbindelse med visitationen af din henvisning til en MR-scanning forsøgte at henvende sig telefonisk til henviseren. Dette er normal procedure ved akutte og fremskyndede henvisninger, såfremt der er spørgsmål. På baggrund af, at radiologen ikke kunne komme i kontakt med henviseren, blev det besluttet, at du, forud for en stillingtagen til om henvisningen til MR-scanning skulle imødekommes, skulle vurderes af en speciallæge. På den måde kunne det afklares, hvorvidt det var relevant, at du skulle MR-scannes.
  • det fremgår, at MR-scanningen af dit knæ alene skulle forsøges udført den 7. august 2023. Der forelå således alene en løs aftale om, at du skulle MR-scannes den 7. august 2023. Det ville have været relevant på forhånd at informere dig om, da der var en mulighed for, at Afdeling A ikke ville kunne imødekomme henvisningen.
  • det var relevant at annullere MR-scanningen den 7. august 2023. Det skyldes, at der på den foreliggende røntgenundersøgelse ikke var blevet fundet akut skeletskade eller tegn på ledhævelse, hvorfor der ikke var tegn på en akut behandlingskrævende tilstand. Der var alene mistanke om en skade på MPFL, som er det ledbånd, der stabiliserer knæskallen. Det blev af Afdeling A på relevant vis vurderet, at din skade først skulle undersøges af en speciallæge, før diagnosen eventuelt skulle understøttes ved en MR-scanning.
  • det sker, at der opstår misforståelser omkring retten til at henvise og pligten til at foretage billeddiagnostiske undersøgelser som eksempelvis MR-scanninger, herunder hvem der har ansvaret for at informere patienten, når den radiologiske afdeling annullerer en undersøgelse som følge af mangelfulde henvisninger eller såfremt henvisningerne ikke opfylder de gældende retningslinjer.

Afdeling A, Hospital A har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig den 7. august 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed