Tilstrækkelig manuel behandling af cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til mand med cerebral parese indeholdt tilstrækkelig manuel behandling.

Sagsnummer:

24SFP83

Offentliggørelsesdato:

17. maj 2024

Speciale:

Fysioterapi

Faggruppe:

Fysioterapeuter

Behandlingssted:

Øvrig privatpraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Behandlingssted 1 (CVR: ████) for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på Behandlingssted 1 i perioden fra den 9. februar 2021 til den 2. juni 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ████ ikke blev tilstrækkelig behandlet, idet der ikke blev foretaget manuel behandling i tilstrækkeligt omfang.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 9. februar 2021 til den 2. juni 2022 blev 21-årige ████ tilset på Behandlingssted 1, idet han var kendt med cerebral parese, som er en skade i hjernen, med påvirkning kognitivt og fysisk i benene samt fødderne. Ved konsultationen den 9. februar 2021 blev ████s sygehistorie og tidligere MR-skanninger gennemgået. Videre blev der foretaget en objektiv undersøgelse af ████, og på baggrund af disse oplysninger blev en træningsplan med fokus på balance, styrketræning og udspænding udarbejdet. Træning blev opstartet samme dag, og der blev fortaget manuel behandling af ryggens øvre del.

I perioden blev ████ løbende tilset til behandling ca. en gang om ugen, hvor han blev trænet. Træningen blev suppleret med manuel behandling i form af massage, udspænding af ryg samt ben og kortvarigt af nakke samt skulder. Den 30. marts 2021 oplyste ████ omkring smerter i venstre skulder. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af skulderen, og manuel behandling blev opstartet. Den 29. juni 2021 deltog ████s mor i træningen, og efterspurgte mere manuel behandling.

I perioden fra den 21. oktober 2021 til den 2. juni 2022 blev der løbende foretaget manuel behandling af ████ i forbindelse med træningen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ████ blev tilstrækkelig behandlet, idet omfanget af manuelle behandlinger som supplement til behandling af cerebral parese var tilstrækkelig i perioden fra den 9. februar 2021 til den 2. juni 2022. ████ var kendt med cerebral parese med påvirkning kognitivt og fysisk primært af ben samt fødder, hvorfor det var relevant at anvende styrketræning som en central del af ████s behandling for at forbedre hans funktionsevne, hvilket var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje. Videre var det relevant at supplere styrketræningen med manuel behandling i form af massage og udspænding på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering af ████s tilstand i perioden

Styrelsen kan oplyse, at cerebral parese er en hjerneskade, som opstår i fosterstadiet eller under fødslen, og giver varige udfordringer af både motorisk samt kognitiv karakter, herunder at cerebral parese kan fremstå som nedsat kraft i muskler, nedsat bevægelighed og balance samt påvirket hverdagsfunktion.

Videre kan styrelsen oplyse, at det er anbefalet af Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese at anvende styrketræning som en central del af behandlingen med henblik på at undgå forandringer eller komplikationer i patientens muskler, sener og led. Videre fremgår det af Sundhedsstyrelsens retningslinje, at sundhedspersonen skal foretage en konkret sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for manuel behandling.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog i perioden fra den 9. februar 2021 til den 2. juni 2022 på Behandlingssted 1, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed