Kommunen havde ikke ret til at afskære en del af målgruppen specialtandpleje

Kommunen har afskåret en del af målgruppens mulighed for at blive henvist til specialtandpleje på grund af krav om henvisning fra særlige fagpersoner.

Sagsnummer:

24SFP85

Offentliggørelsesdato:

11. juni 2024

Juridisk tema:

Specialtandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Hjemvisning

Vi hjemviser afgørelsen fra ████ Kommune om afslag på specialtandpleje.

Kommunen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du fik afslag på specialtandpleje.

Sagsfremstilling

Den 16. februar 2023 modtog kommunen din ansøgning om specialtandpleje. Du ansøgte selv om specialtandpleje.

Det fremgår af ansøgningen, at du er alvorligt psykisk syg. Du mener blandt andet, at du har et meget lavt mentalt funktionsniveau.

Den 2. marts 2023 gav kommunen dig afslag på specialtandpleje. Kommunen gav dig afslag, fordi du ikke var henvist af en fagperson.

Du har oplyst, at du har en betydelig og varig nedsat funktionsevne, og at du har haft det siden maj 2012. Du hører stemmer, har tvangstanker, har gigt og har ondt i hele kroppen. Du har tandpine hver dag, hvor du ikke kan spise noget.

Du har også oplyst, at du ikke er henvist af en fagperson, fordi du først er opstartet i behandling hos en privatpraktiserende psykiater den 31. februar 2023. Du har også spurgt din egen læge, men han kunne ikke henvise dig.

Det fremgår af ansøgningsblanketten, at kommunen udelukkende modtager henvisninger fra de socialpædagogiske botilbud, dagcenter, distriktspsykiatrisk center eller en psykiatrisk hospitalsafdeling eller lignende institutioner.

Det fremgår også af ansøgningsblanketten, at en borger ikke kan blive henvist af sin egen læge, speciallæge eller af en privatpraktiserende tandlæge.

Kommunen har oplyst, at de ikke har kendskab til, at du modtager behandling hos en privatpraktiserende psykiater.

Begrundelse

Reglerne om specialtandpleje

Personer med psykisk sygdom og psykisk udviklingshæmmede kan blive tilbudt specialtandpleje, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen eller praksistandplejen. Visse andre personer med en meget betydelig og varig nedsat funktionsevne kan også blive tilbudt specialtandpleje.

Personerne har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte også fysiske handicaps. Det er typisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for varig og omfattende sygepleje eller pædagogisk støtte.

Det er oftest nødvendigt at holde en samtale for at afklare personens aktuelle tilstand i forhold til funktionsnedsættelser, funktionsniveau og tandplejebehov. Det skal også afklares, om personen med den rette støtte vil kunne få behandling hos en privatpraktiserende tandlæge.

Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse af personens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Det er op til den enkelte kommune selv at fastsætte, hvordan personer i kommunen kan ansøge eller blive henvist til specialtandpleje. Kommunen skal dog gøre målgruppen, målgruppens pårørende, personalet på de relevante boformer og hospitalsafdelinger mv. opmærksomme på muligheden for specialtandpleje. Herudover bør kommunen informere om indholdet af specialtandplejen og om regler for egenbetaling.

Kommunen skal dog tilrettelægge ansøgnings- og henvisningsproceduren sådan, at alle personer i målgruppen har mulighed for at ansøge om og blive henvist til specialtandpleje.

Vi kan i den forbindelse tage stilling til, om kommunen har lagt vægt på saglige kriterier i forhold til ansøgnings- og henvisningsproceduren af personer til specialtandpleje. Vi kan herunder også tage stilling til, om kommunen har tilrettelagt ansøgnings- og henvisningsproceduren ud fra saglige kriterier.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har tilrettelagt ansøgnings- og henvisningsproceduren til specialtandpleje ud fra saglige kriterier.

Vi har lagt vægt på, at:

 • kommunen har fastsat et krav om, at personer som ønsker at blive tilknyttet specialtandplejen kun kan blive henvist til specialtandplejen fra et socialpædagogisk botilbud, et dagcenter, et distriktspsykiatrisk center eller en psykiatrisk hospitalsafdeling med videre.
 • kommunen har opstillet et kriterie om, at privatpraktiserende læger, herunder privatpraktiserende speciallæger og -tandlæger ikke kan henvise borgere til specialtandpleje.
 • det ikke er givet, at de personer, som er en del af målgruppen, vil være tilknyttet et af de ovenfornævnte bo- og behandlingssteder.
 • det ikke er sagligt at udelukke de persongrupper fra at ansøge om specialtandpleje, som ikke er tilknyttet et socialpædagogisk botilbud, et dagcenter, et distriktspsykiatrisk center eller en psykiatrisk hospitalsafdeling med videre.

Vi hjemviser derfor kommunens afgørelse af 2. marts 2023 om specialtandpleje.

Kommunen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse.

Kommunen skal indhente yderligere oplysninger fra din egen læge og privatpraktiserende psykiater med henblik på at afklare din helbredstilstand og dine aktuelle funktionsnedsættelser. Kommunen skal derefter vurdere, om du til trods for dine funktionsnedsættelser og eventuelt med den nødvendige støtte kan få behandling hos en privatpraktiserende tandlæge.

Ved opslag i cpr-registeret fremgår det, at du ikke har været registeret på en fast bopæl siden 1. juli 2023. Kommunen skal derfor også afklare, om du som følge af hjemløshed og/eller særlige sociale problemer kan være i målgruppen for at få tilbudt socialtandpleje.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 5, nr. 5, om specialtandpleje efter § 133 og § 134 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 247 af 12. marts 2024 af sundhedsloven:

 • 133 om persongruppen, der kan tilbydes specialtandpleje

Bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022 om tandpleje:

 • 12 om kommunens pligt til at tilbyde specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.
 • 31 om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Vejledninger

Vejledning nr. 9382 af 12. maj 2023 for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje:

 • Punkt 6 om specialtandpleje
 • Punkt 6.1 om personkreds
 • Punkt 6.2 om henvisning og visitation