Behandling under reklamefilm ikke journalført

Tandklinik får kritik for ikke at journalføre en behandling, der blev udført i forbindelse med optagelsen af en reklamefilm.

Sagsnummer:

24SFP86

Offentliggørelsesdato:

30. maj 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling, Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Tandklinikken beliggende ████ (CVR.nr. ████) for behandlingen og journalføringen den 9. marts 2022.

Det betyder, at behandlingen og journalføringen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ████ ikke modtog en korrekt behandling på tandklinikken beliggende ████, den 9. marts 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at behandlingen af den første store kindtand i venstre side af underkæben (-6) ikke blev foretaget på tilstrækkelig vis.

SAGSFREMSTILLING

Der forefindes intet journalnotat for behandlingen. Det følgende er skrevet ud fra de overensstemmelser, der er mellem den indsendte klage og tandklinikkens udtalelse.

Den 9. marts 2022 var 24-årige ████ statist i en reklamefilm for tandklinikassistentuddannelsen. Hun var på tandklinikken beliggende ████ som statist og skulle agere patient.

Det fremgår af klagen, at tandlægen opdagede et hul og tilbød at lave det gratis, mens der blev filmet. Det takkede ████ ja til.

Det fremgår videre af klagen, at tanden begyndte at gøre ondt to måneder senere. ████ oplyser, at hendes nuværende tandlæge fjernede fyldningen, der blev lavet på tandklinikken beliggende ████, og at det blev opdaget, at hullet i tanden ikke var lavet. ████s nuværende tandlæge vurderede, at tanden muligvis skal rodbehandles på sigt.

Det fremgår af en udtalelse fra tandklinikken, at der blev foretaget en undersøgelse af ████, mens der blev filmet, hvor der blev taget bitewings (røntgenbillede med fokus på mellemrummet mellem tænderne). Der blev fundet et hul i den første store kindtand i venstre side af underkæben (-6), og ████ blev tilbudt at få lavet en fyldning i denne tand. Tanden blev lavet uden beregning, og uden at der blev ført journal.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

I forhold til privatpraktiserende tandlæger træffer styrelsen desuden afgørelse om, hvorvidt der skal ske hel eller delvist tilbagebetaling af honoraret. Styrelsen kan også træffe afgørelse om, at der skal ske omgørelse af arbejdet eller betaling for omgørelse jf. klage- og erstatningslovens § 1, stk. 3. Styrelsen kan alene tage stilling til honorarværdigheden af det påklagede tandlægearbejde, såfremt behandlingen har været under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Stillingtagen til honorarværdighed omfatter kun klagepunkter vedrørende behandling og ikke klagepunkter vedrørende journalføring eller indhentelse af informeret samtykke, uanset om der udtales kritik.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder af ████s nye tandlæge.

Det er styrelsens vurdering, at røntgenbilledet af den første store kindtand i venstre side af underkæben (-6) taget den 9. marts 2022 viser et hul under en eksisterende fyldning tæt på tandnerven i tanden -6.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandklinikken beliggende ████ for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det sygdomsramte tandvæv i det dybe hul i den første store kindtand i venstre side af underkæben (-6) ikke blev fjernet helt den 9. marts 2022, da fyldningen efter behandlingen burde være større end den fyldning, der var i tanden før behandlingen startede. Ved sammenligning af røntgenbillederne taget den 9. marts 2022 og røntgenbilleder fra den nye tandlæge taget den 25. maj 2022 er fyldingen i tanden -6 uændret. Der findes også kliniske billeder taget den 21. juni 2022 hos den nye tandlæge, som viser efterladt sygdomsramt tandvæv (caries) under fyldningen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som ████ modtog den 9. marts 2022 på tandklinikken beliggende ████ var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget korrekt journalføring af behandlingen af ████ på tandklinikken beliggende ████, den 9. marts 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke er ført journal over behandlingen.

SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af en udtalelse fra tandlægeklinikken, at der ikke er ført journal over behandlingen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

I henhold til autorisationslovens § 21, stk. 1, skal autoriserede sundhedspersoner føre patientjournaler over deres virksomhed.

Der skal føres patientjournal ved enhver patientbehandling, uanset hvor behandlingen foretages. Dette svarer til journalføringsbekendtgørelsens § 7.

Pligten til at føre journal gælder ikke i de tilfælde, hvor en autoriseret sundhedsperson som tilfældigt tilstedeværende yder førstehjælp. Dette følger af journalføringsbekendtgørelsens § 8.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere tandklinikken beliggende ████ for journalføringen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der burde være ført journal over behandlingen. Der var ikke tale om en nødsituation som gjorde, at der ikke var pligt til at føre journal.

Styrelsen finder på den baggrund, at journalføringen af behandlingen, som ████ modtog den 9. marts 2022 på tandklinikken beliggende ████, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 1, stk. 3, om omgørelse og tilbagebetaling af privatpraktiserende tandlægers arbejde

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 21 om journalføring

 

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

  • § 7 om journalføringspligt og –ansvar
  • § 8 om journalføringspligt og –ansvar