Ikke kritik for overdragelse af journal

Tandklinik får ikke kritik for, at ny tandklinik ikke modtog journalen. Journalen var sendt med EDI. Derfor havde Tandklinikken ikke pligt til at overdrage journalen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sagsnummer:

24SFP92

Offentliggørelsesdato:

31. maj 2024

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Ikke kritik

Behandlingssted 1 (CVR.nr: ████) får ikke kritik for journalføringen.

Klagen

Du har klaget over, at der ikke blev foretaget en korrekt journalføring hos Behandlingssted 1, den 15. juni 2022.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • din journal ikke blev oversendt på relevant vis.

Sagsfremstilling

Du havde gennem en periode været patient hos Behandlingssted 1. I juni 2022 skiftede du til en ny tandlæge.

Den 15. juni 2022 blev din journal udskrevet, og det fremgår, at du gav samtykke til det. Det fremgår endvidere, at din journal og dine røntgenbilleder ville blive overført via EDI. 

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om journalen blev ført i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Du har oplyst, at din nye tandlæge anmodede om overførsel af din journal i 2022, men at de ikke modtog den. Du har endvidere oplyst, at din journal heller ikke blev overført til Styrelsen for Patientsikkerhed.

I journalen står der, at din journal blev udskrevet den 15. juni 2022. Behandlingssted 1 har desuden udtalt, at de overførte dit journalmateriale via EDI til det nye behandlingssted den 15. juni 2022.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for ikke at have overdraget din patientjournal.

Vi har lagt vægt på, at:

  • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Det skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen
  • vi ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Vi har således ikke mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med vores behandling af sagen, som tilfældet er ved domstolene

Vi finder således ikke grundlag for at fastslå, at din patientjournal ikke blev oversendt til din nye tandlæge.

Vi har videre lagt vægt på, at:

  • din patientjournal og dine røntgenbilleder blev overdraget til din nye tandlæge på relevant vis, idet din patientjournal blev overført via EDI. EDI er et system, hvor virksomheder kan kommunikere og udveksle dokumenter elektronisk. EDI er det mest almindeligt anvendte system inden for tandlægebranchen. Hvis en tandlægeklinik ikke anvender EDI, kan forsendelsen ikke gennemføres,
  • tandklinikken ikke havde pligt til at oversende din journal til Styrelsen for Patientsikkerhed, da patientjournalen allerede var oversendt til det nye behandlingssted,
  • den omstændighed, at din nye tandlæge ikke har modtaget din journal, ikke er ensbetydende med, at klinikken handledede under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det skyldes, at det er almindeligt kendt, at der kan være en teknisk udfordring af integrationen mellem EDI-systemer og de forskellige tandlægesystemer. Der er derfor en risiko for, at din nye tandlæge ikke modtog din journal, selvom den blev sendt på relevant vis.

Behandlingssted 1 har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres journalføring den 15. juni 2022.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 122 af 24. januar 2023 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

  • 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

  • 46 om overdragelse af patientjournal med patientens samtykke