Overset påvisning af MRSA

Sygehus får kritik for ikke at viderekommunikere prøvesvar med multiresistente bakterier til den behandlende læge.

Sagsnummer:

24SFP94

Offentliggørelsesdato:

31. maj 2024

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Hospital A får kritik for en del af behandlingen på Afdeling A i perioden fra den 8. til den 18. september 2023.

Ikke kritik

Hospital A får ikke kritik for behandlingen på Afdeling B.

Klagen

Du har klaget over, at din søn ikke fik en korrekt behandling på Afdeling A og Afdeling B, Hospital A, i perioden fra den 21. august til den 19. september 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

 • din søn ikke modtog en relevant behandling på Afdeling B den 21. august og den 5. september 2023, herunder at han ikke blev tilstrækkelig undersøgt for MRSA
 • din søn ikke modtog relevant og tilstrækkelig behandling på Afdeling A, herunder at der ikke blev reageret relevant på fund af MRSA.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 21. august 2023 blev din søn, ████, set på Afdeling B, Hospital A, på grund af en smertefuld byld på højre knæ, som han havde haft i flere dage, og som blev større på trods af medicinsk behandling. Din søn var 11 år gammel og ellers sund og rask.

Din søn modtog en objektiv undersøgelse på Afdeling B, Hospital A, og han blev sendt til en ultralydsundersøgelse af sit knæ. Knæet var rødt og varmt omkring en udfyldning på ca. 3 x 2 cm.

Din søn blev indlagt, og senere samme dag blev han opereret på Afdeling A, Hospital A, for at spalte og rense bylden.

Den 23. august 2023 blev din søn set til opfølgende sårkontrol på Afdeling A, Hospital A. Såret blev undersøgt og renset, og der blev anbefalet skift af forbindingen hver anden dag ved hjemmesygeplejen.

Den 5. september 2023 blev din søn igen set på Afdeling B, Hospital A. Han havde atter en byld på knæet, som var varm og hævet og ikke lå det samme sted som den tidligere. Bylden havde et rødt område omkring på ca. 10 x 10 cm. Din søn havde smerter fra knæet men var ellers rask, og der blev planlagt en operation samme dag på afdelingen for Afdeling A, for at dræne og rense bylden. Under operationen blev der fundet en gang under huden mellem bylden og den tidligere byld, og der blev taget en vævsprøve.

I perioden fra den 5. til den 13. september 2023 var din søn i antibiotisk behandling med præparatet dicloxacillin, og flere gange i perioden modtog han sårpleje under kontrolkonsultationer på Afdeling A, Hospital A. Den 8. september 2023 kom der svar på vævsprøven taget under den seneste operation.

Den 19. september 2023 blev din søn indlagt på sygehuset. Han havde flere multiresistente bakterier (MRSA), som er bakterier, som er modstandsdygtige overfor de mest almindelige antibiotika. Ved en objektive undersøgelse fra Afdeling A blev der fundet tegn på, at der var ved at danne en ny byld på din søns knæ i mellem de to tidligere.

Ledelsen på Afdeling A, Hospital A, har udtalt til sagen, at det ikke er vanlig praksis at pode en patient som din søn for MRSA, da den kirurgiske indsats oftest er tilstrækkeligt til at fikse en byld. Det var således i overensstemmelse med sygehusets vanlige praksis, at din søn ikke blev podet for MRSA den 21. august 2023. Det fremgår også af udtalelsen, at da din søns byld kom tilbage og viste sig at være mere kompliceret, blev han testet for MRSA, men at resultatet af testen ikke blev givet videre til den behandlende læge.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Afklaring af kontakt til Afdeling A den 18. september 2023

Du har oplyst i klagen, at du den 18. september 2023 kontaktede Afdeling A, Hospital A, og blev tilbudt en tid tre dage senere.

I journalen står det ikke, at du kontaktede Afdeling A den 18. september 2023 og fik en tid til din søn tre dage senere.

Vi har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Det skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen
 • vi ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da vi træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Vi har således ikke mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med vores behandling af sagen, som tilfældet er ved domstolene

Vi kan derfor ikke fastslå, at du var i telefonisk kontakt til afdelingen for Afdeling A, Hospital A, den 18. september 2023 med henblik på at få en tid til konsultation.

Vores resultat: behandling på Afdeling A

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A, for en del af behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • Afdeling A, Hospital A, ikke reagerede tilstrækkeligt på fund af multiresistente bakterier i din søns sår, idet prøvesvaret fra din søns vævsprøve ikke blev kommunikeret til den behandlende læge. Prøvesvaret lå klar den 8. september 2023 og viste, at bakterierne i såret var resistente til mange former for antibiotisk behandling, såkaldte multiresistente- eller MRSA-bakterier. Din søns videre behandling burde have været målrettet de bakterier, som vævsprøverne påviste var til stede i bylden. Multiresistente bakterier kræver særlig behandling og kan være vanskelige at få styr på. Din søns behandling burde have været planlagt i samarbejde med mikrobiologer, som er specialister indenfor området for at optimere behandlingen og derved mindske risikoen for spredning af betændelsen.

Afdeling A, Hospital A, har derfor handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din søn i perioden fra den 8. til den 18. september 2023.

Vi vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Hospital A for behandlingen i øvrigt.

Vi har lagt vægt på, at:

 • der ikke var grund til at undersøge din søn for multiresistente bakterier inden operationen den 5. september 2023. En byld i armens eller benets underhud, hvor betændelsen ikke omfatter de underliggende strukturer, kan oftest behandles ved en enkelt spaltning og oprensning af området. Din søn var ellers sund og rask, og det var derfor forventeligt, at såret i hans knæhase ville hele op uden yderligere komplikationer efter operationen. Da han nogle dage efter operationen fik endnu en byld i underhuden ved knæet, var det relevant at undersøge ved en vævsprøve, om der kunne være tale om andre forhold, der komplicerede sårhelingen, herunder om der var multiresistente bakterier til stede. 
 • der var grundlag for at udføre operationerne på din søns knæ den 21. august og den 5. september 2023. Operationerne blev også udført efter de sædvanlige kirurgiske principper på området, da der ved hver operation blev åbnet for bylden, renset, og den tidligere byld blev efterset. Der blev også taget relevante vævsprøver under operationen den 5. september 2023, da din søn havde fået en tilbagevendende betændelse mod forventning for et sundt og rask barn i hans alder.
 • der blev foretaget tilstrækkelig sårpleje af området i perioden, herunder med regelmæssige observation, bandageskift og skylning, ligesom der blev planlagt opfølgende kontroltider på afdelingen.
 • din søn den 19. september 2023 fik ortopædkirurgisk tilsyn, imens han var indlagt på en anden afdeling, og han blev overflyttet til Afdeling A, hvor der blev igangsat en relevant udredning af hans tilstand. Da der atter blev fundet multiresistente bakterier i din søns knæ, blev hans behandling konfereret med specialister inden for mikrobiologi, og der blev igangsat en relevant medicinsk behandling målrettet netop de bakterier.

Afdeling A, Hospital A har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres øvrige behandling af din søn i perioden fra den 21. august til den 19. september 2023.

Vores resultat: behandling på Afdeling B

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling B, Hospital A, for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • din søn blev undersøgt på relevant vis den 21. august 2023 på Afdeling B. Udfyldningen på hans knæ blev undersøgt, og der blev tjekket, om der var tegn på mere omfattende betændelse i knæet udover selve bylden. Undersøgelse og behandling på en Afdeling B skal fokusere på at danne en forståelse af patientens baggrund og årsagen til, at patienten ses i akutmodtagelsen. Årsagen skal undersøges, og der skal vurderes, om der er behov for yderligere udredning, eksempelvis ved billeddiagnostiske undersøgelser. Det skal også vurderes, om der er behov for akut behandling, ligesom patienten skal henvises til en anden afdeling eller behandling, hvis det skønnes relevant. Din søn blev henvist til ultralydsundersøgelse for at kortlægge forholdene i knæet, og der blev aftalt i ortopædkirurgisk regi, at bylden skulle oprenses ved en operation. Der blev derfor foretaget en relevant behandling i akutregi på Afdeling B, Hospital A.
 • din søn modtog en relevant behandling den 5. september 2023 på Afdeling B. Der blev foretaget relevante observationer af byldens placering, art og forholdet til den tidligere byld, og det blev noteret, at der var tegn på infektion i form af rødme og smerter. Afdeling B sikrede behandling i ortopædkirurgisk regi, for at infektionen kunne behandles uden forsinkelse, hvilket er den relevante behandling for en infektion som din søns.

Den omstændighed, at der efterfølgende blev fundet multiresistente bakterier i knæet, er ikke ensbetydende med, at behandlingen var kritisabel. Det skyldes, at ansvaret for at undersøge knæsvævet lå hos en anden afdeling.

Afdeling B, Hospital A, har derfor handlet i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af din søn den 21. august og den 5. september 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed