Kritik for udskydelse af behandling af øregener

Der gives kritik for sen iværksættelse af speciallægebehandling ved indsat patient med øregener og høretab.

Sagsnummer:

24SFP97

Offentliggørelsesdato:

3. juni 2024

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger, Sygepleje

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Fængsler/kaserner

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Kritik

Behandlingssted 1 får kritik for behandlingen i perioden fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2023.

Klagen

Du har klaget over, at du ikke modtog en korrekt behandling i Behandlingssted 1, i perioden fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2023.

Vi har forstået, at det centrale i din klage er, at:

  • du ikke modtog en tilstrækkelig behandling af dine øregener.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

I perioden fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2023 var du som 49-årig indsat i Behandlingssted 1.

Den 13. oktober 2021 var du til konsultation i Behandlingssted 1, og der blev i den forbindelse talt om din udredning for nedsat hørelse. Du var ved en øre-, næse- og halslæge blevet tilrådet at få foretaget en høreprøve. Det var sandsynligt, at du i starten af 2022 fik ledsaget udgang, og det blev herefter aftalt, at såfremt du fik udgang, skulle det vurderes, om du skulle henvises til en høreprøve. Det blev ved konsultationen vurderet, der ikke var nogen forandring i situationen, og at der ikke var noget akut, som krævede intervention på daværende tidspunkt.

Den 23. marts 2022 var du til konsultation i Behandlingssted 1, hvor du blandt andet angav, at du havde nedsat hørelse i venstre side, hvilket skyldtes ørevoks. Dette blev konstateret ved otoskopi af ørerne. Du skulle dryppe dine ører med olie og have foretaget skylninger ved sygeplejersken samt have foretaget lægekontrol ved behov.

Den 9. august 2022 blev du tilset i Behandlingssted 1, hvor du havde en række forskellige spørgsmål, blandt andet vedrørende hørelse. Du oplyste, at du havde nedsat hørelse på højre øre, og at det var stationært. Du afventede fortsat ledsaget udgang, hvor du i den forbindelse skulle have foretaget en høretest.

Den 30. august 2022 blev det noteret i et brev til dig, at det ikke var korrekt, at Behandlingssted 1 havde fået en konkret dato for udgang til høretest, men der var en forventning om, at det blev i 2022.

Den 5. september 2022 var der en mailkorrespondance omkring dig hos Behandlingssted 1. Det blev noteret i mailkorrespondancen, at du efterspurgte en tid ved en øre-, næse- og halslæge, og at Behandlingssted 1 skulle afvente en form for udgang. Der skulle således ikke laves en henvisning fra Behandlingssted 1.

Den 11. oktober 2022 var du til lægekonsultation, hvor det blev noteret, at såfremt du blev tildelt udgang, skulle du blandt andet henvises til høreundersøgelse. Du var for cirka for et år siden blevet tilset af en øre-, næse- og halslæge, og du havde sandsynligvis let hørenedsættelse på højre øre. Der var i den forbindelse ikke gjort andre fund. Det blev noteret, at en øre-, næse- og halslæge også skulle se på retning af næseskillevæg.

Den 26. oktober 2022 var du til en lægekonsultation. Du skulle dryppe dine ører med olie og derefter have foretaget øreskylninger ved en sygeplejerske. Du skulle dryppe dine ører to gange dagligt i tre dage. Du blev videre vedrørende udgang til øre-, næse- og halslæge orienteret om, at der ikke var tale om akutte behandlinger, og at det afhang af sikkerheden.

Den 24. november 2022 fik du foretaget øreskylninger af begge ører, dog uden det store resultat. Du oplyste, at du både brugte pincet og ørepinde i øregangen med henblik på at fjerne ørevoks. Der blev herefter drøftet det uhensigtsmæssige ved dette. Du var sat på til lægekonsultation i den kommende uge med henblik på henvisning til ørelæge.

Den 30. november 2022 var du til lægekonsultation, da du havde propper i ørerne grundet ørevoks. Der var forsøgt skylninger ved sygeplejersken uden held. Der blev foretaget otoskopi, som bekræftede problematikken. Du skulle dryppe dine ører med madolie fredag, lørdag, søndag og mandag og derefter have skyllet dine ører igen. Såfremt der ikke var effekt, skulle det overvejes, om du skulle have en tid ved øre-, næse- og halslæge med henblik på fjernelse af ørevoks.

Den 1. december 2022 blev du igen tilset af andet sundhedspersonale end en læge grundet propper i begge ører. Der var massive propper i begge øre, som dog var værst i højre øre. Du skulle fortsat dryppe med madolie i begge ører og have disse skyllet først i næste uge.

Den 5. og den 10. januar 2023 var der en mailkorrespondance i Behandlingssted 1. Det blev noteret, at der var modtaget sedler fra dig vedrørende udgang til ørelæge, og at det ikke hjalp med vand og øreskyl, ligesom du angav, at du var helt døv på venstre øre. Det blev videre noteret, at en øre-, næse- og halslæge skulle tilse dig snarest muligt i Behandlingssted 1.

Den 24. januar 2023 blev du tilset af en øre-, næse- og halslæge i Behandlingssted 1. Det var dog ikke muligt at fjerne ørevokset, og der skulle planlægges opfølgning i klinikken, således at du kunne få suget det ud.

Du har oplyst, at du ikke kunne få en tid, og at der var gået fire måneder, samt at du led, da du var døv på venstre øre.

Det fremgår af et partshøringssvar fra dig, at der i perioden fra den 1. oktober 2022 til den 24. januar 2023 ikke blev gjort noget for at diagnosticere og finde årsagen til, hvorfor du var døv. Det fremgår videre, at du dags dato var døv på venstre øre, samt har kraftigt nedsat hørelse på højre øre. Det fremgår også, at du i december 2020 blev tilset af en øre-, næse- og halslæge, der indstillede til behandling i egen klinik, men dette blev aldrig til noget på grund af Behandlingssted 1.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Behandlingssted 1, at du løbende blev vurderet, og at der var forsøgt relevant behandling inden for de givne rammer i Behandlingssted 1. Da der ikke var den ønskede effekt, blev du henvist til øre-, næse- og halslæge med henblik på videre behandling.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Vi vurderer i vores afgørelse, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Normen er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Det betyder, at vi ikke har taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi har modtaget partshøringssvar fra dig. Partshøringssvaret er indgået i den samlede vurdering af sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for behandlingen af dine øregener.

Vi har lagt vægt på, at:

  • du ikke modtog en tilstrækkelig behandling for dine øregener. Du blev i oktober 2021 tilset af Behandlingssted 1 grundet nedsat hørelse og igen i marts 2022 grundet ørevoks og nedsat hørelse. I den efterfølgende periode modtog du flere mislykkede behandlinger for dine øregener, og først den 24. januar 2023 blev du tilset af en øre-næse-halslæge. Såfremt en patient har ophobning af ørevoks med dertil nedsat hørelse, er der ikke tale om en akut sygdom. Det er derfor i overensstemmelse med vanlig praksis, at man afventer uger til måneder, hvor behandlingen består af øreskylninger og blødgøring af ørevokset med olie. Det er dog ikke sundhedsfaglig forsvarligt og i overensstemmelse med vanlig praksis at vente ét år fra første konsultation om ørevoks og efterfølgende adskillige forsøg på behandling til, at patienten bliver færdigbehandlet/behandlet herfor.
  • du i øvrigt ikke modtog en tilstrækkelig behandling af dine øregener, da du ikke fik undersøgt dine ører til konsultationen den 13. oktober 2021. Dette burde Behandlingssted 1 have gjort, da en øre-næse-halslæge allerede i december 2020 havde fundet grundlag for en høreprøve. Dertil kommer, at Behandlingssted 1 ikke fulgte op efter konsultationen den 13. marts 2021 med henblik på at sikre, at der uanset årsagen til din hørenedsættelse blev foretaget en høreprøve. En øre-næse-halslæge havde allerede i december 2020 fundet grundlag for en høreprøve som tidligere anført, og Behandlingssted 1 sikrede ikke, at der blev foretaget en høreprøve i behandlingsperioden.
  • en læge den 30. november 2022 også vurderede, at hjemmebehandlingerne ikke havde nogen effekt, og at du derfor skulle tilses af en øre-, næse-halslæge. Du blev dog først tilset af en øre-næse-halslæge den 24. januar 2023. Det var ikke muligt for en øre-næse-halslæge at fjerne ørevokset, og derfor skulle du tilses i klinikken. Du blev derfor ikke færdigbehandlet i klageperioden i forhold til problematikken med ørevoks med dertil nedsat hørelse, selvom du allerede i oktober 2021 havde en konsultation i Behandlingssted 1 omkring nedsat hørelse.
  • du således på baggrund af ovenstående burde have været behandlet for dine øregener på et tidligere tidspunkt.

Vi vurderer dog, at der ikke er grundlag for at kritisere Behandlingssted 1 for manglende oplysninger i forhold til behandling ved en øre-næse-halslæge.

Vi har lagt vægt på, at:

  • vi ikke finder grundlag for at kritisere det forhold, at du ikke konkret blev oplyst om, hvornår du kunne få behandling ved en øre-næse-halslæge. Det var ikke sundhedsfagligt nødvendigt, at du fik præcise oplysninger om tidspunktet for dette. Du blev oplyst om, at et konkret tidspunkt ikke kunne oplyses, da det krævede, at du kunne få udgang til behandlingen. Derudover var det sandsynligt, at du fik ledsaget udgang i 2022, hvorefter du blev oplyst om, at det i så fald skulle vurderes, om du kunne henvises til høreprøve ved en øre-næse-halslæge.

Samlet set har Behandlingssted 1 handlet under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved deres behandling af dig i perioden fra den 18. marts 2021 til den 18. marts 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed