Klage over manglende tilkaldelse af tandlæge på skadestue

Reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 12. december 1998 på skadestuen, <***> Sygehus.

Sagsnummer:

0015617

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2000

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser (før 1/1-2011)

 Reservelæge <***> har overtrådt lægelovens § 6, fordi hun ikke har været tilstrækkelig omhyggelig og samvittighedsfuld ved sin behandling af <***> den 12. december 1998 på skadestuen, <***> Sygehus.

Den 12. december 1998 kl. ca. 1.30 henvendte den 17-årige <***> sig på skadestuen, <***> Sygehus, efter kort forinden at have fået et knytnæveslag på munden.

<***> blev tilset af reservelæge <***>, som fandt, at han manglede to tænder i undermunden, og at to andre tænder var slået løse. <***> havde endvidere pådraget sig et indvendigt sår på læbens slimhinde. <***> blev herefter afsluttet fra skadestuen.

<***>s moder <***> har oplyst, at hun senere på natten kontaktede skadestuen telefonisk, idet de to mistede tænder var blevet fundet. <***> har videre oplyst, at hun fik besked på at ringe tilbage ti minutter senere, da sygeplejersken ville spørge den vagthavende læge, hvorledes tænderne skulle opbevares. <***> fik herefter besked om at komme på skadestuen og hente noget specielt vand til at lægge tænderne i indtil næste dag.

Reservelæge <***> har anført, at hun ikke erindrer at være blevet kontaktet senere på natten vedrørende de fundne tænder, men at en sådan kontakt næppe ville have ændret hendes skøn over, at tandlægebesøget kunne vente til tidligt næste morgen. Reservelæge <***> har videre anført, at hun ikke kan afvise, at hun senere på natten blev kontaktet af en sygeplejerske vedrørende de fundne tænder.

<***> blev undersøgt og behandlet af egen tandlæge samme nat ved 4-tiden.

Der er klaget over, at der ikke på skadestuen blev tilkaldt en tandlæge, og at <***>s læbe ikke blev syet sammen, samt at han ikke blev indlagt til observation for hjernerystelse.

Nævnet finder at måtte lægge til grund, at reservelæge <***> blev kontaktet med oplysning om, at de mistede tænder var blevet fundet.

Nævnet har lagt til grund, at sygeplejerske <***> som havde vagt på skadestuen den 12. december 1998, i sin udtalelse har anført, at hun blev kontaktet af <***> telefonisk, idet <***>s tænder var blevet fundet, og <***> derfor gerne ville vide, hvorledes tænderne skulle opbevares indtil tandlægebesøget den følgende morgen. Sygeplejerske <***> har videre anført, at hun herefter foreslog saltvand for lægen, og at <***> blev tilbudt at afhente saltvandet på skadestuen.

På dette grundlag er det nævnets vurdering, at reservelæge <***> har udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed ved sin behandling af <***> den 12. december 1998.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det af skadestuens instruks fremgår, at en tandlæge skal kontaktes, såfremt en patient på skadestuen findes med mistede permanente tænder. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at den administrerende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling, <***> Sygehus, har oplyst, at der bliver tilkaldt en tandlæge, såfremt de mistede tænder medbringes på skadestuen.

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at reservelæge <***> senere på natten blev kontaktet af sygeplejersken med oplysning om, at de mistede tænder var blevet fundet. Reservelæge <***> anmodede ikke i denne anledning <***> om at rette henvendelse på skadestuen på ny med henblik på at blive undersøgt af en tandlæge.

Nævnet finder herefter, at reservelæge <***> har overtrådt lægeloven, da hun, til trods for, at hun fik oplyst, at de mistede tænder var blevet fundet, ikke foranledigede <***> undersøgt af en tandlæge på skadestuen .

Den omstændighed, at der blev rettet telefonisk, og ikke personlig henvendelse, finder nævnet ikke kan føre til et andet resultat.

For så vidt angår det forhold, at <***>s læbe ikke blev syet sammen kan nævnet oplyse, at overfladiske slimhindesår i mundhulen normalt ikke sutureres på skadestuer, idet disse sår heler uproblematisk uden sammensyning.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at reservelæge <***> har oplyst, at hun fandt, at <***> havde en indvendig ikke-penetrerende læsion af underlæben.

Med hensyn til den omstændighed, at <***> ikke blev indlagt til observation for hjernerystelse har nævnet lagt vægt på, at reservelæge <***> har oplyst, at hun ved sin objektive undersøgelse af <***> fandt ham noget påvirket af alkohol, men ellers fuldstændig vågen og klar. <***> bevægede sig frit og upåfaldende, hvorfor nævnet ikke finder at kunne kritisere, at reservelæge <***> ikke mistænkte ham for at have pådraget sig en hjernerystelse. Nævnet finder dog, at det havde været hensigtsmæssigt, om reservelæge <***> havde journalført undersøgelsen samt de objektive fund.

Nævnet har herved lagt vægt på, at reservelæge <***> ikke i journalen har noteret det af hende i udtalelse af 13. juli 1999 anførte vedrørende undersøgelsen og fundene.